Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO:”Diyos ang Bituin ng ating Buhay”

Photo Credit: etwtinc.com

 

 

Enero 6, 2019. Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon.

Salmo 72: Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo.

Unang Pagbasa: Isaias 60:1-6

Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw.
Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh.
Mababalot ng kadiliman ang buong daigdig;
ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh,
at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian.

Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag,
ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat.
Pagmasdan mo ang iyong kapaligiran, ang lahat ay nagtitipun-tipon upang magtungo sa iyo;
manggagaling sa malayo ang mga anak mong lalaki; ang mga anak mong babae’y kakargahing parang mga bata.

Magagalak ka kapag nakita sila; sa iyong damdami’y pawang kasiyahan ang madarama; sapagkat malaking yaman buhat sa karagata’y iyong matatamo, at mapapasaiyo ang kayamanan ng maraming bansa.

Darating ang maraming pangkat ng kamelyo mula sa Midian at Efa; buhat sa Seba ay darating silang may dalang mga ginto at insenso, at naghahayag ng pagpupuri kay Yahweh.

Ikalawang Pagbasa: Efeso 3:2-3, 5-6

Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala.

Ito’y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta.
At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Magandang Balita, ang mga Hentil ay mga tagapagmana rin tulad ng mga Judio, kabilang din sa iisang katawan, at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo Jesus.

Ebanghelyo: Mateo 2:1-12

Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanung-tanong sila, “Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Judio? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya’t naparito kami upang siya’y sambahin.”

Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya’y naligalig, gayundin ang buong Jerusalem. Kaya’t tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng Kautusan at sila’y tinanong, “Saan ba isisilang ang Cristo?” Tumugon sila, “Sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta:

‘At Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda,
ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda.
Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno
na mamamahala sa aking bayang Israel.’”

Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin, “Hanapin ninyong mabuti ang sanggol.

Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay-alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya.” Pagkarinig sa bilin ng hari, sila’y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata.

Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatirapa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira.

Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya’t nag-iba na sila ng daan pauwi.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat! Happy Three Kings po sa inyo! Iyan ang karaniwang pagbati natin na nakagisnan bagamat walang haring nagpunta doon sa pagsilang ng ating Panginoon. Ang tatlong lalaki na dumalaw sa Panginnoon ay mga “mago” o mga “pantas” kung tawagin na siyang kinikilalang mga dalubhasa noong unang panahon.
Ang tatlong mago na ito ang kinatawan ng mga bansa sa mundong sumasamba sa Diyos at Haring nagkatawang tao dahil sa lubos na pag-ibig sa atin. Subalit gaano man kataas ang pinag-aralan at pararangal ng mga hari o mga iskolar sa mundo ay balewala itong lahat sa sanggol na isinilang ang Hari ng mga Hari – ang ating Panginoong Jesus Cristo.

Ang kanyang pagpapakita o tinatawag nating “Epiphany” sa Ingles ay siyang pagpapakita niya sa mundo bilang Hari. Nagpakita siya bilang isang sanggol na kasama ni Maria. Kahanga-hangang bagamat siya’y Hari ng mga ay Hari pinili niyang magpakababa sa atin upang ipadama ang kanyang pag-ibig na higit pa sa inaakala ng mga tao.

Maraming magagandang pagnilayan sa ating Ebanghelyo ngayong kapistahan ng pagpapakita ng ating Diyos. Unang magandang pagnilayan ay ang mga regalo ng tatlong mago para sa Diyos. Tuwing pasko ito ay ating ginagawa, nagbibigayan tayo ng regalo sa isa’t isa mula sa pag-ibig natin sa Diyos. Sa Panginoong Jesus kaya ano ang ating ihahandog? Ano ba ang ating regalo sa ating Panginoon? Wala nang mas gagandang handog sa kanya kung hindi ang ating sarili.
Ialay natin ang ating buong taon, buong buhay, buong puso sa Diyos. Hayaan natin siyang gumawa ng lahat ng bagay dahil inako na niya maging ang ating kasalanan para sa atin.
Pangalawa, ang pinakamaningning na bituin na tinatawag sa Ingles na “North Star”, ito ang bituin na ating ginugunita sa tuwing maraming parol na mga nakasindi at hugis bituin ang karaniwan sa mga ito. Ito’y upang maalala natin ang tamang daan patungo sa Diyos na gamit ang kanyang liwanag. Isang liwanag na galing din sa Diyos at patungo sa Diyos.

Ang ating buhay sa mundo ay puno ng mga pagsubok. Unti-unti na naman tayong bumalik sa ating mga karaniwang buhay matapos ang pagdiriwang ng kapaskuhan at ng bagong taon. Subalit kahit sa ating ordinaryong mga araw, nawa’y baunin natin ang bituin na ito sa isang buong taon hanggang sa susunod na pagdiriwang ng kapaskuhan. Nang sa gayon ay manatili sa atin ang paggabay ng Diyos na sinasamahan tayo lagi-lagi sa ating paglalakbay. Higit pa a ating inaakala.

Tulad ng mga tatlong pantas na nagtiyagang maglakbay kahit tila madilim ang paligid, sila’y tumingin nang mabuti sa liwanag at hindi ito nawala sa kanilang paningin. Mas ginusto nilang suwayin ang hari na kinikilala ng mga tao noon si Herodes upang sundin ang utos ng Diyos. Tayo kaya, sa ating buhay makakaya ba natin o gugustuhin ba nating iwanan ang lahat upang sundin at tumingala sa Diyos? Handa ba tayong Siya mismo ang ating maging hilagang bituin na susundin sa gitna ng dilim? At Siya na ating Panginoon din namang ating destinasyon at pinagmulan ng lahat ng tayo at nang buo nating buhay. Mapalad ang sinumang taong nananalig sa Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Pagnilayan natin ito at namnamin sa ating mga puso.

Panalangin: Jesus, ang handog ko sa iyo ay ang aking sarili, ang buhay ko at lahat ng mga minamahal ko sa buhay. May tiwala ako sa iyo at nawa’y ito’y iyong pagtibayin sa ningning ng iyong bituin at sa liwanag ng iyong pag-ibig sa akin. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.