Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITANG ARAW-ARAW: “Buksan ang Aming Puso”

Photo Credits: LoHouse

 

 

Pebrero 15, 2019. Biyernes. Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon. 

Salmo 32: Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. 

Unang Pagbasa: Genesis 3:1-18

Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?”

Sumagot ang babae, “Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito; kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami.”

Ngunit sinabi ng ahas, “Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay! Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo’y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama.”

Ang punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya’y masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya’t pumitas siya ng bunga at kumain nito.

Binigyan niya ang kanyang asawa, at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila’y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan.

Nang dapit-hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya’t nagtago sila sa mga puno.

Ebanghelyo: Marcos 7:31-37

Pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa Lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis.

Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at pipi, at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay.

Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki, at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi.

Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong-hininga. Pagkatapos, inutos niya sa tainga ng lalaki, “Effata,” na ang ibig sabihi’y, “Bumukas ka!”

Noon di’y nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na nang maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito, ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao ay lalo naman nila itong ipinamamalita.

Buong paghangang sinasabi nila, “Ang lahat ng kanyang ginagawa ay napakabuti! Pinapagaling pa niya ang mga bingi at pipi!”

Pagninilay:

Ang pakiramdam ng isang taong lubhang nagkakasala at namumuhay sa kasalanan ay putol ang ugnayan sa Panginoon. Wala itong kapayapaan at malayo na makapag-isip ng tama dahil hangga’t hindi ito nagbabalik-loob sa Diyos ay mananatili siyang alipin ng kasalanan – sa isip, sa salita, sa gawa at mga desisyon sa buhay. Madilim ang kalooban at tila wala sa huwisyo ang diwa nito.

Ganito ang nangyari sa kinikilala nating unang mga magulang sa pananampalataya – sina Eba at Adan. Bunga ng kanilang pagsuway sa Panginoon ang unang pagkakasalang natunghayan natin ngayon. May inutos ang Panginoon para sa kanilang ikabubuti at inilagak sila sa Paraiso. Nilikha tayong mga tao nang buong galak at pag-ibig ng Diyos subalit noong nakausap ang ahas ay mas sinunod nina Eba at Adan ang sariling pag-iisip na higit sa sinabi ng Diyos sa kanila at dahil dito pumasok ang kasalanan sa sangkatuhan at sa buong sanlibutan. Pareho din ang nangyayari sa paglalaro sa temptasyon sa buhay. Wala tayong kakayanang manalo sa kanila kung titingin pa tayo at hindi iiwas nang buo kahit ang pagtingin o pagnasa ng kahit ano – sobrang pera, dangal, pagmamataas sa puso.

Subalit hindi rito sa kasamaan at kasalanan lamang nagtatapos ang lahat. Nakalulungkot mang isipin, ngunit kahit kailan ay hindi nandilim ang ningning ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tinatanggap niya tayo at namatay para sa atin kahit tayo’y mga makasalanan at binibigyan ng pagkakataon upang magbago, magsisi at muling mahalin ang Diyos nang walang balakid nar kasalanan.

Kaya naman tulad ng pipi at bingi sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus “Bumukas ka!”. Dito makikita natin tanging ang salita lamang ng Diyos ang makapagpapabukas sa ating puso, isip at damdaming nabingi na sa mga kasamaan at kasalanan sa mundo.

Dahil ang kasalanan, kasamaan at pagkamakasarili ang nagsasara ng ating puso at isip. Hindi tayo nakaririnig o nakakapagsalita na tila pipi at bingi sa Ngalan ng Diyos ngunit sa pagkakaunawa lamang ng tao. Kapag walang tulong Niya. Ating masdan na ang dalawang tainga natin pag pinagdikit ay hugis puso kaya malapit ito sa ating puso. Nawa’y ating gamitin upang makinig sa Salita ng Diyos at sa kapwa natin ang parehong tainga at puso upang ito’y mabuksan. May pang-unawa at hindi panghuhusga.

Kung tayo’y napapagod na at hindi na alam ang ating gagawin sa buhay, lumapit lamang tayo kay Jesus. Ilapit natin ang sarili sa Kanya at hayaan Niyang buksan Niya ang ating pagkatao at gawing malinis. Upang makita natin ang katotohanan ng buhay at ang kanyang walang hanggang kasaganaan at kabutihan ng pagmamahal na inihahandog Niya para sa atin.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.