Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Tunay na Presensiya ni Cristo”

 

 

Hunyo 14, 2020. Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 8, 2-3. 14b-16a
Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao: “Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng apatnapung taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba; ginutom niya kayo bago binigyan ng manna, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao’y hindi lamang nabubuhay sa pagkain kundi sa salita rin naman ng Panginoon.

“Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Egipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo’y pinakain niya roon ng manna, isang pagkaing di ninyo kilala.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20
Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 10, 16-17
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, hindi ba’t ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo’y iisang katawan bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 6, 51-58
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao: “Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman.”
Dahil dito’y nagtalu-talo ang mga Judio. “Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin?” tanong nila. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Tandaan ninyo: malibang kanin inyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay.

Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin, at ako’y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit; ang kumakain nito’y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang; namatay sila bagamat kumain niyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Dakilang Kapistahan po ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon! Kilala ang araw na ito bilang “Feast of Corpus Christi” o “Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ sa wikang latin at Ingles. Bakit nga ba mahalagang ipagdiwang natin ito?
Madalas ay nakikita natin ang Banal na Ostiya sa Misa. Araw-araw may misa, kahit online. Baka masyado na tayong nasanay at nakalimutan ang kahulugan nito. Ano o Sino nga ba ang puting tinapay na ating kinakain tuwing Banal na Misa? Walang iba kung hindi mismong si Cristo. Opo, uulitin ko po na si Jesu Cristo po iyon. Tunay na nga pong Siya. Ito lamang ang pagnilayan natin ay napakalalim na. Ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ay niloob na bumaba dito sa lupa noon at manirahan kasama natin. Ngunit hindi lamang iyon, iniwan Niya ang Sakramento na ito para sa ating lahat bilang Kanyang tunay na presensiya hanggang sa Siya’y bumalik muli mula sa langit.

Totoo nga pong ang Panginoong Jesu Cristo po mismo iyon na bumaba dito sa mundo araw-araw, nakatago sa anyong puting tinapay na walang lebadura. Kaya naman, sa ating Banal na Misa ay tinatawag tayong pagpahalagahan si Jesus. Tanungin natin ang ating sarili, “paano ko bigyang halaga, papuri at pasasalamat ang Panginoon bilang Katoliko?” Bilang Hari natin at Panginoon, nararapat lamang na ibigay natin sa Kanya ang ating “the best”. Ang “the best” na ano?

Unang una, ang puso natin ay dapat na malinis at inihahanda natin sa pagtanggap kay Jesus. Ang pagtanggap sa Banal na Komunyon ng nasa estado ng mortal sin ay tinatawag na “sacrilege” o hayagang paglapastangan sa Banal na Sakramento ng Komunyon. Bukod pa sa kasalanan na mortal ng tao, dinadagdagan pa Niya ang Kanyang kasalanan sa pagtanggap ng komunyon nang hindi nangungumpisal. Naririyan naman lagi ang Panginoon handang ipadama ang Kanyang walang hanggang awa at pag-ibig kahit sa ating pagkamakasalanan. Ayaw lamang talaga ng tao. Hindi po lahat ngunit marami sa atin.

Sa panahon natin ngayon, nakalulungkot dahil kahit saan ay maraming nangyayaring sacrilege at mga desecrations na dapat nating ihingi ng patawad kay Jesus. Kaya nga araw-araw ay magandang isama sa ating panalangin ang paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa kasalanan ng mundo. Isa na rito ang debosyon sa Divine Mercy tuwing alas-tres ng hapon.

Magsimula tayo sa ating sarili at tanungin natin ang ating mga sarili: paano ko ba pahalagahan si Jesus sa Banal na Sakramento sa altar? Naniniwala ba akong tunay ngang si Jesus iyon o mayroon pa akong duda? Paano ko ipakita sa Kanya ang aking pagpapahalaga? Kung sa mga birthday parties nga at mga kung anu-anong event at salu-salo, napakarami nating hinahanda at pinagkakaabalahan. Paano pa kaya ang Banal na Misa kung saan mismo si Jesus ay bumababa mula sa langit?

Araw-araw ay nag-aabang Siya sa atin doon dahil mas gusto Niyang Siya ang maghintay sa atin kaysa tayo pa ang maghintay sa Kanya. Tanda ito ng Kanyang katapatan o “faithfulness” Niya sa atin. Kahit pa sa gitna ng ating pagkamakasalanan at pagsasawalang bahala sa Kanya, ay patuloy Siyang dumirito sa atin, handang magmahal sa atin. Pinatutunayan Niya ito oras-oras at minu-minuto ng ating buhay.

Kaya sa susunod na may magtanong o kung ikaw man mismo ang magtanong, kung nasaan ang Diyos, bakit hindi mo Siya puntahan sa Simbahan? Lagi mo siyang makikita roon at makakausap. Hindi lamang Siya nananahan sa bawat isa sa atin o sa ibang tao sa espiritwal na paraan, kung hindi doon mismo sa Banal na Altar – dugo at laman ay naroroon Siya. Nagmula na mismo yan sa mga Banal na Labi ni Jesus at naisulat sa mga Ebanghelyo. Naroroon si Jesus. Kahit ngayon sa panahon ng pandemya ay ‘di pa rin siya tumitigil na suyuin tayo. Napakaraming misa online ang maari nating puntahan. Kung gusto naman nating mag-adorasyon ay pumunta lamang tayo sa Youtube at i-type lamang doon sa search bar ang “Live Eucharistic Adoration”. Marami pong lalabas doon na 24/7 adoration mula sa mga Simbahan sa iba’t ibang panig ng mundo. Maari po nating makadaupang-palad si Jesus sa ating kanya-kanyang bahay.

Ang nakakatawa kasi, kung tatanungin ang mga tao, “Sino ang gustong magpunta ng langit?” Sino bang hindi? Malamang ang lahat ay magtataas ng kamay. Sino bang hindi gustong lumigaya sa walang hanggan? Sino bang gustong maging miserable sa walang hanggan?

Subalit ano nga ba ang langit? Bakit ba langit ang langit? Sino ba ang naroroon? Walang iba kung hindi ang Panginoon at lahat ng mga banal na punumpuno rin ng presensiya ng Diyos. Kung hindi natin mamahalin ang Panginoon ngayon nang totoo at todo ngayong naririto Siya sa atin sa mundo at kasa-kasama natin sa pamamagitan ng Kanyang Simbahan, paano natin masasabing gusto natin mapunta ng langit? Walang ibang dahilan ng ligaya roon kung hindi ang Panginoon. Totoo yan kahit maging dito pa sa lupa. Kaya nga ang lahat ng bagay dito sa mundo ay lilipas ngunit ang Diyos at ang Kanyang Salita ay hindi.

Kung gusto nating mapunta sa langit ay mahalin natin Siya dito sa abot ng ating makakaya. Pagpahalagahan nang sukdulan habang naririto pa lamang tayo sa mundo. Tandaan na lahat ng bagay ay lilipas maliban sa Diyos at Kanyang Salita. Nang sa gayon ay maging karapat-dapat tayong tanggapin sa langit.

Kung mayroon man tayong isa sa pinakakatangi-tanging pagkakaiba sa ibang relihiyon ay ito na nga ay ang tunay na presensiya ng Panginoon – ang katawan at dugo ni Jesus sa ating bawat Simbahan. Isa itong regalo ng Panginoon sa atin. Walang sinuman sa atin ang karapat-dapat sa Kanya ngunit ibinibigay Niya ang ating sarili araw-araw nang walang ibang bayad o pagsusumbat. Ano ngayon ang magiging tugon natin sa Panginoon? Isipin natin ito.

Nawa ngayon at sa mga susunod pang araw ay matuto tayong manalangin sa Kanya sa harapan ng Adorasyon. Napakaraming panalangin na matatagpuan online at hindi lang iyon, kahit manahimik lamang tayo sa harapan Niya ay dasal na. Maari rin nating ibuhos ang nararamdaman natin sa Kanya. Siya ay Diyos na buhay at nakikinig Siya sa atin. Tayo lamang ang may buhay na maingay. Panahon naman upang makinig tayo sa Panginoon at manalangin nang tahimik sa Kanyang piling. Wala Siya sa malayo. Kasa-kasama natin SIya mula pa noong una, hanggang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.