Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pamilyang Nagmamahalan”

 

 

 

 

 

Disyembre 27, 2020. Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose.

Feast of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph.

UNANG PAGBASA
Sirac 3, 3-7. 14-17a
Pagbasa mula sa aklat ni Sirac

Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak,
at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina.
Ang gumagalang sa kanyang ama’y nagbabayad na sa kanyang kasalanan,
at ang nagpaparangal sa kanyang ina’y parang nag-iimpok ng kayamanan.
Ang gumagalang sa kanyang ama’y paliligayahin naman ng kanyang mga anak,
at ang panalangin niya’y agad diringgin ng Panginoon.

Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina,
ay tumatalima sa Panginoon;
pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay.
Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya’y matanda na,
at huwag mo s’yang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay.
Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip;
huwag mo s’yang lalapastanganin ngayon nasa kasibulan ka na ng iyong lakas.
Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon,
iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5
Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

IKALAWANG PAGBASA
Colosas 3, 12-21
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid:

Kayo’y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Kaya’t dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin.
Magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa’t isa. Pinatawad kayo ng Panginoon kaya’t magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan nang buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espirituwal, na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya’y magpasalamat kayo sa Diyos Ama.

Mga babae, pasakop kayo sa inyu-inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon.
Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyu-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan.
Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon.
Mga ama, huwag ninyong kagagalitan nang labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob.
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 2, 22-40
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Hesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa Kautusan, “Ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon.” At naghandog sila, ayon sa hinihingi ng Kautusan ng Panginoon: “Mag-asawang batu-bato o dalawang inakay na kalapati.”

May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangala’y Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasakanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hangga’t hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Hesus upang gawin ang hinihingi ng Kautusan, siya’y kinalong ni Simeon. Ito’y nagpuri sa Diyos, na ang wika,

“Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin,
ayon sa iyong pangako,
yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas,
na inihanda mo para sa lahat ng bansa:
Liwanag itong tatanglaw sa mga Hentil,
at magbibigay-karangalan sa iyong bayang Israel.”
Namangha ang ama’t ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon, at sinabi kay Maria, “Tandaan mo, ang batang ito’y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula Diyos ngunit hahamakin ng marami kaya’t mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo’y para na ring tinarakan ng isang balaraw.”

Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangala’y Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya’y napakatanda na. Pitong taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa, nang siya’y mabalo. At ngayon, walumpu’t apat na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi’y sumasamba sa Diyos pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya nang oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Hesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem.

Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa Kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nasaret, Galilea. Ang bata’y lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ng Banal na Mag-anak, Jesus, Maria at Jose!
Napakahalaga ng pamilya. Dahil kahit ang Panginoong Jesus ay piniling isilang at lumaki sa isang pamilya. Ito ay disenyo ng Diyos upang maipagpatuloy ang lahi ng taong Kanyang nilikha. Kaya ang pagtupad sa obligasyon natin sa pamilya ay ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Ang ating papel bilang ama, ina, anak, kapatid atbp. ay mahalaga.

Marahil para sa atin ang araw-araw na ginagawa ay nakakapagod o paulit-ulit subalit lahat ng hirap na ito na dinaranas natin ay kasama sa ating sakripisyo at maaring ialay para sa Diyos. Si Jesus ay namuhay sa piling ni Maria at Jose nang tatlumpung taon sa ganitong pamumuhay araw-araw bago ang Kanyang pampublikong ministro. Lahat tayo, sa ating pagtupad sa ating obligasyon sa Diyos, pamilya at sa kapwa tao gaya ng Banal na Mag-anak ay maaring maging banal. Ang mga anak ay susunod sa magulang gaya ng pagsunod ni Jesus. Ang mga babae ay tutularan si Maria sa kanyang mataimtim na buhay panalangin habang tinutupad ang pagiging ina. Ang mga lalaki naman ay tutularan si San Jose sa pag-aalaga sa pamilya, pagprotekta at pagbibigay ng kailangan ng pamilya. Simple lang ang kanilang pamumuhay subalit ang mahalaga ay si Jesus ang nasa sentro ng lahat.

Si Jesus ay laging may kasamang Krus. Ito rin ay niyakap nang buong tiwala nila Maria at Jose nang kanilang malaman ang sasapitin ni Jesus dalawang buwan pa lamang ang nakakalipas mula nang ipanganak si Jesus. Subalit hindi nila kinuwestiyon ang Panginoon. Ni wala tayong narinig na kahit anong reklamo mula sa kanila. Tinanggap nila nang maluwag at buo anumang ibigay ng Panginoon sa kanila. Hindi nawala ang kapayapaan sa kanilang puso kahit anong hirap. Ito ang mahalaga. Nawa ito rin ang maging modelo natin sa pananampalataya. Huwag tayong matakot or sumuko na mahalin ang ating pamilya kahit mahirap na. Ang pagbuhat sa ating Krus ay may kahihinatnang maganda sa huli. Ito rin ang ating magiging daan sa buhay na walang hanggan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Maligayang Pasko po sa ating lahat!
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.