Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Si Hesus, Maria at Jose”

Disyembre 29, 2019. Linggo. Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose.
 
UNANG PAGBASA
Sirac 3, 3-7. 14-17a
Pagbasa mula sa aklat ni Sirac
 
Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak,
at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina.
Ang gumagalang sa kanyang ama’y nagbabayad na sa kanyang kasalanan,
at ang nagpaparangal sa kanyang ina’y parang nag-iimpok ng kayamanan.
Ang gumagalang sa kanyang ama’y paliligayahin naman ng kanyang mga anak,
at ang panalangin niya’y agad diringgin ng Panginoon.
 
Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina,
ay tumatalima sa Panginoon;
pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay.
Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya’y matanda na,
at huwag mo s’yang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay.
Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip;
huwag mo s’yang lalapastanganin ngayon nasa kasibulan ka na ng iyong lakas.
Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon,
iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan.
 
Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.
 
SALMONG TUGUNAN
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5
Tugon: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.
 
IKALAWANG PAGBASA
Colosas 3, 12-21
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas
 
Mga kapatid:
 
Kayo’y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Kaya’t dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa’t isa. Pinatawad kayo ng Panginoon kaya’t magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan nang buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espirituwal, na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya’y magpasalamat kayo sa Diyos Ama.
 
Mga babae, pasakop kayo sa inyu-inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon.
Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyu-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan.
Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon.
 
Mga ama, huwag ninyong kagagalitan nang labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob.
 
Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.
 
MABUTING BALITA
Mateo 2, 13-15. 19-23
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoong Jesu Cristo.
 
Pagkaalis ng mga Pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, “Magbangon ka, dalhin mo agad sa Egipto ang mag-ina. At huwag kayong aalis doon hangga’t hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin.” Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo’y dinala sa Egipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes.
 
Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, “Tinawag ko ang aking Anak mula sa Egipto.”
 
Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Egipto. “Magbangon ka,” sabi sa kanya, “iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata.” Nagbangon siya at iniuwi nga sa Israel ang mag-ina.
 
Ngunit nang mabalitaan niyang si Arquelao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya’y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya’t nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, “Siya’y tatawaging Nazareno.”
 
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.
 
Pagninilay:
 
Maligayang Kapistahan ng Banal na Mag-anak! Napakagandang pagnilayan ng tinatawag natin sa Ingles na “Holy Family”. Unang una, sila ay ang imahe ng Banal na Santatlo lalo ang kanilang ugnayan at ang kanilang pagiging isa. Bawat pamilya din sa atin ay larawan ng pagmamahal at pag-iisang ito. Tuwing ang ating pamilya ay nagmamahalan at nagpapatawaran, mas nagiging tulad tayo ng Banal na Pamilya at ng Banal na Santatlo rin. Subalit higit na kapansin-pansin si Jesus na bahagi ng Banal na Santatlo at ng Banal na Mag-anak. Ginawa ito ni Jesus sa Kanyang kababang loob. Ginusto Niyang mamuhay kasama ng isang pamilya gaya natin at lumaki tulad ng kung paano tayo lumaki. Tatlompung tahimik na taon ang Kanyang ginugol kasama ni Jose at Maria. Sa loob nito ay lumaki Siya sa karunungan kasama nila at sa tulong nila. Higit sa kung sino pa man, si Jesus ang pinakaehemplo ng mabuting anak bagamat Siya ay Diyos. Iginalang niya si Jose bilang Ama. Sumunod Siya sa Kanya. Bagamat si Jesus ay Diyos at si Jose ay tao. Si Jose ay nilikha ng Diyos na isang matuwid at marangal na tao. Sa Kanyang kababaang loob ay sumusunod Siya sa Diyos nang walang tanong. Handa Niyang kalimutan ang sarili basta’t utos ng Diyos. Dahil sa kanyang mga taglay na mga katangian ay naging karapat-dapat siyang ama-amahan ni Jesus. Kay ganda rin sana ng mundo kung ang mga tatay ngayon ay gagayahin si Jose na ginagampanan ang responsibilidad bilang ama.
 
Si Maria naman ay bagamat ina ng Diyos, hindi niya ito ipinagmalaki kay Jose, sa halip siya ay sumusunod sa kanya bilang asawa. Isa itong malusog na ugnayan sapagkat, nagtutulungan dapat ang mag-asawa. Ang lalaki ang lider ng pamilya at ang babae naman ang tumutulong sa lalaki. May kanya-kanyang parte silang ginagampanan.
 
Tayo kaya, kumusta ang pamilya natin? Marahil ay hindi tayo katulad na katulad ng Banal na Mag-anak. Sila ang ehemplo natin ngunit ang realidad ay punung puno ang buhay natin ng pagsubok. Huwag nating hayaang makabalakid ito. Hingiin natin ang tulong ng Banal na Mag-anak upang mailapit pa sa Diyos ang mga mahal natin sa buhay na nagiging dahilan ng ating mga pagsubok sa buhay. Ipagdasal natin lalo ang mga mahal na buhay natin na malalayo sa Diyos.
 
Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +
 
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +
 
🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.
 
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.