Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Bukal ng Awa ng Diyos”

  Abril 28, 2019. Divine Mercy Sunday. Salmo 118: Butihing Poo’y purihin, pag-ibig Niya’y walang maliw. Unang Pagbasa: Gawa 5:12-16 Maraming himalang ginawa ang mga apostol, na pawang nasaksihan ng mga tao. Sa Portiko ni Solomon nagtitipon ang mga mananampalataya, ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya, kahit na humahanga ang mga ito […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kakaibang Lakas ng Panginoon”

  Abril 27, 2019. Sabado, Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay. Salmo 118: Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako’y dininig mo.  Unang Pagbasa: Gawa 4:13-21 Nagtaka ang buong Sanedrin sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos Nating Angat sa Lahat”

    Abril 26, 2019. Biyernes, Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay.  Salmo 118: Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan. Unang Pagbasa: Gawa 4:1-12 Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Judio, ang kapitan ng mga bantay sa Templo at ang mga Saduseo. Galit na galit sila […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paniniwala Natin sa Diyos na Buhay”

  Abril 25, 2019. Huwebes, Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay.  Salmo 8: Maningning ang iyong ngalan. Poon, sa sangkalupaan.  Unang Pagbasa: Gawa 3:11-26 Nakahawak pa siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portiko ni Solomon, nang patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Kaya’t sinabi ni Pedro sa mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matatag na Pananalig sa Diyos”

    Abril 24, 2019. Miyerkules, Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay.  Salmo 105: Diyos ay dapat parangalan ng banal Niyang sambayanan.  Unang Pagbasa: Gawa 3:1-10 Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa Templo; alas tres ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng Templo na tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking […]