Apologetics Catholic Faith Faith Pag-uusig

Ang pag-uusig sa darating na tunay na Iglesia ni Cristo, Ang Catholic Church

Bilang mga Cristiano, tayo ay inuutusan ng ating Panginoong Jesu-Cristo na “tanggihan niya ang kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus” (Mateo 16:24). Hindi isang madaling bagay ang maging Cristiano. Maging noong una pa man, ang mga naunang Cristiano ay nakaranas na ng pag-uusig.

Bakit nakakaranas ng pag-uusig ang simbahan? Ito’y sapagkat napopoot dito ang Diyablo sa mga sumusunod sa mga kautusan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Ayon sa Apocalipsis 12:17, nakasulat na “Nagalit ang dragon sa babae, at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus.” Araw at gabi ay pinipilit na agawin ng demonyo ang mga anak ng Diyos.

Tandaan natin ang sinabi sa atin ng ating Panginoong Jesu-Cristo: “Kung kayo’y kinapopootan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapootan nito bago kayo” (Juan 15:18). Napopoot ang sanlibutan sa mga tunay na Cristiano sapagkat sila ay sumusunod sa liwanag na ibinibigay ni Jesus. Ayon pa sa kaniya, “Kung ako’y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din; kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din nila” (Juan 15:20). Ang ilaw na dala ni Cristo sa sanlibutan ay hindi tinatanggap ng maka-sanlibutan, kaya’t pilit nilang nais na wasakin ang kaharian ng Diyos.

Tayo ba ay dapat mabahala dahil tayo ay inuusig? Hindi! Sapagkat ayon na rin sa ating Panginoon, “Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayundin nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo” (Mateo 5:11-12). At ang mga apostol rin ang silang nagpapatotoo: ayon kay San Pedro, “Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Cristiano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito” (I Pedro 4:16). Ang mga ito dapat ang nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ayon kay Apostol San Pablo, “Kaya, alang-alang kay Cristo, ako’y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna, sapagkat kapag ako’y mahina, ako nga’y malakas” (II Corinto 12:10). Walang pag-uusig ang makakapaghiwalay sa atin kay Cristo. “Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Ang kahirapan ba, o ang kapighatian, o ang pag-uusig, o ang taggutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak?” (Roma 8:35).

Kaya nga, bilang mga Cristiano, tungkulin natin na panghawakan ang ating pananampalataya maging kung dumating man sa punto na tayo ay nasa pintuan na ng kamatayan. Marami na ang mga naging martir sa ngalan ni Jesus. Ayon nga sa isang sikat na linya, “Ang dugo ng mga martir ang siyang binhi ng simbahan” (“Apologeticus” by Tertullian; 197 AD)

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.