Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Tungkulin sa Diyos at Tao”

Oktubre 18, 2020. Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Sunday for Cultures / World Mission Sunday.

UNANG PAGBASA
Isaias 45, 1. 4-6
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Hinirang ang Panginoon si Ciro
para maging hari
upang lupigin ang mga bansa
at alisan ng kapangyarihan ang mga hari.
Ibubukas ng Panginoon
ang mga pintong-bayan para sa kanya.
Sinabi ng Panginoon kay Ciro:
“Tinawag nga kita
upang tulungan si Israel na lingkod,
ang bayan kong hinirang.
Binigyan kita ng malaking karangalan
bagamat di mo ko kilala.

Ako ang Panginoon,
Ako lamang ang Diyos at wala nang iba;
palalakasin kita,
bagamat ako’y di mo pa kilala.
Ginawa ko ito
upang ako ay makilala ng buong daigdig,
na makikilala nila na ako ang Panginoon,
Ako lamang ang Diyos at wala nang iba.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 1 at 3, 4-5. 7-8. 9-10a at k
Dakilang kapangyarihan ng Panginoo’y idangal.
Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit;
Panginoo’y papurihan nitong lahat sa daigdig!
Kahit saa’y ipahayag na ang Poon ay dakila,
sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa.
Dakilang kapangyarihan ng Panginoo’y idangal.
Ang Poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan
higit sa sinumang diyos, siya’y dapat katakutan.
Ang diyos ng sanlibuta’y pawang mga diyus-diyusan;
ang Poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan.

Dakilang kapangyarihan ng Panginoo’y idangal.
Ang Panginoo’y purihin ng lahat sa daigdigan!
Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan!
Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal,
dumulog sa kanyang templo’t maghandog ng mga alay.
Dakilang kapangyarihan ng Panginoo’y idangal.
Kung ang Poon ay dumating, sa likas n’yang kabanalan,
Humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan.
“Ang Poon ay siyang hari,” sa daigdig ay sabihin,
sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin.
Dakilang kapangyarihan ng Panginoo’y idangal.

IKALAWANG PAGBASA
1 Tesalonica 1, 1-5b
Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mula kina Pablo, Silas, at Timoteo:
Sa simbahan sa Tesalonica – mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo: Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan.
Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina’y isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo’y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang Mabuting Balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi sa salita lamang. Ito’y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo.
Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Filipos 2, 15d. 16a
Aleluya! Aleluya!
Sa daigdig ay laganap
liwanag na sumisikat
Salitang buhay ng lahat.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 22, 15-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Hesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, “Guro, nalalaman naming kayo’y tapat, at itinuturo ninyo nang buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa Kautusan na bumuwis sa Cesar, o hindi?” Ngunit batid ni Hesus ang kanilang masamang layon kaya’t sinabi niya, “Kayong mapagimbabaw! Bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis.” At siya’y binigyan nila ng isang denaryo. “Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?” tanong ni Hesus, “Sa Cesar po,” tugon nila. At sinabi niya sa kanila, “Kung ayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Balak ng mga pariseo na ipahiya si Jesus at gusto nila may masabi Siyang hindi maganda na ikapapahamak Niya. Subalit ang ating Panginoon ay nalalaman ang laman ng kanilang puso at kanilang mga balak. Nagtagumpay si Jesus sa Kanyang sagot. Ito ay payak at wais at naging tanyag pa nga kahit sa labas ng simbahan. Sabi ni Jesus, “Kung ayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos.”
Ibig sabihin lamang nito, mga kapatid, na dalawa ang ating obligasyon. Dalawa rin ang ating tirahan. Isang panandalian – ang mundo at isang permanenteng tahanan – ang langit. Tayo ay mga mamamayan ng mundo, may mga obligasyon tayo sa gobyerno. May mga patakaran na sinusunod. Ganoon din bilang miyembro ng Simbahan. Tayo ay mga mamamayan din ng langit, bagamat hindi pa ganap sa ngayon, at hindi pa tuluyang nakakamtan ang pangako. Bilang isang tunay na Kristiyano, dapat ay tapat tayo sa dalawang ito. Hindi maaring sa Simbahan lamang subalit hindi naman tayo sumusunod sa mga simpleng batas. Hindi rin maaring sa batas lamang at iiwan na natin ang ating pananampalataya sa loob ng simbahan o sa harapan ng altar. Ito ay hindi naman kailangang magkahiwalay.

Dapat tayong matuto na mamuhay nang naayon sa batas ng tao at batas ng Diyos. Subalit kapag dumating ang araw, na magkakaroon ng ‘di pagkakasundo ang dalawa. Tungkulin din nating ipagtanggol ang tama, ang tugma sa ating pananampalataya. Dahil ang batas ng Diyos ay higit sa batas ng tao. Ang batas ng Diyos ay laging para sa mabuti. Ito ay laging makatarungan. Kahit minsan ang batas ng tao ay baliko. Ang hustisya ay hindi laging pumapanig sa tama, ang Diyos ay laging patas at tama. Sapagkat nakikita Niya at nasusuri ang lahat ng bagay kahit ang pinakanakatago sa ating pagkatao.

Ang batas ng Panginoon na higit sa lahat ay ating masasandalan. Higit pa itong mas mataas na gabay para matimbang kung ano ang mabuti at tamang ginagawa ng ating gobyerno. Ang ating pananampalataya ay hindi hiwalay sa ating pagiging mamamayan ng ating bansa. Subalit ito ang ating pundasyon, ang ating gabay sa pagdedesisyon at sa pagsasalita bilang mamamayan ng bansang ito.
Nakakatawa dahil marami sa mga kalaban ng Simbahan ang nagsasabing hiwalay ang Simbahan at gobyerno. Dahilan upang patahimikin tayo at huwag pagsalitain na para bang wala tayong Karapatan magsalita bilang kapwa mamamayan. Ginagamit pa nila ang mga berso na ito bilang sangkalan. Subalit ang totoo nito, ay hiwalay naman talaga ang Simbahan at ang gobyerno. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi tayo dapat magsalita. Sa totoo lang, lalo pang dapat dahil nga sa mga nangyayaring ‘di pagkamakatarungan ng tao na hindi kailanman ginusto ng Diyos. Subalit nangyayari ngayon dahil sa katigasan ng puso at ulo ng tao at hindi pagsunod sa Diyos.

Unang-una po, may sariling lider at pinuno ang Simbahan. Ikalawa, hindi maaring tumakbo sa anumang pampulitikal na puwesto ang kahit sino mang pari o relihiyoso. Kung nagsasalita man tayo, nagsasalita tayo dahil karapatan iyon ng bawat mamamayan, saan mang relihiyon nanggaling. Nagsasalita tayo dahil karapatan nating magsalita kung ano ang tingin nating totoo at tama para sa nakakarami para sa kapakanan ng mas nakararami lalo ang mga naapi. Ang dami-dami ngayong mga taong nakakapagsalita kahit puro ‘di totoo at fake news lamang ang ipinahahayag. Paano pa kaya tayong alam natin na batas ng Diyos ang ating ipinagtatanggol, Siyang may-ari ng mundo?
Nawa ay manalangin tayo sa ating bawat yugto ng buhay para gabayan tayo ng Panginoon sa ating mga desisyon at mga adhikain sa buhay. Nang sa gayon, magampanan natin ang ating tungkulin sa Diyos at sa kapwa tao. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.