Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Tibayan ang Loob sa Diyos”

Hunyo 30, 2019. Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon.

1 Hari 19, 16b. 19-21
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11
D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.
Galacia 5, 1. 13-18
Lucas 9, 51-62

UNANG PAGBASA
1 Hari 19, 16b. 19-21

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Elias: “Pahiran mo ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel-mehola, bilang propetang hahalili sa iyo.”
Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. Labindalawang pares ng toro ang ginagamit niya, at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang balabal.

Pagdaka’y iniwan ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap: “Magpapaalam po muna ako sa aking ama’t iba, at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo.”

Sumagot si Elias: “Sige, umuwi ka muna.” Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao, at sumunod kay Elias at naging katulong nito.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11
Tugon: D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

O Diyos, ako’y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod,
ang hangad ko ay maligtas kaya sa ‘yo dumudulog;
“Ika’y aking Panginoon,” ang wika ko sa aking Diyos,
“Kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob.”
Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay,
ako’y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan.
Tugon: D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay.
Kahit gabi diwa niya ang sa aki’y umaakay.
Nababatid ko na siya’y kasama ko oras-oras.
Sa piling n’ya kailanma’y hindi ako matitinag.
Tugon: D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Kaya’t ako’y nagdiriwang, ang diwa ko’y nagagalak.
Ang lagi kong nadarama’y hindi ako matitinag.
Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak,
sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas.
Tugon: D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan,
sa piling mo’y madarama ang lubos na kagalakan;
Ang tulong mo’y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.
Tugon: D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

IKALAWANG PAGBASA
Galacia 5, 1. 13-18
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia

Mga kapatid:
Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo, at huwag nang paaalipin uli!

Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa’t isa dahil sa pag-ibig. Sapagkat ang buong Kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.” Ngunit kung kayu-kayo’y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo.

Ito ang sinasabi ko sa iyo: ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo’y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng Kautusan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

ALELUYA
1 Samuel 3, 9; Juan 6, 68k
Aleluya! Aleluya!
Poon ikaw ay mangusap
at susunod ako agad.
Wika mo’y buhay ng lahat.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 51-62

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Hesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila. “Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasainyo,” sabi niya, “sapagkat naparito ang Anak ng Tao hindi upang ipahamak ang mga tao kundi upang iligtas sila.” At nagtungo sila sa ibang nayon.

Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Hesus, “Susunod po ako sa inyo kahit saan.” Sumagot si Hesus, “May lungga ang asong-gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang Anak ng Tao’y wala man lamang matuluyan o mapagpahingahan.” Sinabi ni Hesus sa isa, “Sumunod ka sa akin.” Ngunit sumagot ang tao, “Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama.”

Sinabi ni Hesus sa kanya, “Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos.” Sinabi naman ng isa, “Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Salamat sa Diyos.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat!
Bilang mga Kristiyano, tagapaglingkod ni Jesus, hindi tayo dapat maging masyadong abala sa bagay ukol sa mundo at hindi rin maaring hati ang ating atensyon sa Diyos at sa mga makamundong bagay. Kailangang buo ang ating pag-aalay at katapan sa Diyos.

Mula pa noong unang tayong lahat ay binyagan, tayong lahat ay hinirang upang sundan ang yapak ni Cristo sa sakripisyo at pasanin ang mga Krus ng ating buhay gaano man ito kahirap. May pangako tayong iwasan ang kasalanan at lahat ng bagay na gustong idulot ng kalaban sa atin upang ilayo tayo sa Diyos.

Sa ating Ebanghelyo, ipinahayag ni Jesus na ang Anak ng Tao ay wala man lamang mapahingahan at matuluyan. Si Jesus ay walang pahingang naglilingkod at nagmamatyag sa atin anumang oras. Kasama na ito sa misyon ng ating Panginoon – ang magpahayag ng Salita ng Diyos saan man dalhin ng Espiritu. Ganito rin tayo. Walang pahinga at walang tigil ang ating pagiging Kristiyano. Hindi tayo Kristiyano lang tuwing linggo. Hindi rin tuwing isang oras sa isang linggo. Tayo’y mga Kristiyano araw-araw at inaatasan tayong maging buo ang paninindihan at tapat sa ating pananampalataya sa ating pang-araw araw na buhay. Tayo rin ang may responsibilidad sa ating pananampalataya at ang pagpapahayag nito sa iba.

Iilan pa ba sa atin ang naisasabuhay ang Salita ng Diyos? Isang paraan ng pagpapahayag ng Salita ng Diyos ay gawin ito upang hayagang makita ng iba at maramdaman nila ang tulong ng Diyos sa pamamagitan natin.

Sinabi ni Cristo na ang sinumang lingon nang lingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ganito kahigpit ang ating tawag bilang mga taga-sunod ni Cristo. Hindi maaring may mga dahilan tayong kung anu-ano sa Diyos upang hindi maggawa ang ating mga tungkulin, ang kanyang mga utos at habilin sa atin.

Mula pa noong una ay nilikha tayo ng Panginoon nang may pakay at misyon sa buhay. At habang nabubuhay ay binibigyan niya tayo ng lahat ng ating kakailanganin upang gampanan ang ating tungkulin. Mula sa hangin na nalalanghap natin hanggang sa bawat pagkain na idinudulot ng Diyos sa ating hapagkainan. Wala na tayong aalalahanin pa. Wala na rin tayong hahanapin pa. Ang sarili lamang natin ang mga kalaban na laging naghahanap ng kung anu-ano. Ngunit kung tayo’y tatahimik at uugaliing magdasal at pagyamanin ang pananampalayaya araw-araw, dito natin mas makikilala ang Diyos.

Mas dadali at gagaan ang pagsunod sa kanya. Makikita nating sa pagsunod sa Diyos at pagtalikod sa mundo, sa ating sariling paraan, ay nasa atin na ang lahat ng ating kakailangin upang makipagsapalaran sa buhay na ito bilang mga Anak ng Diyos. Lakasan natin ang ating mga loob at buo nawa natin itong ialay sa Diyos upang maggawa natin ang kanyang kalooban. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.