Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Si Jesus ay Nabuhay!”

Abril 12, 2020. Araw ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 10, 34a. 37-43
Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon: Nagsalita si Pedro, “Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko’y tungkol kay Hesus na taga-Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang Hinirang. Sapagkat sumasakanya ang Diyos, saanman siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Judio at sa Jerusalem. Gayunman, siya’y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao kundi sa amin lamang na noon pang una’y pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya’y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging Hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang pangalan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 117, 1-2. 16ab-17. 22-23
Tugon: Araw ngayon ng Maykapal magalak tayo’t magdiwang.

IKALAWANG PAGBASA
Colosas 3, 1-4
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid, binuhay kayong muli, kasama ni Kristo, kaya’t ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo’y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya’y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan.

Ang Salita ng Diyos.
o kaya:
1 Corinto 5, 6b-8
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Hindi ba ninyo alam ang kasabihang, “Napaaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa”? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo’y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura – at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating Korderong Pampaskuwa – si Kristo. Kaya’t ipagdiwang natin ang Paskuwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sagisag ng kalinisan at katapatan.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 20, 1-9
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Madilim-dilim pa nang araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Hesus, at sinabi sa kanila, “Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala!” Kaya’t si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro’y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan.

Nakita niya ang mga kayong lino, at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating; nakita niya ito at siya’y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa Kasulatan, na kailangang muling mabuhay si Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang maligayang pasko po ng muling pagkabuhay ni Jesus sa lahat! Happy Easter po!

Talaga namang isang malaking selebrasyon ito. Higit pa sa pasko at pagkapanganak kay Jesus. Bakit? Dahil ngayong araw na ito ay ating tagumpay. Ang tiyak na tagumpay ni Cristo laban sa kasalanan at kamatayan ay atin ding tagumpay. Ang pakay ni Jesus ng pagparito niya ay ang pagliligtas sa atin. Kaya Siya naging tao at isinilang dito sa lupa ay sa pakay na ito. Ngunit hindi naman ito agad-agad natupad sa pagkapanganak pa lang sa Kanya. Kailangang magdusa siya at magbatak ng hirap upang sa gayon, ang mga taong nasa laylayan, kahit anong hirap at dusa ay magkakaroon ng lakas sa pamamagitan Niya. Wala tayong naranasang hirap na Hindi naranasan ni Jesus, maliban sa pagkakasala. Pinili niyang maranasan ang lahat sa pakikipag-isa sa atin. At ang muling pagkabuhay Niya ang pagkapanalo ni Jesus at nating lahat. Laban sa anumang pasakit na ito. Lilipas at matatapos din lahat ng masakit, madilim at hindi magaganda. Dahil tayo ay nabibilang sa liwanag. Hindi sa dilim. Gaya ng muling pagkabuhay ni Jesus.

Kaya naman, ano ang gusto mong maging buhay? Ngayon ang “new year” nating lahat. 50 days po ang Easter Season at ngayon pa lang ang simula ng kasiyahan na ito. Kaya nga tayo nag-“renew” ngayon ng ating mga tinatawag na “baptismal vows”. Tila tayo bagong panganak muli at ito rin ang dahilan kung bakit itlog ang simbulo ng Easter. Tila mga sisiw na bagong panganak dahil kay Cristo. Paano mo ngayon babaguhin ang buhay mo? Ano ang nagbago sa relasyon mo kay Cristo? Ano ang natutunan mo sa bagong Kanya ngayon?

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Frances Mary Margaret D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.