Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Panghawakan ang Pananampalataya”

Mayo 10, 2020. Ika-5 Linggo sa Panahon ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 6, 1-7
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaing balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya’t tinipon ng Labindalawa ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, “Hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng pitong lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng Salita.” Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol; kaya’t pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia, isang Hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol; sila’y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay.

Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos; at ang sumasampalataya ay parami nang parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19
Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

IKALAWANG PAGBASA
1 Pedro 2, 4-9
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

Mga pinakamamahal:
Lumapit kayo sa Panginoon, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari’y mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espirituwal. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa kanya ng mga haing espirituwal na kalugud-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi sa Kasulatan,

“Masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan,
hinirang at mahalaga;
hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya.”
Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig.
Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa Kasulatan:
“Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo
ay siyang naging batong panulukan,”
at
“Naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao.”
Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos; ito ang itinalaga sa kanila.

Datapwa’t kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng Hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 14, 1-12
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon: Sinabi ni Hesus sa kanyag mga alagad: “Huwag kayong mabalisa; manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid; kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko.”

Sinabi sa kanya ni Tomas, “Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano naming malalaman ang daan?” Sumagot si Hesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita.”

Sinabi sa kanya ni Felipe, “Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami.” Sumagot si Hesus, “Matagal na ninyo akong kasama, Felipe! Diyata’t hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing: ‘Ipakita mo sa amin ang Ama’? Hindi ka ba naniniwalang ako’y sumasa-Ama at ang Ama’y sumasaakin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasaakin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin: ako’y sumasa-Ama at ang Ama’y sumasaakin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat at Happy Mother’s Day po sa lahat ng mga ina lalo sa mga nagbabasa po ng ating pagninilay.

Ngayon ay tampok sa ating Ebanghelyo ang ibang mga tagpo noong nakaraan. Doon sa banal na hapunan ni Jesus kung saan, sinabi niya sa mga alagad “Huwag kayong mabalisa! Manalig kayo sa Diyos at sa akin”. Para bang ito rin ang sinasabi ng Panginoon sa ating lahat ngayon sa mga sandali na ito. Hindi madali ang ating pinagdaraanan. Gaya noong mga panahon na iyon na nalalapit na ang pagpapakasakit ni Jesus. Hindi maintindihan, halu-halo ang nadarama ng ating Panginoon. Pati na rin ang mga alagad sa mga sinabi ni Jesus na may magkakanulo sa Kanya. Subalit kinaya Niya ang lahat, pinili Niyang pagdaanan ang lahat ng iyon alang alang sa atin.

Tumugon Siya ng “oo” upang mailigtas tayo, kahit mahirap. Siya ang unang nagtiwala sa Ama at nagwagi si Jesus sa bandang huli. Ang Kanyang trono na luluklukan pagdating ng tinatawag nating “Ascension” o pag-akyat sa langit ay isang trono na punong puno ng kapangyarihan. Kaya’t sinabi Niyang manalig tayo sa Kanya sapagkat kahit ano ay kaya Niyang gawin kung may sapat lamang tayo na pananalig. Siya ay nasa Ama at sila ay iisa. Nasa ating Diyos ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, ano ang ating ikapangangamba? Ang mga pangamba, at alalahanin na nananatili ay dulot ng kawalan ng ating tiwala. Kapag ganito ang ating nararamdaman ay malamang nakakalimutan natin kung ano ang kaya ng Diyos, at nakakalimutan natin ang daan ng krus na bagamat napakahirap ay napagdaanan ng Panginoon nang matiwasay at humantong sa muling pagkabuhay.

Minsan talaga kahit magtanong ay hindi natin agad mauunawaan ang mga bagay kung bakit ito nangyayari. Sa mga panahong ganito, mas manalangin tayo, mas makipag-usap sa Diyos at mas lumapit sa Kanya. Mas lalo pa tayong magtiwala sa Kanya sa gitna ng walang kasiguraduhan. Sa panahon na sinusubok tayo, kung malakas ang alon ng ating buhay, papayag ba tayong magpatangay? Dapat lalo tayong kumapit sa Panginoon at panghawakan ang pananampalatayang binigay Niya sa atin gaya ng sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad at sa ating lahat. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.