Apologetics Assumption of Mary Catholic Church Catholic Faith Christian DCF Apologetics Mariology Protestantism Saints

Bakit galit na galit si Satanas at ibang sektang Protestante kay Birheng Maria?

Virgin Mary | Photo credit Wendell via Flickr | Image from Catholic news agency

Sagutin natin Gamit ang Bibliya: Article by Chinoy

Unahin na natin kung bakit galit na galit si Satanas Kay Maria.

Si Maria ay hinulaan na mula pa noong Una na maging kalaban ni Satanas. Basahin natin sa Genesis 3:15 na ganito ang sabi: “Kayo ng babae ay aking pag aawayin binhi mo’t binhi niya’y lagi kong paglalabanin.Ang binhi niyay ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw”

Ang nabanggit na babae dyan na tinutukoy ng Dios na makakaaway ni satanas o ‘ahas’ ay
hindi si Eva sapagkat si Eva ay naging alipin ni Satanas dahil siya ay natukso ng Ahas o ni Satanas.(Genesis 3:4-7)

Sa talatang Genesis 3:15 ay ipinahiwatig ng Diyos na mayroong isang babae na darating,Isang ‘bagong Eva’ na siyang makaaway ni satanas at ang babaeng ito ay siyang magdadala ng binhi na siyang dudurog sa ulo ni satanas.at ang binhi pong ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesu-kristo.

Basahin natin sa Lucas 1:31-32 Ang ‘bagong Eva’ na darating na binanggit ng
Diyos na babae sa Genesis 3:15 ay walang iba kundi si Maria.Dahil si Maria ang nagdala ng binhi na dudurog kay Satanas… sa evangelio ayon kay San Lucas 1:34-35 ay sa mga talatang iyan po ay malinaw na yan ang dahilan kung bakit galit na galit si Satanas kay Maria sapagkat si Maria ay hindi niya naging Alipin dahil si Maria ay ginawang Banal at Kalinis-linisan ng Diyos. Dinala ni Maria ang banal na bata na bugtong na Anak ng Diyos. Ang binhing dudurog sa ulo ni satanas.At dito na po natin matutunghayan kung bakit mahigpit na magkaaway si Maria at si Satanas ang katuparan sa hula sa Genesis 3:15 ating basahin ang Pahayag 12:1-4,dito po
mababasa kung saan nag-away ang babae at si satanas.. ituloy natin ang basa sa Pahayag 12:5 maliwanag po na may babaeng manganganak at ang babaeng ito ay walang iba kundi si Maria at ang sanggol na kanyang isisilang ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na siyang magiging tagapagligtas at magiging hari ng mga hari (Pahayag 19:16). ayan po. ano naman po ang nangyari sa babae? ating basahin ang Pahayag 12:6 ayan po tumakas po ang babae na si maria sa ilang na isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya.

Ano naman ang Nangyari sa Dragon o kay satanas? basahin natin ang Pahayag 12:9 sa talatang iyan ay malinaw na si satanas ay itinapon sa lupa kasama ang kanyang mga kampon. Kitams po. Malinaw po na si Maria ay iningatan ng Diyos samantalang si Satanas ay itinapon sa lupa.

Sa tindi ng galit ni Satanas sa babae na pinoproteksyunan at inalagaan ng Diyos.Ano ang ginawa ng Diablo? basahin natin sa Pahayag 12:17 sa talata pong iyan na binalingan ng dragon ang mga nalalabing binhi ng babae o ni maria dahil hindi na nagawang mahabol ni satanas ang babae.

TANONG SINO ITONG MGA NATITIRANG BINHI
NG BABAE O NI MARIA?

SAGOT: Walang iba kundi ang mga kapatid ni Hesus dito sa nag-iisang Iglesia, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Si Maria po ay ibinigay ni hesus na maging Ina (Spiritual Mother) ng mga tagasunod niya bago siya nalagutan ng hininga sa krus.Ginawa niyang Ina si Maria ng kanyang Santa Iglesia Katolika (Juan 19:26-27)

Ayan po napakagandang pagnilayan ang mga pangyayaring ito sa bibliya Ang katotohanan na hindi nakikita at nauunawaan man lang ng mga taong tumutuligsa sa mahal na Inang Maria kung paanong ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo ang kanyang Ina upang maging Ina rin natin.

At tayo nga po sa loob ng Santa Iglesia Katolika ang mga nalalabing binhi ni Maria na siyang kinilaban ni Satanas.Sapagkat hindi niya kakayanin ang babaeng si Maria dahil siya ay may proteksyon galing sa Diyos. Ang Santa Iglesia Katolika ngayon ay inaatake at kinakalaban ni Satanas at ng kanyang mga kampon o mga binhi..Ang tumutuligsa kay Inang Maria

NGAYON PO AY TUKLASIN NATIN KUNG GAANO KA TUSO SI SATANAS AT KANYANG PANG ATAKE AT PANLINLANG.

Noong nilinlang ng Ahas (satanas) ang unang eba ay ganito ang sabi ng Ahas sa babaeng si
Eba.(Genesis 3:4-5) Sinabi ni satanas sa kanyang pagtukso sa babaeng si Eva na siya daw ay

“MAGIGING PARANG DIYOS”AT NALINLANG NGA SI EBA AT KINAIN NIYA ANG BUNGA NG PUNO NA IPINAGBABAWAL NG DIYOS(GENESIS 3:6)

SI EVA MAGIGING DIYOS..YAN ANG SABI NG AHAS NUNG NATUKSO NIYA SI EBA.
NGAYON PO AY ATING IPAGHAMBING ANG SINABI NA GINAMIT NI SATANAS UPANG MALINLANG ANG BABAENG SI EBA AT MGA SEKTANG SULPOT LABAN SA SIMBAHANG KATOLIKA TUNGKOL KAY MARIA

Bukang bibig ng mga sektang sulpot sa ating mga katoliko na Ginawa daw nating Diyos si MariaSinasabi nila

“GINAWA NIYONG DIYOS SI MARIA” MARIA-GINAWANG DIYOS DAW NG MGA
KATOLIKO. MANTAKIN NIYO PO KUNG GAANO KAGALING ITONG MGA SEKTANG SULPOT MANLINLANG.GAYA SILA NI SATANAS NA MAGALING MAGLINLANG.

At dahil sa kasinungalingang ito ni satanas at kanyang binhi(sektang sulpot) marami ang nalinlang at naligaw mula sa tupa ni hesus at binhi ni Maria sa kanyang pinakakamahal na Iglesia Katolika. Nakita niyo po ang koneksiyon ng Ahas at mga sektang Sulpot. Kaya payo ko po sa inyo..maging matatag kayo sa inyong pananampalataya na minana pa natin sa Panginoong Hesukristo at huwag magsawang Mahalin ang Mahal na Inang Maria sanay sa mga nakabasa nito ay nawa’y magkaroon po kayo ng kaliwanagan at nawa’y inyong naunawaan.

Maraming Salamat po.

Non Omnis Moriar

 

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply