Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Tawag ni Jesus”

Nobyembre 3, 2019. Ika-31 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

UNANG PAGBASA
Karunungan 11, 22 – 12, 2
Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Panginoon sa iyong paningin,
ang buong daigdig ay para lamang isang butil na buhangin
na di halos makatikwas ng timbangan;
para lamang isang patak ng hamog sa umaga sa pisngi ng lupa.
Labis-labis ang kapangyarihan mo para gawin ang anuman,
ngunit mahabagin ka sa bawat kinapal;
pinagpapaumanhinan mo ang aming mga pagkukulang,
at binibigyan mo kami ng panahong makapagsisi.
Mahal mo ang lahat ng bagay,
at wala kang hinahamak sa iyong mga nilalang.
Kung hindi gayon, ay bakit mo pa sila nilikha?
Wala anumang bagay na mananatili kung hindi mo kalooban,
at walang makapagpapatuloy kung hindi mo nilalang.
Ipinahintulot mong manatili ang bawat nilikha sapagkat bawat isa ay sa iyo
ang lahat ng nabubuhay ay mahal mo, Panginoon.
Ang diwa mong walang kamatayan ay nasa kanilang lahat,
kaya unti-unti mong itinutuwid ang mga nagkakasala.
Ipinaaalaala at binababalaan mo sila sa kanilang mga ginawa,
upang iwanan na nila ang kanilang masamang pamumuhay at sa iyo sila manalig, Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13kd-14
Tugon: Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi.

IKALAWANG PAGBASA
2 Tesalonica 1, 11 – 2,2
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos na nawa’y maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. At ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo.
Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang Araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito’y hula o pahayag, o kaya’y sulat na galing sa amin.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 19, 1-10
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa Jerico, at naglakad sa kabayanan. Doo’y may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaqueo. At pinagsikapan niyang makita si Hesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya’y napakapandak, at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Hesus. Kaya’t patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Hesus na magdaraan doon. Pagdating ni Hesus sa dakong iyon, siya’y tumingala at sinabi sa kanya, “Zaqueo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo.” Nagmamadali siyang bumaba, at tuwang-tuwang tinanggap si Hesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulung-bulungan. “Nakikituloy siya sa isang makasalanan,” wika nila. Tumayo si Zaqueo at sinabi, “Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako’y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya.” At sinabi sa kanya ni Hesus, “Ang kaligtasa’y dumating ngayon sa sambahayang ito; lipi rin ni Abraham ang taong ito. Sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat! Si Zaqueo ay kinamumuhian ng mga tao. Siya ay isang maniningil ng buwis at ginagamit niya ang kapangyarihan upang dayain ang mga tao. Pinapatungan niya nang sobra sobra ang mga buwis upang siya ay yumaman. Ngunit sa loob niya ay mayroon siyang tinatawag na interes kay Jesus upang makilala ito at makadaupang palad. Alam ito ni Jesus kaya siya mismo ang tumawag kay Zaqueo mula sa punong iyon. Simula noong makita niya at makilala si Jesus ay nagbago siya at ang kanyang buhay.

Sa kabila ng lahat ng ito, nakasimangot ang mga tao lalo ang mga Pariseo ay Jesus. Sapagkat siya ay isang makasalanan. Subalit sino ba naman sa atin ang hindi? Noong isang araw lamang ay ipinagdiriwang natin ang araw ng mga banal o “All saints day”. Kung babasahin natin ang istorya ng mga banal mula noong sila ay bata pa. Marami sa kanila ang tulad ni Zaqueo. May mga nakaraan sila at mga kasalanang ginawa. Ang pamumuhay nila ay hindi kaaya-aya sa Panginoon hanggang matagpuan sila ng Diyos at tawagin sila. Nababago ang kanilang buhay higit pa sa kanilang inakala. Sumunod lamang sila kay Jesus bawat yapak hanggang sila ay maging santo. Si Zaqueo ay tulad din ni Levi na maniningil ng buwis at kinalaunan ay nakilala natin bilang si San Mateo. Isa siya sa labindalawang alagad ni Jesus at manunulat ng Ebanghelyo. Modelo para sa ating lahat na mayroong nakaraan.

Kaya mga kapatid, tayo mismo ay hindi makakapaghusga. Tinatawag ni Jesus ang lahat ng tao lalo na ang mga makasalanan. Mas makasalanan, mas tinatawag ng Diyos. Upang ito’y magbago at mas makilala pa ang Diyos. Ginagamit niya ang mga kahinaan, pagkukulang at kasalanan natin upang ipahayag ang kanyang walang hanggang awa at luwalhati. Na kaya niyang gawin ang lahat ng pagbabago na kaya niyang gawin kahit imposible.

Mayroon ba tayong minamahal sa buhay na nawalan na ng pananampalataya at nangangailangan sa Diyos? Huwag tayong tumigil ipanalangin sila at gumawa ng kahit maliliit na hakbang upang mapalapit sila sa Panginoon.

Tayo mismo, nagiging mahirap ba sa atin tanggapin ang awa ng Diyos? O tumugon sa kanyang tawag? Ibigay natin ang lahat ng nagpapabigat sa atin sa kanya at buksan ang ating puso sa Diyos.
Huwag tayong matakot magkumpisal ng kasalanan, bumawi at gumawa ng mabuti gaya ni Zaqueo. Saka lamang natin malalaman anumang plano ng Panginoon para sa atin na higit pa sa lahat ng yaman at karangalan sa mundo. Sapagkat walang ibang mas hihigit pang dangal at parangal kung hindi ang pagiging isa sa mga santo na pinakamamahal ng Panginoon magpakailanman.

Mayroon din ba tayong kahit paano’y interes o “curiosity” sa mga bagay ukol kay Jesus at sa ating Simbahan? Huwag mahiyang magsaliksik tungkol dito. Magtanong sa simbahan o kahit sinong pari o relihiyoso. Ito ang butong itinatanim sa ating puso ng Panginoon upang mas makilala siya at maging masaya tayo habang mas pinipili nating makasama siya, makinig at sumunod kay Cristo sa bawat paraang nais niya. Ginagamit ng Diyos ang kahit ano – isang kaibigan, isang problema o kahit isang berso o sagradong larawan sa dyip o sa kalsada, upang tayo ay tawagin.

Naririnig ba natin ito at nakikita? Nawa ay mula ngayon ugaliin nating mas manahimik at manalangin pa ng taimtim upang malaman natin ang mensahe ng Panginoon at mapakinggan ito. Gaya ni Zaqueo na natagpuan ng Diyos, nakinig sa Kanya at nagbago ang buhay magpakailanman. Lahat ay posible sa Diyos.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.