Apologetics Bible Catholic Church Christian DCF Apologetics Protestantism Religion Statues Statues and Images

BAKIT MAY SANTO NIÑO ANG SIMBAHANG KATOLIKO?


By: Admin Nikita

Kadalasan kasi ngayon sa mga hindi katoliko pinupuna na naman ang pagcecelebrate nating mga katoliko sa fiesta ng Santo Niño. Hindi nila alam kung para saan ito at bakit meron tayo nito. O di kaya’y alam na nila kung bakit pero ayaw lang nilang tanggapin at ayaw nilang unawain. Ginagamit ng ilang mga kretiko ang Santo Niño upang masiraan ang Simbahan. Palalabasin nilang hindi totoo na may Santo NiÑo at sinasamba daw natin ito. Ganun paman , alam naman natin na kung ano-anu na lamang ang paninira ng maraming sekta sa Iglesia Katolika, lalo na kapag hindi ito nakasulat sa Biblya. Tinuturing na nila agad ito na masama at mali kapag hindi mababasa sa Bibliya, ngunit ano mang aral na meron o binuo ang Simbahang Katoliko ay laging may basehan sa Banal na Kasulatan at hindi gawa–gawa lamang. At yan ang ating patutunayan ngayon.

Pero bago yan, ano ba ang ibig-sabihin ng “Santo Niño”?
Ang ‘Santo’ ay nangangahulugan na ‘BANAL’ o Holy sa Ingles. At ang ‘Niño’ naman ay galing sa wikang Españyol na ang ibig sabihin ay ‘BATANG LALAKI’. Samakatuwid, ang Santo Niño ay isang Banal na Batang lalaki.

Sa larawan ng Santo Niño makikita natin na ang kadalasang damit na su-ot nito ay pulang capa, may koronang ginto at tungkod. Isa din kase sa intriga ng mga kretiko sa Santo Niño ay ang kasuotan nito. Ngunit maging ang kasuotan ng Santo Niño ay may basehan sa Banal na Kasulatan.

Ang KORONA ay sumisimbolo sa Kanyang pagiging HARI. Ang batang Hesus ayon sa ebanghelyo ay MAGHAHARI MAGPAKAILANMAN.

Lucas 1:31-33 ADB

31At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang LALAKE, at tatawagin mo ang kaniyang pangalang JESUS. 32Siya’y magiging dakila, at tatawaging Anak ng Kataastaasan: at sa kaniya’y ibibigay ng Panginoong Dios ang luklukan ni David na kaniyang ama: 33At siya’y MAGHAHARI sa angkan ni Jacob MAGPAKAILANMAN; at hindi magkakawakas ang kaniyang kaharian.

Ang batang hari na daw na iyon ay may dala-dalang TUNGKOD.

Pahayag 12:5

5 Ang babae ay nagsilang ng SANGGOL na LALAKI, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang SANGGOL na ito ang itinakdang MAGHAHARI sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng TUNGKOD na bakal.

Ang pulang damit naman ay sumisimbolo sa dugo ng kanyang kasuotan.

Pahayag 19:13,16

”13At siya’y nararamtan ng DAMIT na WINISIKAN ng DUGO: at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na Ang Verbo ng Dios…. 16At siya’y mayroong isang pangalang nakasulat sa kaniyang DAMIT at sa kaniyang hita, HARI NG MGA HARI AT PANGINOON NG MGA PANGINOON.”

Ang imahe po ng Santo Niño ay hindi po sinasamba. Ang lahat ng larawan o rebulto na nasa loob ng Simbahan, sa aming mga altar sa bahay ay hindi diosdiosan lalong hindi sinasamba. Kung nakikita niyo man na ito’y ipinaparada o prosisyon may paliwanag naman ako tungkol jan ngunit hindi dito. Ipapaliwanag ko yan sa ibang pagkakataon. Kung nakikita niyo man sa aming mga katoliko na humalik, humawak, pumunas at lumuhod sa mga larawan ay hindi ganap na pagsamba. Ito po ay pagbibigay galang lamang. Sumasamba kami sa IISANG DIYOS na tunay lamang, ang BANAL NA SANTATLO. Mahigpit na ipinagbabawal ng Simbahan na sumamba sa ibang diyos maliban sa IISANG TUNAY NA DIYOS.

Gaya ng larawan ng Panginoong Hesus na nakapako sa krus sa harap ng altar. Ito ay sumisimbolo at nagpapaalala lamang na tayong lahat ay tnubos ng Panginoong Diyos, naipako Siya sa krus para sa ating mga kasalanan.

Gaya din ng Itim na Nazareno o Black Nazarene ay sumisimbolo kay HesuKristo na pumapasan sa malaking kahoy na hugis krus para pasanin ang ating mga kasalanan.

Kaya gaya din naman ng Santo Niño ay sumisimbolo sa BATANG HESUS. Sapagkat maliban sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus, Siya din naman ay naging ganap na tao. (Juan 1:14) Naranasan Niya ang buhay na meron tayo ngayon.
Kumbaga, alam Niya ang mga nararanasan at nararamdaman natin. Ano mang ginagawa natin ngayon bilang isang tao, nagawa din Niya noon. Nagutom (Lk. 4:), nauhaw (Jn 4:7), tinukso (Mt 4:1-11) at marami pang iba, maliban lang sa kasalanan. Wala Siyang kasalanan kahit isa. (1 Jn. 3:5).

At dahil sa naging tao Siya katulad natin malamang dumanas din Siya ng PAGKABATA. Siya ay masunuring bata, walang bahid na ano mang kasalanan. Perpekto Siya, dahil Diyos Siya na nasa anyong tao. Ipinagkaloob ng Diyos ang Santo Niño o ang BANAL NA BATANG HESUS para sa ating lahat. Para iligtas tayong lahat.

Ayon sa Bibliya, sa hula ng Propeta Isaias sa Lumang Tipan, may BATANG LALAKE na ipapangak sa pamamagitan ng isang birhen[Maria] at ang bata ay papangalanang ‘Emmanuel’ na ang ibig-sabihin “God with us”. Isa. 9:6, Isa.7:14 Mt. 1:23

Isa. 7:14 ADB

14Kaya’t ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda; narito, isang DALAGA ay MAGLILIHI, at MANGANGANAK ng isang LALAKE, at tatawagin ang kaniyang pangalan na EMMANUEL.

MATEO 1:23
23“Tingnan ninyo; ‘MAGLILIHI ang isang BIRHEN at MAGSISILANG ng isang SANGGOL na LALAKE, at tatawagin itong EMMANUEL.’”

Isa. 9:6 ADB

6Sapagka’t sa atin ay ipinanganak ang ISANG BATA, sa atin ay ibinigay ang isang ANAK na LALAKE; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.

Malinaw ayon sa Bibliya, na ang isisilang ang BATANG LALAKE sa pamamagitan ng inang birheng Maria .

Ayon na din mismo sa Bibliya, ang BATANG iyon ay BANAL. Lk. 1:35

Luke 1:35 (NIV)

35 The angel answered, “The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the HOLY ONE to be BORN will be called[a] the Son of God.

Kaya ang katagang ‘SANTO NIÑO’ o Holy Child sa Ingles at BANAL na BATANG LALAKE sa tagalog ay hindi gawa-gawa o imbento lang ng Simbahan.. Ito ay napapatotoo sa Bibliya.

At higit sa lahat ang Santo Niño ay nagpapahiwatig at sumisimbolo sa atin bilang isang BATA. Na siyang mga ANAK NG DIYOS. Ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat ng Kanyang mga anak at tayo yun. Higit sa lahat ito ay sumisimbolo bilang si Hesus na MAPAGKUMBABA. Hinahangad ng Diyos na magpakumbaba tayo tulad ng isang BATA, tulad ng isang Santo Niño.

Mateo 18:4

4Sinoman ngang MAGPAKABABA na gaya ng maliit na BATANG ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit.

Ang pagkakaroon ng Santo Niño ay hindi masama o nakakasama kundi nakabubuti sapagkat pinapaalala saten nito na laging magpakumbaba, na laging maging inosente tulad ng mga bata.

Nawa’y naunawaan niyo po ang kahalagahan at pagkakaroon ng Simbahang Katoliko ng Santo Niño. Maraming Salamat po. VIVA PIT SEÑOR, SANTO NIÑO!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply