Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Regalong Handog”

Enero 3, 2020. Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon.

Solemnity of the Epiphany of the Lord (White).

UNANG PAGBASA
Isaias 60, 1-6
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Bumangon ka, Jerusalem,
at magliwanag na tulad ng araw.
Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon.
Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa;
ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon
sa pamamagitan ng kanyang kaningningan.
Sa ningning ng iyong taglay na liwanag,
yaong mga bansa, sampu ng mga hari’y lalapit na kusa.

Tumingin ka sa paligid
at tingnan mo ang nagaganap.
Ang mga anak mo’y nagtitipon na upang umuwi.
Ang mga lalaki’y magmumula sa malayo,
ang mga babae’y kargang tila mga bata,
ang tanawing ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla,
sa iyong damdami’y pawang kagalakan yaong madarama;
pagkat ang yaman
niyong karagata’y iyong matatamo,
at ang kayamanan ng maraming bansa
ay makakamtan mo.
Maraming pangkat na nakasakay
sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa.
At sa Seba nama’y darating silang
may taglay na mga ginto at kamanyang.
Ihahayag ng mga tao ang magandang balita
tungkol sa ginawa ng Diyos.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13
Poon, maglilingkod sa ‘yo, tanang bansa nitong mundo.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 3, 2-3a. 5-6
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid:
Marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito’y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Mabuting Balita, ang mga Hentil, tulad din ng mga Judio, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos; mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Hesus.
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 2, 1-12
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Si Hesus ay ipinanganak sa Betlehem ng Judea noong kapanahunan ni haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang Pantas mula sa Silangan at nagtanung-tanong doon: “Nasaan ang ipinanganak na Hari ng mga Judio? Nakita namin sa Silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya.”
Nang mabalitaan ito ni haring Herodes, siya’y naligalig, gayun din ang buong Jerusalem. Kaya’t tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas.

“Sa Betlehem po ng Judea,” tugon nila. “Ganito ang sinulat ng propeta:
‘At ikaw, Betlehem, sa lupain ng Juda,
ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda.
Sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno
na mamamahala sa aking bayang Israel.’”
Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga Pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang mga tala. At pinalakad niya sila patungong Betlehem matapos pabilinan ng ganito: “Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya.” At lumakad na nga ang mga Pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata gayun na lamang ang galak ng mga Pantas nang makita ang tala! Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira.

Nang sila’y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya, nag-iba na sila ng daan pauwi.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Dakilang Kapistahan po ng Pagpapakita ng Panginoon! Ngayon po ay ipinagdiriwang ang pagpapakita ng Panginoon sa tatlong mago. Hindi po sila mga hari. Bagkus, ay mga pantas mula sa ibang bansa. Ang kanilang regalo ay ginto, kamanyang at mira. Mga regalong talaga namang para sa isang hari. Ang ginto ay para sa pagkahari ni Jesus. Ang kamanyang ay kagamitan sa pananalangin, sagisag ng pagkapari ni Cristo. Ang mira naman ay ginagamit sa paglilibing, tanda ng pagpapakasakit ni Jesus bilang pag-aalay ng buhay sa ating lahat. Ito ang tatlong mahahalagang papel na gagampanan ni Jesus sa Kanyang pagparito.

Nagpunta Siya dito sa mundo hindi upang magpakasaya lamang kung hindi upang magsilbi sa ating lahat. Kaya nagsimula ang tradisyong pagbibigay ng regalo dahil sa araw na ito. Tayo kaya, ano ang ating ibibigay na regalo kay Jesus? Ang mga materyal na bagay tulad ng pera at regalo ay maaring ibigay sa kapwang nangangailangan. Kapag ito ay ating ginawa, ginawa na rin natin ito kay Jesus. Ang pagbibigay ng ating sarili at pag-aalay ng ating oras, pananalangin at pagsisilbi sa kapwa ay regalo rin para sa Diyos. Ang pagpapatawad natin at paghingi ng tawad sa kapwa ay regalo natin sa Diyos. Lahat ito ay galing sa Kanya, magagawa sa pamamagitan ng Kanyang grasya at kapangyarihan. Maiaalay lahat ito sa Kanya pabalik.

Nawa ngayong bagong taon, mas ugaliin sana nating maisip kung ano ang ating maibibigay, sa halip na kung ano ang ating matatanggap. Sa ganitong paraan, mas matatanggap natin ang pinakamagandang regalo sa lahat – ang Panginoong Jesu Cristo. Hindi ito nabibili at hindi natutumbasan ng kahit anong bagay sa mundo. Siya ang nag-iisang puno at ugat ng lahat ng grasya at hindi tayo mauubusan. Iwanan na natin ang anumang paniniwala sa swerte, pamahiin, zodiac, horoscope, feng shui, at marami pang iba na inilalayo tayo sa Panginoon. Sa iisang Diyos lamang natin ilagay ang lahat ng ating pananalig upang maging payapa at mabuti ang lahat sa atin anuman ang ating harapin. Amen. +

Pagnilayan natin ito. +

Maligayang Pasko po sa ating lahat at Manigong Bagong taon!
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.