Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING TUWING LINGGO: “Ibigay ang Lahat sa Diyos”

 

 

Setyembre 8, 2019. Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Pagsilang sa Mahal na Birheng Maria.

Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17
Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

UNANG PAGBASA
Karunungan 9, 13-18b
Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

“Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos?
Sino ang makaaalam sa kalooban ng Panginoon?
Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala.
Sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa
ng aming katawang may kamatayan.
Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punung-puno ng mga panukala.
Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig;
nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin.
Sino, kung gayon, ang makauunawa sa mga bagay na makalangit?

Walang makaalam ng inyong kalooban malibang bigyan mo siya ng iyong Karunungan,
at lukuban ng inyong diwang banal mula sa kaitasaan.
Sa ganitong paraan lamang maiwawasto mo
ang mga tao sa matuwid na landas.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

IKALAWANG PAGBASA
Filemon 9b-10. 12-17
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon

Pinakamamahal ko, akong si Pablo, sugo ni Kristo Hesus at ngayo’y nakabilanggo dahil sa kanya, ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako’y naririto sa bilangguan.
Pinababalik ko siya sa iyo, at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang, sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako’y nabibilanggo dahil sa Mabuting Balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin.

Marahil, nawalay sa iyo nang kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya’y makasama mo siya habang panahon – hindi na bilang alipin kungi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo – hindi lamang bilang isang alipin kundi isang kapatid pa sa Panginoon!

Kaya’t kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 14, 25-33
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sumama kay Hesus ang napakaraming tao; humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, “Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo’y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatantyahin ang magugugol para malaman kung, may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon?

Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maipatapos – siya’y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila: ‘Nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos.’ O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang sampunlibo niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may dalawampunlibong tauhan?

At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman, kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat! Maligayang kaarawan po sa ating Mahal na Birheng Maria!

Ngayon po ay tinalakay ni Jesus sa Ebanghelyo kung ano ang dapat na gawin upang tayo’y maging tunay na mga taga-sunod niya. Una, dapat mahalin natin ang Diyos higit sa lahat ng nasa buhay natin maging ang ating sarili at sariling pamilya ibig sabihin ay handa tayong iwanan ang pamilya o kahit ‘di makasundo sa kanila alang-alang sa paggawa ng mabubuting bagay.

Naranasan ninyo na ba ito? Alam naman nating hindi lahat ng ating kamag-anak at kakilala ay sumasang-ayon sa ating ginagawa. Lalo pa kung gagawa tayo ng mabuti at para sa ibang tao. Maraming kokontra sa atin at hihilahin tayo pabalik. Maraming kasinugalingan na mas mahalaga ang pagluluto, paglalaba, pamamalengke at kung anu-ano pa kaysa sa bagay na ukol sa Diyos. Ngunit ang totoo ay kung gusto nating unahin ang Panginoon, tutulugan niya tayo sa lahat ng ating kailangang gawin. Ang lahat ng bagay ay magkakaroon ng solusyon at matatapos din nang higit pa sa ating inaakala.

Pinakamaganda, malawak at walang katulad ang mga biyayang naghihintay mula sa Diyos para sa mga taong nagmamahal sa Kanya at handang iwan ang lahat para sa Kanya.
Si Jesus, alang-alang sa lubos na pagmamahal sa atin ay iniwan ng lahat ng perpekto sa langit, upang iligtas tayong lahat. Tayo kaya, ano ang ganti natin sa Panginoon sa kanyang ganap na pagmamahal sa atin?

Ngayon po ay kaarawan ng ating Mahal na Birheng Maria. Siya ang huwaran ng isang taong ibinigay lahat sa Diyos – ang kanyang pagkatao at buong buhay. Mula umpisa hanggang huli sa paglilihi niya kay Cristo, hanggang sa pagkamatay nito, muling pagkabuhay at hanggang dulo ng walang hanggan, nanatili si Maria sa hirap at ginhawa. Bawat tuwa, lungkot, salita at gawa – ang buong siya ay inialay sa Panginoon. Ang kanyang “oo” ang nagbukas ng pintuan ng langit para sa atin. Upang siya na inihanda ng Diyos, ipinanganak na walang sala dahil sa nakikitang tagumpay ni Jesus ay madala sa kanyang sinapupunan at mailuwal sa mundo si Jesus na tutubos sa atin sa ating mga kasalanan.

Pasalamatan natin siya at hingin ang kanyang tulong, panalangin at paggabay upang tayo rin ay makinig sa Salita at plano ng Diyos sa atin at sumagot ng “Oo” sa ating Panginoon sa lahat ng hihilingin at utos niya sa atin. Magtiwala tayo sa Panginoon gaya ni Maria upang makamtan natin ang gantimpalang walang katulad mula sa pag-ibig ng Diyos.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.