Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Plano ng Diyos”

Disyembre 20, 2020. Ikaapat na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

Fourth Sunday of Advent (B) (Violet)
St. Peter’s Pence (Oblo Sancti Petri)

UNANG PAGBASA
2 Samuel 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel

Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, “Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang Kaban ng Tipan ay sa tolda lamang.” Sumagot si Natan, “Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasaiyo.”
Ngunit nang gabing iyo’y sinabi ng Panginoon kay Natan, “Ganito ang sabihin mo kay David: ‘Ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saanmang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig.

Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon: wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo: Patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian.’
“Kikilanlin ko siyang anak at ako nama’y magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharia’y hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono.’”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 at 29
Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 16, 25-27
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng Mabuting Balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang Mabuting Balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon, at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga Hentil upang sila’y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta.
Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat – sa kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 1, 38
Aleluya! Aleluya!
Narito ang lingkod ng D’yos
maganap nawa nang lubos
ang salita mong kaloob.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 26-38
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon!” Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya’t sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya, at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.”

“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”
Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Ilang tulog na lang po at pasko na. Napakadalas at paulit-ulit nating pagninilayan ang pag-oo ni Maria sa plano ng Diyos. Ang kanyang pag-oo sa pagiging Ina ng Diyos ay ang simula ng pagtupad ng pangako ng Diyos sa atin na kaligtasan. Dalawang letra lamang ito subalit napakamakapangyarihan. Kapag may nag-aayang magpakasal ito rin ang inaabangang sagot ng babae “oo”. Sa sumpaan sa altar ito rin ang sagot “oo”. Oo sa pagbigay ng sarili sa isang tao buong buhay. Oo sa pagsasakripisyo. Oo sa pagkalimot sa sarili at sa pagyakap sa buhay. Madaling sabihin subalit mahirap ding gawin at panindigan.

Si Maria na nag-oo sa Panginoon ay napakalaki ng epekto sa ating lahat. Ganoon din ang ating “oo” sa Panginoon. Hindi Siya basta kung sino lamang tao kung hindi Diyos. Ang lahat ng ating ibigay sa Kanya ay nagiging mas makabuluhan. Mas nagiging higit na maganda at malawak. Kahit hindi natin alam. Sa ating pagbibigay sa Diyos ay may nagkakaroon ng saysay ang buhay at kahit magulo, mahaba at madilim ang daan ay Siya ang mag-aakay sa atin upang malagpasan ang lahat ng pagsubok.

Sa gayon, pagnilayan natin. Ano ang paanyaya sa atin ng Panginoon ngayon? Ano ang ipinapakiusap Niyang gawin natin? Suriin natin kung ano ang ating sagot sa Kanya at ilapit sa Kanya anumang balakid ng ating pag-oo sa Kanya. Maria, aming ina, tulungan mo po kami at ipanalangin. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.