Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Sino ang mga Pinagpapala ng Diyos?”

Photo Credits: Circle of Hope

 

Pebrero 17, 2019. Ika-6 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 1: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. 

Unang Pagbasa: Jeremias 17:5-8

Sinasabi ni Yahweh,
“Susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin,
at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao,
sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay.

Ang katulad niya’y halamang tumubo sa disyerto,
sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo;
walang mabuting mangyayari sa kanya.

“Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh,
pagpapalain ang umaasa sa kanya.
Katulad niya’y isang punongkahoy na nakatanim sa tabi ng batisan;
ang mga ugat ay patungo sa tubig;

hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init,
sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito,
kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin;
patuloy pa rin itong mamumunga.

Ikalawang Pagbasa: 1 Corinto 15:12, 16-20

Ngayon, kung ipinapangaral naming si Cristo’y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay?Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Cristo.

At kung hindi muling binuhay si Cristo, kayo’y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya.

Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Cristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Cristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao.
Ngunit ngayong si Cristo’y muling binuhay, ito’y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay.

Ebanghelyo: Lucas 6:17, 20-26

Pagbaba ni Jesus kasama ang mga apostol, nadatnan nila sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad, kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem, at mga bayan sa baybaying-dagat ng Tiro at Sidon.

Tumingin si Jesus sa mga alagad, at sinabi,
“Mapalad kayong mga mahihirap,
sapagkat kayo’y paghaharian ng Diyos!

“Mapalad kayong mga nagugutom ngayon,
sapagkat kayo’y bubusugin ng Diyos!

“Mapalad kayong mga tumatangis ngayon,
sapagkat kayo’y bibigyang kagalakan!

“Mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa Anak ng Tao ay kinapopootan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao, at pinagbibintangang kayo ay masama.

Magalak kayo at tumalon sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayundin ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta.

“Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon,
sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan.

“Kahabag-habag kayong mga busog ngayon,
sapagkat kayo’y magugutom!

“Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon,
sapagkat kayo’y magdadalamhati at magsisitangis!

“Kahabag-habag kayo, kung kayo’y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayundin ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta.”

Pagninilay:

Ang paghihirap ay bahagi ng ating buhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang iniisip at inaalala. Kung ganito pala kasakit at kasalimuot ang buhay minsan, bakit sasabihin pa ni Jesus na tayo’y mapalad kapag tayo’y naghihirap?
Totoo na mapalad tayo kung lahat ng pagsubok na ito’y iniaalay natin sa Diyos. Ang kahit anong dagok sa buhay kapag kasama ang Diyos ay laging maganda ang nagiging katapusan. At kung hindi pa maayos ay hindi pa tapos ang lahat. Ngunit ang kahit anong ginhawa at karangyaan ay balewala kung hindi naman kasama ang Panginoon.

Aanhin ang lahat ng kayamanan sa mundong lumilipas kung wala naman tayong pagmamahal sa puso? Kaya nga sinabi ni Jesus “kawawa tayong lahat” kung sa materyal na mundo na lamang natapos ang ating pananaw at mithiin sa buhay. Gayong alam naman nating mayroon tayong buhay na darating – ang magpasawalang hanggan na kasama ang Diyos.

Tunay na pinagpapala tayo kung habang dinaranas natin ang mga hamon sa buhay ay kapiling natin ang Panginoon. Umaasa tayo sa Kanya kahit mahirap at hindi bumibitaw sa pananalangin sa kanya dahil Siya mismo ang magbibigay sa atin ng gantimpalang kaginhawaan. Higit pa sa lahat ng materyal na bagay na ito, si Cristo ang ating magiging mismong gantimpala. Dito sa lupa hanggang sa langit dahil sa lubos niyang pagmamahal sa atin.
Pagmasdan ang mga taong nabulag na ng sariling kayamanan at dikit na dikit ang puso sa materyal na bagay. Maaring naipagyayabang ang mga ari-arian at tila ‘di nauubusan ng pagkaing masasarap na bumubusog sa sarili. Sa tingin ninyo ba’y may panahon pa silang tumingin sa ibang naghihirap nang may pag-unawa tulad ng Panginoon?

Sa tingin ninyo ba’y kapag sinanto ang pera at diniyos ang kayamanan ay masasamba pa niya sa kanyang puso nang buo ang Panginoon? Hindi. Dahil ang sariling interes na lamang at kasarapan ang iniitindi. Kung ganito’y tila nabubuhay tayo na parang hindi. Bakit? Dahil tandaan, lahat ng mga bagay na ito’y mapupunta at mananatili sa mundo ngunit tayo’y mawawala dito sa lupa.

Haharapin natin ang Diyos matapos ng buhay na ito upang tayo’y husgahan at kapag tinanong tayo ng Panginoon “Anong ginawa ninyo sa mga kapatid mong naghihirap at nagugutom?” Ano ang iyong isasagot kung puro sarili na lamang natin ang iniintindi? Ngunit kung tayo’y naghihirap at palaging tumatawag sa Diyos ay malapit siya sa atin higit sa ating inaakala. Ang iba namang sa pera, materyal at ibang tao na umaasa, tingin ninyo ba may puwang pa Kaharian ng Diyos kung hindi man lamang natin Nakita na ang Kaharian ng Diyos dito sa lupa ay nasa mga dukha?

Mayroon kung habang maaga pa, mababago pa ito at magmamahal ng kapwa tulad ng ginawa ni Cristo. Hindi pa huli ang lahat habang may buhay at lakas pa.

Kung tayo’y naghihirap man sa ating buhay, tandaan nating lagi tayong umasa sa Diyos, dahil tinatawag niya tayong mapalad at pinagpala sa kabila ng anumang ating dinaranas. Walang imposible sa Kanya lalo sa mga umaasa sa kanyang tila isang punong kahoy na malapit sa batis. Hindi mauubos ang tubig at biyaya. Laging may darating na saklolo mula sa langit.

Pagnilayan natin ito.

Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.