Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Panalanging Abot sa Langit”

Oktubre 20, 2019. Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

UNANG PAGBASA
Exodo 17, 8-13
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita’y nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amalecita. Sinabi ni Moises kay Josue, “Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalecita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako’y tatayo sa ibabaw ng burol.” Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalecita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita; kapag nakababa ay nananalo naman ang mga Amalecita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil doo’y nalupig ni Josue ang mga Amalecita.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
Tugon: Sa pangalan ng Maykapal tayo ay tinutulungan.

IKALAWANG PAGBASA
2 Timoteo 3, 14 – 4, 2
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan, yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang Banal na Kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Hesus. Lahat ng kasulata’y kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain.

Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Hesus na hahatol sa mga buhay at mga patay: alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang Salita ng Diyos, napapanahon man o hindi; hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 18, 1-8
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, isinaysay ni Hesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalanging lagi at huwag manghinawa. “Sa isang lungsod,” wika niya, “may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaing balo na punta nang punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili: “Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kaninuman, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaing ito sapagkat lagi niya akong ginagambala – baka pa ako mainis sa kapaparito niya.” At sinabi ng Panginoon, “Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagapalang linggo po sa ating lahat!
Paano po ba tayo manalangin? Maraming uri ng panalangin at paraan. May mga iba na panalanging binibigkas o “vocal prayers” tulad ng nobena at rosaryo. Ang iba naman ay ang pananalangin ng “contemplation” – patuloy na pananalangin sa gitna ng maraming ginagawa. Mayroon ding “meditation” kung saan ay nagninilay tayo sa Bibliya o sa mga sulat ng santo. Ating tandaan na sa lahat ng ito at anumang uri ng pananalangin ang ating madalas gamitin tatlong bagay tayong kailangang matutunan. Una, pananalangin ay kaibuturan ng puso at diwa. Ang panalangin ay simpleng pakikipag-usap. Hindi ito napapako sa tuwing may hinihiling lamang at kapag hindi naibigay gaya ng isang ATM ay maiinis tayo o magagalit. Mahalagang malaman, sino ba ang Panginoon para sa iyo? Kung siya ay isang magulang para sa iyo, maiintindihan mo siya kung may hindi ibinibigay agad at maghihintay nang matiyaga. Ganito ba ang tingin mo sa Kanya? Pangalawa, ang panalangin nang may tiwala sa Panginoon.

Kailangang may laman ang ating panalangin. Kung hihingi tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanyang kalooban. Manalig tayo sa kanyang kabutihan na ipinakita noon pa man sa ating buhay. Magbalik tanaw, ano ang mga mabubuting ginawa sa atin ng Panginoon? Pangatlo ay ang pananalangin nang ‘di tumitigil. Kung alam nating para sa ikabubuti natin at kung galing naman sa kailaliman ng ating puso ang ating minimithi, dapat ay hindi tayo basta basta tumigil o panghinaan ng loob. Magtiwala tayong ibibigay ng Diyos ang ating hinihiling sa tamang panahon. Higit pa sa ating nalalaman.

May tiwala ba tayo sa Diyos? Handa ba tayong tanggapin ang kanyang kalooban dahil ito’y nakabubuti para sa atin?

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.