Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Sino ang Makakapasok sa Langit?”

Agosto 25, 2019. Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

Salmo 116, 1. 2
Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

UNANG PAGBASA
Isaias 66, 18-21
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa, at mga taong iba’t iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang padala sa iba’t ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Libya at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Havan, at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila.

Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila’y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad na pagdadala ng mga handog na butil sa Templo, nakalagay sa malilinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay Levita.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 12, 5-7. 11-13
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya – mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo?
“Anak, huwag kang magwalang-bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon,
at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya.

Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya,
at pinapalo ang itinuturing niyang anak.”
Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito’y nagpapakilalang kayo’y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo’y itinutuwid hindi tayo natutuwa kungdi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay.

Kaya’t palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas! Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 13, 22-30
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nagpatuloy si Hesus sa kanyang paglalakbay. Siya’y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, “Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?” Sinabi niya, “Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok.

“Kapag ang pinto’y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas, at katok nang katok. Sasabihin ninyo, ‘Panginoon, papasukin po ninyo kami.’ Sasagutin niya kayo, ‘Hindi ko alam kung tagasaan kayo!’ At sasabihin ninyo, ‘Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.’ Sasabihin naman ng Panginoon, ‘Hindi ko alam kung tagasaan kayo! Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama!’ Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo nama’y ipinagtabuyan sa labas! At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna, at may nauunang mahuhuli.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat! Huling linggo na nga ng Agosto ngayong araw na ito. Ilang tulog na lamang at “ber months” na kung tawagin. Marami na namang pampaskong musika at magsisimula nang maghanda para sa kinaabangang buwan ng kapanganakan ng ating Tagapagligtas na si Jesus.

Sa lahat ng ito at sa paglipas ng panahon, ano ang iyong naiisip? Ano ang umookupa sa iyong puso at diwa? Marahil marami tayong iniisip tungkol sa trabaho. Abalang abala tayo sapagkat kung hindi natin gagalingan ay paano nga naman kakain ang pamilya natin? Ano nga naman ang gagastusin natin sa araw-araw? Maaring negosyo naman ang pinagugugulan ng oras. Mula umaga hanggang gabi o hatinggabi pa naroroon pa rin dahil sayang ang kita o may kailangang pang tapusin.

Mga kapatid, ang trabaho, negosyo, kaibigan, at mga pampalipas oras ay bahagi nga ng buhay natin sa mundo na ito. Kailangan natin ng pagkakakitaan upang makakain at may pangtustos sa ating mga kailangan. Subalit tandaan nawa natin na lahat ng dumarating na pagpapala ay galing sa palad ng Diyos. Walang biyayang makakarating at matatanggap natin na hindi nagmumula sa Panginoon. Siya ang may bigay ng lahat ng mayroon tayo. Kaya kung mayroon mang dapat tayong pasalamatan at paggugulan ng oras ng hindi nagbibilang, Diyos din dapat Iyon.

Kaya naman, isipin natin kung kailan nagiging sobra na ang pagmamahal natin sa trabaho, negosyo, “hobby”, “party” o anupaman. Kailan nga ba? Kapag inuuna na natin ang mga bagay na ito kaysa sa Diyos. Kapag naipagpapalit na natin ang mga makamundong bagay na ito kaysa pumunta sa Simbahan at gumanap sa ikatlong utos “Galangin ang Araw ng Panginoon”. Anim na araw ibinigay niya para sa atin. Iisang araw na lamang at isang oras ng isang araw na iyon, ipagdadamot pa natin? Mula umaga hanggang gabi may misa. Hinihintay tayo ng Diyos. Hinihintay niya rin tayo araw-araw na mapansin natin siya at kausapin man lamang. Lagi siyang naririyan para sa atin. Ngunit tayo sa Kanya? Isali natin siya sa bawat gawain natin at ialay sa kanya lahat ng ating tuwa at paghihirap.

Tandaan natin na ang buhay dito ay saglit lamang. Hindi natin mamamalayang lumilipas ang buhay kung hindi tayo mapagmatyag kung saan papunta ang buhay natin. Naghahanda ba tayo sa kamatayan at sa susunod na buhay? O naubos na ang lahat ng ating lakas at tuwa dito sa lupa at hindi na tayo umaasa pa sa permanenteng buhay na nag-aabang sa atin sa kabila?

Maghihintay ba tayong magsisi kapag huli na ang lahat? Galing na mismo sa Banal na Labi ni Jesus “Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok.”

Pagsikapan natin ang ating pananampalataya at pagganap sa obligasyon bilang Katoliko. Ang mga ito ang magiging hagdanan natin patungong langit. Sa langit kung saan walang hanggan ang ligaya at hindi na kailangang pagtrabahuhan ang mga bagay dahil ganap at perpekto ang lahat sa piling ng Panginoon. Maraming gustong pumasok sa langit ngunit hindi magagawa. Bakit? Dahil hindi nagsikap. Hindi naman gumanap. Naging kuntento na sa buhay at kalakaran sa mundo. Gusto ng gantimpala ngunit walang gawa. Nasaan ang hustisya dito?

Oo ang Diyos ay may awa. Siya nga ang bukal ng awa. Subalit kung tayo ay tunay na nagmamahal hindi natin aabusuhin ito. Gagawa tayo ng paraan upang maipadama sa Minamahal natin na Mahal natin siya. Ganito ang gagawin natin sa Diyos. Hindi puro salita “Panginoon Mahal ko kayo”. Subalit patuloy na gagawa ng masama at kasalanan na makakasakit sa ating sinasabing Panginoon na minamahal natin.

Maglingkod tayo. Humanap ng oportunidad upang makatulong sa kapwa at sa simbahan.
Marami kang pwedeng gawin kung gusgustuhin. Kung ayaw, ay maraming dahilan. Kung hindi pa ngayon, magdasal sa Diyos upang gabayan ka niya. Dahil kung sino ang nahuhuli ay mauuna. Kung sino ang nagpapakababa sa Diyos at nagsilbi sa kanya sa paraang gustuhin at inutos ng Panginoon, siya ang magiging una sa Kaharian ng Diyos, magmamana nito at makakapasok sa langit kahit gaano kahirap. Magdasal tayo at manalig sa Diyos lalo sa mga darating na araw. Mas abala sa buhay ay mas kailangan ang Diyos. Naghihintay lamang siya sa atin.

Walang imposible sa taong tunay na nagmamahal.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at kailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.