Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Panginoon, Ang Mabuting Pastol”

Photo Credit: astralsociety.net

 

Mayo 12, 2019. Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Mga Gawa 13, 14. 43-45

Salmo 99, 2. 3. 5
Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Pahayag 7, 9. 14b-17
Juan 10, 27-30

UNANG PAGBASA

Mga Gawa 13, 14. 43-45

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol
Noong mga araw na iyon: Mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang Araw ng Pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Judio at mga nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay nang nararapat sa kagandahang-loob ng Diyos.

Nang sumunod na Araw ng Pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Judio nang makita nila ang maraming tao, kaya’t nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi nina Pablo at Bernabe, “Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya’t pupunta kami sa mga Hentil. Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon:

‘Inilagay kita na maging ilaw sa mga Hentil
upang maibalita mo ang kaligtasan
hanggang sa dulo ng daigdig.’”
Nagalak ang mga Hentil nang marinig ito, at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya; at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan.

Kaya’t lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Judio ang mga babaing sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod: ipinausig nila sina Pablo at Bernabe, at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya’t ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga tagaroon, at sila’y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN

Salmo 99, 2. 3. 5

Tugon: Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Panginoo’y papurihan, paglingkuran siyang kusa;
lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!
Tugon: Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Ang Panginoo’y ating Diyos! Ito’y dapat malaman,
tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang;
lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.
Tugon: Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya’y walang hanggan,
Siya’y Diyos na mabuti’t laging tapat kailanman.
Tugon: Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

IKALAWANG PAGBASA
Pahayag 7, 9. 14b-17

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag
Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ninuman! Sila’y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika.

Nakatayo sila sa harap ng trono ng Kordero nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa mga matatanda sa akin, “Sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng Kordero ang kanilang damit.

Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa kanya araw-araw sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw; hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang Korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata.”

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 10, 14
Aleluya! Aleluya!
Ako’y pastol na butihin
kilala ko’ng tupang akin;
ako’y kilala nila rin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 10, 27-30
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon: Sinabi ni Hesus: “Nakikinig sa akin ang aking mga tupa; nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanma’y di sila mapapahamak; hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama, na nagbigay sa kanila sa akin, ay lalong dakila sa lahat, ay hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Ngayon nga na ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ay ating ipinagdiriwang ang “Good Shepherd Sunday”.

Ang Panginoon at walang iba ang ating pastol. Ito ay payak at totoo. Wala nang iba. Nasa Diyos lamang ang tamang landas na tatahakin at ‘di tayo mapapahamak. Kahit minsan tumahak man tayo ng gubat na marahas sa buhay natin dito sa mga lupa, tayo ay maililigtas at magiging masagana. Ang tanong sa iyo kapatid ay, naniniwala ka ba? Paano mo tinatanggap at naisasagawa sa buhay mo na Diyos talaga ang iyong pastol?

Aminin natin sa ating mga sarili na maraming beses, tulad ng isang karaniwang tupa na hayop, umiiba tayo ng daan. Naliligaw tayo at tila hindi malaman ang gagawin. Ito ay maaring dulot ng ating kawalan ng pasensya, kakulangan ng tiwala sa Diyos at wala sa pusong pagdarasal.

Kaya nga ito na at gusto ng Diyos na itatak natin sa ating puso siya ang ating Pastol. Siya ang ating susundan. Malalaman natin ang kanyang tinig upang masundan kung tayo’y nagdarasal nang may puspos na tiwalang, kahit gaano pa kasalimuot ang ating pinagdaraanan at mga pagdaraanan pa, dadalhin tayo ng Panginoon sa batis na matiwasay. Ililigtas niya tayo at maging buhay niya’y inialay at iniaalay pa sa mga Banal na Misa o Eukaristiya para ating maging lakas laban sa mga temptasyon, kawalan ng pag-asa, takot at ano pa man. Manalangin tayo araw-araw at sa anumang oras. Makinig tayo sa kanyang Salita at hayaan nating baguhin tayo nito. Dito natin matatagpuan sa katahimikan at kapayapaan ang kanyang tinig at Salita.

Hindi nagkukulang ang Diyos sa atin. Madalas kung ‘di natin maramdaman tayo ang may kulang. Huwag tayong mahiyang lumapit sa kanya at manalangin sa kaibuturan ng ating puso. Mula sa pinakamalalaking bagay hanggang sa pinakamaliliit. Ang Diyos ay sinasamahan tayo at magbibigay ng anumang kailangan natin. Wala siyang hindi ibibigay sa kanyang mga tupa kahit sarili pa niyang buhay.

Makinig tayo sa Kanyang Salitang nagbibigay buhay – dito at hanggang sa walang hanggan. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Happy Mother’s Day po sa lahat ng ating mga Nanay!

🌹 FMM.

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.