Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Tawag ni Jesus”

Enero 24, 2021. Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon.

Third Sunday in Ordinary Time (Green)
National Bible Sunday.

UNANG PAGBASA
Jonas 3, 1-5. 10
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jonas

Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas: “Pumunta ka sa Lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo.” Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng tatlong araw kung lalakaring pabagtas. Siya’y pumasok sa lungsod.
Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, “Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng apatnapung araw!” Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya, nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan.
Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9
Poon, ang iyong landasi’y iyong ituro sa akin.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 7, 29-31
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid: malapit na ang takdang panahon, kaya’t mula ngayon, ang may-asawa’y mamuhay na parang walang asawa; ang mga nananangis, na parang di nananangis; ang mga nagagalak, na parang di nagagalak; ang mga namimili, na parang walang ari-arian, at ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito, na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito’y mapaparam.
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Marcos 1, 14-20
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Pagkatapos dakpin si Juan, si Hesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang Mabuting Balitang mula sa Diyos: “Dumating na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balitang ito.”
Samantalang naglalakad si Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila’y mangingisda.

Sinabi ni Hesus, “Sumama kayo sa akin at kayo’y gagawin kong mamamalakaya ng tao.” Pagdaka’y iniwan nila ang kanilang lambat, at sumunod sa kanya.
Nagpatuloy siya ng paglakad, at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid sa Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila’y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Hesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama, kasama ng mga taong upahan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Ngayon po ay natunghayan natin ang Panginoon na tinawag ang mga naunang disipulo. Ano ang kinakailangang gawin ng mga tinawag ng Panginoon? Ang iwanan ang lahat. Agad-agad iniwan ng mga naging alagad ng Panginoon ang kanilang gawain upang tumugon sa tawag. Kasama na dito ang pamilya, kabuhayan at dating buhay. Alam natin ang kinahinatnan ng pag-iwan na ito. Naging pundasyon sila ng Simbahan na itinatag ni Jesus. Nasa mga altar at simbahan natin ang bawat pangalan nila sapagkat mula sa kanila ang pinaniniwalaan natin at ipinahahayag sa simbahan. Subalit hindi dito nagtatapos ito. Hindi sa kanila nagtatapos ang misyon. Ito ay nagpapatuloy at sa pamamagitan natin. Ikaw at ako. Oo, ikaw na nagbabasa nito ay mayroong misyon mula sa Panginoon.

Bawat isa atin ay may “tawag” mula sa Diyos. Tungkulin ng bawat ng isa ang siyasatin kung ano ito sa pamamagitan ng panalangin at gabay ng pinagkakatiwalaang tao na banal at marunong sa buhay espiritwal at pananampalataya. Tungkulin nating alamin ito at tumugon dito. Ano ang iyong tawag sa buhay? Ang bawat tawag ng Diyos ay mayroong kaakibat na sakripisyo. May kalakip itong “krus”. Sapagkat ano man ito, ito ang magiging daan natin papunta sa buhay na walang hanggan. Mahirap man ito sa umpisa, dito lamang tayo magiging tunay na masaya kung saan tayo itinakda ng Panginoon.

Nawa ay magnilay tayo sa Kanyang Salita nang mas malalim at mas madalas. Kung maari ay araw-araw, kahit maiksing panahon lang sa bawat araw basta regular. Doon natin madidiskubre kung ano ang tawag ng Diyos. Sapagkat ang Kanyang Salita ay nananatili mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Sa Kanyang Banal na Salita ay nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Nawa ay mapakinggan natin ang tawag Niya sa pamamagitan ng pagninilay natin sa Kanyang Salita at sa ating buhay panalangin kung saan mapagtitibay ang relasyon natin kay Jesus sa araw-araw. Amen. +

Pagnilayan natin po natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.