Bible Catholic Church Catholic Faith Christian

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pusong Mapagpasalamat sa Diyos”

Oktubre 13, 2019. Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

UNANG PAGBASA
2 Hari 5, 14-17
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, si Naaman ay lumusong sa Ilog Jordan at lumubog ng pitong ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis mula sa ketong ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol.

Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, “Ngayo’y napatunayan kong walang ibang diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan.”

Ngunit sinabi ni Eliseo, “Buhay ang Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano.” Pinilit siya ni Naaman ngunit nagpakatanggi-tanggi siya.

Dahil dito, sinabi ni Naaman, “Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maari po ba namang kargahan ko ng lupa rito ang dalawa kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang diyos maliban sa Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4
Tugon: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

IKALAWANG PAGBASA
2 Timoteo 2, 8-13
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal ko, alalahanin mo si Hesukristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang Mabuting Balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Hesus, at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan:

“Kapag tayo’y namatay na kalakip ni Hesukristo,
walang salang mabubuhay na kasama niya tayo;
kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito,
maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo;
kapag siya’y itinakwil sa harapan ng mga tao
pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tao.
Kung tayo ma’y hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin
sapagkat ang sa kanya ay hindi niya itatakwil.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 17, 11-19
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon sa San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sa paglalakbay ni Hesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya’y sinalubong ng sampung ketongin. Tumigil sila sa malayu-layo at humiyaw ng: “Hesus! Panginoon! Mahabag po kayo sa amin!” Nang makita sila ay sinabi niya, “Humayo kayo at pakita sa mga saserdote.” At samantalang sila’y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya’y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatirapa siya sa paanan ni Hesus at nagpasalamat. Ang taong ito’y Samaritano. “Hindi ba sampu ang gumaling?” tanong ni Hesus. “Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?” Sinabi ni Hesus sa kanya, “Tumindig ka’t humayo sa iyong lakad! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat! Habang papalapit na ang pasko at ang pagtatapos ng taon ay magandang ugaliing magbalik-tanaw sa ating buhay. Kailangang makita natin kung nasaan ang Panginoon sa ating buhay at kung paano niya tayo iniligtas sa kapahamakan, inialis sa ating mga problema, pinagaling, binigyan ng makakain at napakarami pang iba. Bakit? Dahil mas higit tayong magiging masaya habang tayo’y mas madalas na magpuri at magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Tingnan ninyo ang mga taong negatibo mag-isip, mahirap silang sumaya. Mahirap makuha ang kanilang kiliti at tila laging nababagot sa buhay. Kaya naman gusto mo bang sumaya? Magpasalamat lagi at magpuri sa Panginoon. Ika nga ay bilangin ang biyaya, huwag ang delubyo. Doon sa sampung lumapit kay Jesus, sino ang pinakamapalad?

Kung sino ang bumalik sa Panginoon, siya ang pinakamapalad. Maaring sumaya ka sa biyayang natanggap ngunit mas higit ka pang sasaya kung isasama mo ang Panginoon sa tuwa ng biyayang iyong natanggap. Mas lalaki ang tuwa habang ito ay pinamamahagi sa iba. Sa ibang kapus-palad, mga nagugutom at mga pulubi sapagkat nasa kanila ang Mukha ng naghihirap na Jesus.

Kung babalik at babalik tayo sa Diyos gaya ng natatanging dating ketongin na nagpasalamat kay Jesus, tiyak pagagalingin tayo at papalayain ni Jesus gaano man kabigat ang ating dinadala. Gagaan iyon sapagkat alam natin kung kanino tutungo – kay Jesus at wala nang iba. Sa kapistahan ng Mahal na Birheng Maria ng Santisimo Rosaryo, tularan nawa natin si Maria. Ang kanyang buhay ay isang walang hanggang papuri at pasasalamat sa Diyos. Makikita at madarama rin natin ito kung hahayaan natin ang Diyos, hindi ang negatibo, na maghari sa ating puso. Hingiin natin ang tulong ng inang si Maria at magdebosyon tayo sa Santo Rosaryo araw-araw upang lagi tayong makabalik kay Jesus. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.