Bible Catholic Church Christian Daily Gospel on DCF

SPECIAL GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Ating Kamatayan at Muling Pagkabuhay”

  Nobyembre 1, 2018. Huwebes. Ika-30 Linggo ng Karaniwang Panahon. Dakilang Kapistahan ng Lahat ng mga Banal. Salmo 24: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Unang Pagbasa: Pagbubunayag 7:2-4, 9-14 At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buháy. Sumigaw siya sa apat na […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Ating Paghihintay sa Diyos”

  Oktubre 30, 2018. Martes. Ika-30 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 128: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos. Unang Pagbasa: Efeso 5:21-33 Pasakop kayo sa isa’t isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Cristo. Mga babae, pasakop kayo sa sari-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang […]

Bible Catholic Church Christian Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapalaya ng Diyos”

Oktubre 29, 2018. Lunes. Ika-30 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 1: Lahat kayong mahal ng D’yos sa kanya’y dapat sumunod.  Unang Pagbasa: Efeso 4:32-5:8 Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa’t isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Dahil kayo’y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

SUNDAY SPECIALS of THE WORD: “Ang Simula ng Paghilom”

  Oktubre 28, 2018. Ika-30 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 126: Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa. Unang Pagbasa: Jeremias 31:7-9 Ang sabi ni Yahweh: “Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob, ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa; magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Pagkakataong Magbago sa Buhay”

  Oktubre 27, 2018. Biyernes. Ika-29 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 122: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.  Unang Pagbasa: Efeso 4:7-16 Ang bawat isa sa ati’y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: “Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag, […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion Uncategorized

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapatawad ay ating Paghihilom”

    Oktubre 26, 2018. Biyernes. Ika-29 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 24: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.  Unang Pagbasa: Efeso 4:1-6 Kaya’t ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo’y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. Magmahalan […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

SUNDAY SPECIALS of THE WORD: “Ang Buong Pag-ibig sa Diyos”

  Salmo 33: “Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.”  Unang Pagbasa: Isaias 53:10-11 Sinabi ni Yahweh, “Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko; ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito’y mabubuhay siya nang matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya’y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos […]