Apologetics Bible Catholic Church Charity Christian God Jesus Christ

ARTIKULONG FATIMA | Ash Wednesday


By: The Fatima’s Report  

Mga Kapanalig, ngayong ika-14 ng Pebrero ay gaganapin ang unang araw ng ating Kuwaresma, walang iba kundi ang Miyerkules ng Abo. Tama kayo sa nabasa, ang Ash Wednesday ay natapat sa isa sa mga pinakilalang okasyon ma ipinagdiriwang ng marami sa mga kababayanan nating kinikilig at umiibig, ang Valentines Day. Gayunpaman, hindi pa rin hadlang ang nasabing okasyon upang simulan ang apatnapung araw ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Bilang magiging paksa ngayong araw na ito, ating himayhimayin ang bawat impormasyon upang kayo ay maliwanagan at magkaroon ng kaalaman hinggil sa Ash Wednesday. Marami sa ating kaibayo sa pananampalataya ang nagtatanong kung bakit tayo nagtatatak sa noo gamit ang abo? Kaya ating sasagutin ang kanilang katanungan sa puntong ito.

Ano ang Ash Wednesday?
Ang Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo ay ang unang araw ng pagsisimula ng tinatawag natin na Kuwaresma. Mula na rin sa kanyang pangalan, ito ay tanging ginaganap lamang tuwing Miyerkules. Ang pinakamaagang petsa na naganap ang Ash Wednesday ay noong ika-4 ng Pebrero na nasa taong 1598, 1693, 1761, at 1818.

Ano ang simbolismo na maaaring ipakita ng abo?
Ang abo, noon pa man, ay ginagamit upang ipakita sa madla na sila ay nagsisisi o nagdadalamhati. May tatlong aspeto ang ibig iparating ng abo sa ating mga Kristiyano. Una, ang PAGSISISI, na siyang sumasalamin na ating buong pusong inaamin ang mga pagkakasala na ating nagawa sa buong taon o buhay. Ikalawa, ang PAGDADALAMHATI, ipinapakita nito ang ating matinding kalungkutan para sa mga taong malapit o mahalaga na nawalay o nalayo sa atin. Ikatlo naman, ang PAG-ALALA NA TAYO AY MORTAL, pinaparating sa atin na bilang tao na ginawa mula sa alabok, tayo ay babalik sa alabok sa oras na tayo ay bawian ng buhay dito sa daigdig.

Ano ang biblikal na batayan ng paggamit ng abo?
Ang paggamit ng abo ay ginagamit noong unang panahon upang ipahayag ang kanilang kapighatian. Gaya ng ating mababasa sa 2 Samuel, kabanata 13 at bersikulo 19 na ganito ang sabi:

“Winahak niya ito at nilagyan ng abo ang kanyang ulo. Pagkatapos, tinakpan ng kanyang mga kamay ang mukha at umalis na umiiyak.” (Hango sa Mabuting Balita Biblia)

Bukod pa riyan, ating mababasa sa Job 42:3-6 na kung saan ipinapahayag ni Job ang kanyang dalamhati dahil sa kanyang mga kasalanan:

“Sinong nagsasalita nang walang nalalaman? Kaya ako ay humatol nang walang katuturan, na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. ‘Ikaw ay makinig sa aking sasabihin, at iyong ibadya ang sagot mo sa akin.’ Nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayo’y akin nang namasdan. Kaya ako’y nagsisisi nang buong taimtim, at ang sarili ko’y aking itinatakwil.” (Hango sa Magandang Balita Biblia)

Kung inyong mapapansin ay wala kayong mababasang ABO sa nasabing talata ngunit kung atin itong isasalin sa wikang Ingles, tahasang binabanggit sa bersikulo 6 na ganito ang sabi:

“Wherefore I abhor myself, and repent in dust and ashes” (Hango sa King James Version)

“I take back everything I said, and I sit in dust and ashes to show my repentance.” (Hango sa New Living Translation Catholic Edition)

Maliban sa dalawang naunang talatang nabanggit, ilan din sa mga listahan ng talata na nagsasabi na sila ay gumagamit ng abo ay ang mga sumusunod:

1. Jeremias 6:26
2. Daniel 9:3
3. 1 Maccabees 3:47
4. 1 Maccabees 4:39
5. Numbers 19:9 at 19:17
6. Jonah 3:6
7. Book of Esther 4:1
8. Hebrews 9:13
9. Matthew 11:21
10. Luke 10:13

Ano ang historikal na batayan ng paggamit ng abo?
Ang mga naunang Kristiyano ay naglalagay din ng abo o gumagamit din ng abo upang ipahayag ang matinding pagsisisi. Sa artikulong isinulat ni Fr. William Saunders na may pamagat na What are the Origins of Ash Wednesday and the Uses of Ashes (hango sa website na CatholicCulture.org) ay ganito niya sinabi:

“The early Church continued the usage of ashes for the same symbolic reason. In his book, De Poenitentia, Tertullian (c. 160-220) prescribed that the penitent must “live without joy in the rougness of sackcloth and the squalor of ashes.” Eusebius (260-340), the famous early Church historian, recounted in his The History of the Church how an apostate named Natalis came to Pope Zephyrinus clothed in sackcloth and ashes begging forgiveness. Also during this time, for those who were required to do public penance, the priest sprinkled ashes on the head of the person leaving confession.”

Saan po nanggagaling ang mga ginagamit na abo?
Ang abo na ipinapahid sa ating noo tuwing Ash Wednesday ay mula pa sa mga tuyong dahon o palaspas na ginamit sa Palm Sunday noong nakaraang taon. Ito ay titipunin at susunugin ang mga palaspas upang may magamit sa darating na Ash Wednesday.

Bakit krus ang itinatatak sa noo?
Ang paggamit ng krus bilang tanda ay hindi na iba sa ating mga Kristiyano lalo sa ating mga Katoliko. Ang krus ay simbolo ng tagumpay ni Hesus sa kabila ng kasalanan at kamatayan. Maliban sa nabanggit, ang ating pagpapahalaga sa krus ay hango sa sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Galacia, na mababasa sa kabanata 6 at bersikulo 14 na ganito ang nakasulat:

“Huwag nawang mangyari sa akin ang gayon. Ang krus lamang ng ating Panginoong Jesu-Cristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibuta’y patay na para sa akin at ako’y patay na para sa sanlibutan.”

Ano ang mensahe ng Ash Wednesday sa ating mga Kristiyano?
Dalawang bagay ang ibig iparating sa atin ng nasabing kaganapan. Ipinapakita sa atin kung paano tayong mga tao ay sasapitin ang ating hangganan at siya namang pagsisihan at talikdan ang mga makamundong bagay na nagdudulot ng kasamaan.

Ang unang bagay ay mababasa natin sa aklat ng Genesis na may kabanatang 3 at bersikulo na 19:

“Upang pag-anihan ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok, doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin.” (Hango sa Magandang Balita Biblia)

At ang ikalawang bagay ay siya namang mababasa natin sa ebanghelyo ni San Marcos na may kabanatang 1 at bersikulo na 15:

“Dumating na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balitang ito.” (Hango sa Magandang Balita Biblia)

Hanggang dito na lamang muna tayo, mga giliw na Kapanalig. Nawa ay may natutunan kayo at nakakuha ng bagong kaalaman na siyang ibabahagi sa ating kapwa-Katoliko. Sa pagpasok ng Kuwaresma, ating pagnilayan at unawain ang mensahe ng ating Panginoong Hesus. Tunguhin natin ang daan ng kabanalan at talikdan ang mga bagay na nakakasira sa atin. Maraming salamat.

Ano pa ang ginagawa mo? Gusto mo bang maki-join sa nag-iisang tambayan ng mga Katoliko? Be a certified Katolikong Kapanalig. Just LIKE our page and support us.

Like and support also our page: Defend The Catholic Faith.
Join now and be a part of our group: Guild Apologetics.

Tumutok lamang dito sa nag-iisang tambayan ng mga Katoliko. Ito ang #TheFatimasReport

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply