Apologetics / Reflections Ash Wednesday Sign of The Cross Traditions

Ang Sign of the Cross ba ay tatak ng demonyo?

Photo credit: www.diocesemontreal.org

Tanong: totoo po ba ang pag antanda o ang pag sign of the Cross ay tatak ng demonyo o tanda ng anti-Christ sila? Gaya po ng paparating na Ash Wednesday. Ito po ang kanilang batayan Apocalipsis 13:16, Apocalipsis 14:9-11..

Good day. Salamat sa iyong magandang katanungan.

Unang una basahin muna natin ang mga talatang binigay nila sayo.

Apocalipsis 13:16:
“At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kamay at noo.”

Apocalipsis 14:9-11
“At ang ibang anghel,ang pangatlo,ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sinoman ay sumasamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kaniyang noo, o sa kanyang kamay. Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya’y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng Cordero: At ang usok ng hirap nila ay napaiilanglang magpakailan kalian man; at sila’y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan.”

Nakakatakot kung babasahin ang talatang yan dahil kung sino daw ang tumatanggap ng kanyang pangalan at tatak ay pahihirapan sa apoy at sa asupre.

Ang tanong may sinabi ba na Krus diyan ay Mark of the beast? Kelan pa naging Demonyo ang Pangalan na binabanggit natin tuwing tayo ay nag s-sign of the cross? Ang mga isip talaga ng mga Kabuteng protestante nakakalason lagi nalang iniisipan ng masama tayong mga Katoliko. Lagi po natin tandaan tuwing tayo ay mag antanda ng Krus lagi po natin winiwika ang “Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo” sa Ingles “In the name of the Father and The Son and The Holy Spirit” (Mateo 28:19). Sira na talaga ang utak ng mga Kabuteng ito pati ba naman Pangalan ng Diyos iniisipan ng masama na Mark of the beast daw. Palibhasa wala silang nalalaman sa pananampalatayang Katoliko kaya ang isip ng mga Ito lutang sa kawalan kaya nawawala sila.

Paano ba ang Sign of the Cross nating mga Katoliko?

Mga Tanda at Kilos sa Liturhiya p.5

“Ang tanda ng Krus na ginagawa natin sa NOO, DIBDIB AT MGA BALIKAT o ang tatlong maliliit na krus sa noo, sa bibig at sa dibdib ay pagpapahayag ng pananampalatayang ito. Ang pag bakas sa tanda ng krus ay sinasabayan natin ng pananawagan sa santisima trinidad; “ SA NGALAN NG AMA AT NG ANAK AT NG ESPIRITU SANTO.”

Ayan mga kapatid alam naman natin at malinaw na hindi tutugma ang mga paratang nila sa atin sa Apocalipsis 13:16 at Apocalipsis 14:9-11 ito ay gawa gawa lamang ng mga Protestante para siraan ang Iglesia Katolika at para marami pa sila iligaw. Kahit tingnan pa nila sa Apocalipsis 13:1-2, Apocalipsis 12:9 at Apocalipsis 13:11. Hindi Krus ang tinutukoy na tatak diyan malinaw pa sikat ng araw.

Hindi kasi nila alam ang pag antanda ng Krus ay tatak ng kaligtasan.

“Sinabi niya rito, Libutin mo ang lunsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tatak sa noo ang lahat ng nagdalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon. Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, Sumunod kayo sa kanya at PATAYIN ninyo ang mga tagaroon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may TANDA sa NOO. Patayin ninyong lahat ang mga tagaroon: matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuwaryo. Inuna nga nilang patayin ang matatandang pinuno ng bayan sa harap ng bahay.”(Ezekiel 9:4-6, Magandang Balita Biblia)

Napaka linaw lagyan niyo ng tatak sa noo (Cross) ang mga dumadalamhati at ang mga walang tatak sa noo ay papatayin. Sasabihin naman ng iba wala naman daw Cross na naka sulat sa Ezekiel 9:4-6. Tingnan po natin muna sa hebrew bible.

9:4 waYomer y’hwäh *ëlô [ëläyw] ávor B’tôkh’ häiyr B’tôkh’ y’rûshäläim w’hit’wiytä (Täw) al-mitz’chôt häánäshiym haNeénächiym w’haNeénäqiym al Käl-haTôëvôt haNaásôt B’tôkhäH

Kung nakikita niyo yung text na word ay Taw or Tav sa hebrew tex na naka open and close parenthesis.

Ito ang symbol ng mga yan.

TAW: Makikita niyo sa ibaba ng picture sa left side first column and second row ang word na “TAW” na hugis Cross.

TAV: Makikita niyo sa ibaba ng picture sa right side ang word na “TAV” na ang ibig sabihin ay “Mark/Sign, and Covenant.”

Kung mababasa natin ang isa sa mga bibliyang gamit nating mga katoliko ang The Jerusalem Bible ay mababasa natin sa Ezekiel 9:4 ay ganito…

“and Yahweh said to him, ‘Go all through the city, all through Jerusalem, and mark a CROSS on the foreheads of all who grieve and lament over all the loathsome practices in it.’”(Ezekjel 9:4, The Jerusalem Bible)

Tatak ng kaligtasan talaga ang Sign of the Cross at ang pag antanda/Paglalagay ng Krus sa noo. Meron pa Pahayag 22:3-4, 14:1

Tatak ng Espiritu Santo.

Pahayag 22:3-4Ang Salita ng Diyos (SND)

3 Doon ay hindi na magkakaroon ng sumpa. Ang trono ng Diyos at ng Kordero ay makikita sa lungsod. Ang kaniyang mga alipin ay maglilingkod sa kaniya. 4 Makikita nila ang kaniyang mukha. Ang kaniyang PANGALAN ay nasa mga NOO nila.

Sa pamamagitan nito ay nasusulat sa aming NOO ang PANGALAN NG AMA AT NG ANAK.

“Tumingin ako, at nakita ko ang Kordero na nakatayo sa Bundok ng Zion, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang NOO ang pangalan ng Kordero (ANAK) at ang pangalan ng kanyang AMA.” (PAHAYAG14:1)

Tayong mga Katoliko lang ang may ganito tuwing Ash Wednesday o kahit hindi Ash Wednesday at ang pag antanda ng Krus lagi natin binibigkas “In the NAME of the Father and The Son and The Holy Spirit” amen.

Ang aral ng Krus ay makabuluhan sa ating mga Katoliko at itoy minamahal natin at ipinag mamalaki sa lahat kaya wag kayo mahiya na mag Sign of the Cross mga Kapatid.

Galacia 6:14

“Huwag nawang mangyari sa akin ang gayon. Ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kung ipinagmamapuri sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus.ang sanlibutan ay patay na para sa akin at akoy patay na para sa Sanlibutan”

Ang Krus lamang ni Kristo ang ipag malaki hindi patulis o anumang bagay na ginagawa ng mga sektang protestante.

1 Corinto 1:23

“Ngunit ang ipinahayag namin ay si Cristo na ipinako sa KRUS na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga hentil ay isang kahangalan.

Kita niyo po. Napakalinaw ng babala ni San Pablo sa mga kumakalaban sa krus ni Kristo. Para sa kanila ang Krus ni Kristo ay isang kalampastangan o kahangalan.

1 Corinto 1:18 Magandang Balita Biblia (MBBTAG)

Si Cristo ang Kapangyarihan at Karunungan ng Diyos

18 Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Cristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak, ngunit ito’y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga NALILIGTAS.

Para sa ating mga Katoliko ang Krus ni Kristo ay kaligtasan pero sa kanila itoy kapahamakan. Kaya wag kayo matakot mag sign of the cross kahit kaharap niyo kaibigan niyo mag sign of the cross kayo or kahit napapadaan kayo sa harap ng simbahan gawin niyo parin ipag malaki ang Krus ni Kristo.

Galatians 6:17  (DRA)

17 From henceforth let no man be troublesome to me; for I bear the marks of the Lord Jesus in my body.

PRO DEO ET ECCLESIA – By Pat

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.