Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Tunay na Diwa ng Pasko”


Photo Credits: AndrewScottLinder.com

 

Disyembre 2, 2018. Unang Linggo ng Adbiyento. 

Unang Pagbasa: Jeremias 33:14-16

Sinabi ni Yahweh, “Tiyak na darating ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. At sa panahong iyon, pipili ako ng isang matuwid na Sanga na magmumula sa lahi ni David.
Paiiralin niya ang katarungan at ang katuwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila’y tatawagin sa pangalang ito: ‘Si Yahweh ang ating katuwiran.’

Ikalawang Pagbasa: 1 Mga Taga-Tesalonica 3:12-4:2

Nawa’y pasaganain at pag-umapawin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa’t isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo.

Palalakasin niya ang inyong loob upang kayo’y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus, kasama ang kanyang mga hinirang.

Kaya nga, mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana’y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, pamumuhay sang-ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo’y maging kalugud-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuruang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus.

Ebanghelyo: Lucas 21:25-28, 34-36

“Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao’y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit.

Sa panahong iyon, makikita nila ang Anak ng Taong dumarating na nasa alapaap, at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang inyong katubusan.”

“Ang katakawan, paglalasing at kabalisahan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng Araw na iyon na tulad ng isang bitag. Sapagkat darating ang Araw na iyon sa lahat ng tao.
Kaya’t maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito, at makaharap kayo sa Anak ng Tao.”

Pagninilay:

Unang linggo na ngayon ng Adbiyento. Panahon na naman ng paghahanda para sa nalalapit na kapaskuhan. Ang tanong ay anong paghahanda ang iyong pinagkakaabalahan?

Karaniwan sa ating mga Pilipino’y sagana sa tradisyon kasama na ang mga pagbibigay ng bonus sa mga empleyado, mga kainan at mga reunion na nagaganap kabi’t-kabila. Punung puno ang lahat ng lugar ng kasiyahan para sa mga pagdiriwang at pagtitipon na ito. Subalit, ito nga ba ang paghahandang hinihiling sa atin ng Panginoon?

Sabi ni Jesus, tanggalin sa ating pagiisip ang mga kabalisaan sa mundo. Abalang-abala. Hindi magkanda-ugaga sa maraming gawain ang ating mga kababayan ngayon. Huminto ka ba saglit at napagninilay-nilayan ang katotohanang lahat ng ito’y dahil darating ang iyong Tagapag-Ligtas?

Kailan ka huling nanalangin nang taimtim at ang iyong puso’y hinayaan mong punuin ng Diyos ng kasiyahang di mo matatagpuan kahit saan at kahit ano man ang iyong gawin sa mundo?

Ano ba ang ibig sabihin ni Jesus ang bilang iyong Tagapagligtas? Tinatanggap mo ba siya nang buo bilang sentro ng iyong buhay? O nauuna muna ang mga ibang bagay sa mundo bago ang Diyos?

Walang saysay ang lahat ng bagay kung wala ang Cristo na siyang dahilan ng lahat ng ito. Siya ang tunay na diwa ng pasko. Kahit simple lang ang ulam at karaniwan lang. Kung puno naman ang ating puso ng Panginoon at puspos ng pasasalamat sa kanya, magiging masaya tayo dahil hindi lamang sa regalo at pagkain madarama ang kaligayahan kung hindi sa Panginoon. Kumpara mo ito sa isang taong marami na ang kagamitan ngunit kulang pa. Kulang pa dahil wala at nakaligtaan ang Diyos. Tandaan nating siya ang naglikha sa atin. Siya lang din ang makapagbibigay ng mga bagay na tunay na nakakapagpaligaya sa atin.

Ipakilala natin sa mga bata si Jesus na magdiriwang ng kanyang Kaarawan. Tayo rin ay nagkaroon ng bagong buhay sa pagdating ng ating Mesiyas. Kahit mabusog tayo’y lilipas din ang kabusugan at magugutom ulit. Kahit naggagandahan pa ang mga ilaw, lilipas din ito’t tatanggalin din paglipas ng panahon. Subalit ating tanglawan ang ating puso ng tunay na liwanag na ang presensiya ng Diyos. Hindi ito lilipas kailanman.
Dahil ang kulay natin ngayon habang naghihintay ay kulay lila, ito ay simbulo ng ating pagbabalik-loob sa Diyos.

Magandang pagnilayan at tanungin ang sarili “Saan ako nagkulang sa Panginoon?” Mula dito’y kukunin natin ang tunay na resolusyon ng ating mga puso’t kaluluwa sa susunod na taon – ang siyang tanging magdudulot sa ating ng kaligayahang nagtatagal sa lahat ng panahon.

Tulad ng simbulo ng tinatawag na “Advent Wreath” kung saa’y ang tinutukoy ang walang hanggan. Ganoon din ang ating Diyos at ang kanyang presensiya sa ating puso at sa lahat ng lumalapit sa kanya anumang panahon.

Panalangin: Panginoon, sa gitna ng lahat ng kaganapan sa aking buhay, bigyan mo ako ng katahimikan at kapayapaan. Hayaan mong magkaroon ako ng mas maraming oras din kasama mo upang pagnilayan ko ang aking buhay at ang iyong pagmamahal na ipinadama mo sa akin nitong nagdaang taon. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.