Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Walang Katulad na Liwanag ng Diyos”

Photo Credits: Pixels

 

 

Marso 17, 2019. Linggo ng Kwaresma. 

Salmo 27: Panginoo’y aking tanglaw siya’y aking kaligtasan.

Unang Pagbasa: Genesis 15:5-12, 17-18

Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, “Tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin! Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo.”

Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh, at dahil dito, siya’y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid.

Sinabi pa ni Yahweh kay Abram, “Ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Caldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito.”

Itinanong naman ni Abram, “Panginoong Yahweh, paano ko malalamang ito’y magiging akin?”

Sinabi sa kanya, “Dalhan mo ako ng isang baka, isang babaing kambing, at isang tupa, bawat isa’y tatlong taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang batu-bato.”

Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakapatong ang pinaghating hayop.

Bumabâ ang mga buwitre upang kainin ang mga ito, ngunit itinaboy sila ni Abram.

Nang lumulubog na ang araw, nakatulog nang mahimbing si Abram, at nilukuban siya ng isang nakakapangilabot na kadiliman.

Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok, at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. At nang araw na iyon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abram at ganito ang sinabi niya: “Ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hanggahan ng Egipto hanggang sa Ilog Eufrates.

Ikalawang Pagbasa: Filipos 3:17-4:1

Mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayo’y luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Cristo.
Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa.

Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang Tagapagligtas na hinihintay natin nang may pananabik, ang Panginoong Jesu-Cristo.

Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang-lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan.

Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinapanabikan, aking kagalakan at karangalan, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon.

Ebanghelyo: Lucas 9:28-36

Makalipas ang halos walong araw, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago.

Habang siya’y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputian.

Biglang may nagpakitang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na ang mga anyo ay nakakasilaw din. Sila’y nakipag-usap kay Jesus tungkol sa nalalapit niyang kamatayan na magaganap sa Jerusalem.

Natutulog sina Pedro noon, ngunit sila’y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nakakasilaw ang anyo at may kasamang dalawang lalaki.

Nang papaalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, “Panginoon, mabuti po at nandito kami. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias.” Ang totoo’y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi.

Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang makapal na ulap at sila’y natakot. Isang tinig ang nagsalita mula sa ulap, “Ito ang aking Anak, ang aking Pinili. Pakinggan ninyo siya!”

Nang mawala ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi muna ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita.

Pagninilay:

Ngayon ay natunghayan natin ang pagbabagong-ayon ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Siya ay puting-puti, nagniningning at walang sinuman sa mundo ang makapagpapaputi ng ganoon. Bakit ba ito kailangang mangyari?

Matatandaang sinama lamang ni Jesus ang tatlo sa kanyang mga alagad – ang pinakamalalapit sa kanya sina Pedro, Juan at Santiago. Bagamat sila’y mga nakatulog, nagising sila dahil sa liwanag ng Panginoon. Tayo ba ay natutulog din?

Hindi na ba natin namamalayan ang nangyayari sa paligid o maging sa ating sariling kaluluwa dahil masyado nang madilim at nawala na ang ating liwanag sa ating kaluluwa? Sino ba ang liwanag na ito? Walang iba kung hindi si Cristo. Kahit anong gawin na pansamantalang aliw o lunas ay hindi tayo mabibigyan ng kahit ano sa mundo ng tunay na liwanag na magdadala sa atin ng kapayapaan sa gitna ng bawat dilim at pagsubok sa buhay. Tanging si Cristo lamang. Kaya nga tayo ay sinasabihan ng Ama na makinig sa ating Panginoon. Ang taong marunong makinig ay ang taong tahimik at bukas ang kalooban. Marunong pa ba tayong makinig? O napuno na tayo ng salita na walang katuturan?

Kahit gaano kadilim noong gabing iyon at halos wala nang makita ay nagniningning ang liwanag ng ating Panginoon. Nangyari ito sapagkat nais ng ating Diyos na bigyan ng lakas ng loob ang mga alagad bago ang nalalapit na pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus sa Krus. Kailangan nila ng paghuhugutan ng pananampalataya sa panahong ito kung saan sila susubukin at hahamakin ng kanilang kahinaan. Lubos nilang tinitangala si Jesus at naniniwala siyang Siya ay Diyos. Ngunit sa panahon na siya’y magdurusa sa kamay ng tao, hanggang sa mamatay, mananatili ba ang pananampalatayang ito?

Ganito ang hamon sa lahat natin na mga Kristiyano. Ganito rin tayo sa panahong tayo’y sinusubok. Kailangan natin ang Diyos bilang lakas at ating ilaw.

Nawa’y lagi tayong maging gising sa panalangin at pananampalataya sa kanya. Atin nawang damhin ang ilaw ng Diyos na ipinamamahagi sa atin nang hindi tayo maligaw ng landas at manatili tayo lagi sa Kanya.
Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret. 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.