Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

BASAHIN NG BUO ANG EXODUS 20:3-5

 

 

 

 

By: Admin Chris

Kung bibilangin ko ang kadalasang reklamo na naririnig ko sa mga hindi Katoliko, iyon ay ang kanilang akusasyon na tayo raw ay mga pagano o idolater. Ito raw ay dahil sa ating mga imahe. Para sa kanila, ang ating mga imahe ay halimbawa ng mga idolo na pinagbabawal sa Bibliya. Isa sa paboritong bible verse na ginagamit nila ay ang Exodus 20:4.

Exodo 20:4
4 Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:

Ngunit, naniniwala ako na mali ang kanilang akusasyon dahil pinuputol nila ang Exodus 20:4 sa konteksto ng Exodus 20:3-5, at dahl dito, magkakaroon sila ng “inconsistent” na pananaw. Kung masama ang mga santo dahil ito ay isang imahe ng tao, bakit hindi masama gumawa ng imahe ng mga magulang natin? Bakit hindi masama gumawa ng rebulto ng mga bayani ng Pilipinas? Ang kadalasang sasabihin nila ay hindi masama gumawa ng imahe, ang masama ay ang pagpapakita ng respeto sa harap nito tulad ng pagyuko. Dito nila babanggitin ang Exodus 20:5.

Exodo 20:5
5 Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;

Marahil mas malakas ang kanilang argumento, kasi hindi naman tayo yumuyukod o nagpapatirapa sa harap ng larawan ng magulang natin o kaya sa harap ng magulang natin . Gayunpaman, dahil hinihiwalay nila ang Exodo 20:4-5 sa ikatlong verse, “inconsistent” pa rin ang kanilang magiging pananaw. Parang wala namang pinagkaiba ang pag “bow” o pagyukod sa pag “salute” o pagbibigay ng saludo, dahil ang mga gawa na ito ay pagpapakita ng respeto. Kung ganun, bakit para sa kanila ay hindi masama ang pagbibigay ng saludo kay Dr. Jose Rizal?

Pwedeng sabihin nila na ang pagsasaludo ay iba sa pagpapatirapa o kaya naman ay pagyuyukod. Maaaring ibang gawa nga ang mga ito, ngunit tulad ng sinabi ko, ang lahat ng ito ay nagpapakita ng respeto. Pero, hayaan natin ang kanilang punto sa ngayon. Paano kapag nakita natin na mayroong halimbawa sa Bibliya kung saan nagpapatirapa ang isang tao sa harap ng anghel o banal na tao, at hindi naman ito tinawag na “idolatry.” Kung maipapakita natin ito, mali ang kanilang paniniwala na ang pagluhod, pagyukod, etc, sa harap ng isang larawan o tao ay halimbawa ng “idolatry.” Tignan natin ang Genesis 19 at Acts 16.

Genesis 19:1

19 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lunsod. Pagkakita sa kanila’y tumayo si Lot at sinalubong sila. NAGPATIRAPA siya sa harapan ng mga ANGHEL [emphasis added].

Mga Gawa 16:29

29 Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na NAGPATIRAPA sa harapan nina PABLO at SILAS [emphasis added].

Kung makikita ninyo, bakit hindi mali si Lot ng magpatirapa siya sa harap ng anghel at ang mga tao na nagpatirapa sa harap nina Pablo at Silas? Simple lang ang kasagutan dito. Ito ay dahil sa hindi automatic na idolatry ang pag yukod, pagluhod, at kung ano pa. Ang idolatry ay makikita “internally”, hindi lang “externally.” Paano ko ba ito nasabi? Dito na natin kailangan tignan at basahin ng buo ang Exodus 20:3-5.

Exodo 20:3-5

3 Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko.

4 Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:

5 Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;

Hindi natin dapat basahin lang ang verse 4 o verse 5. Kailangan natin basahin ang verses 3-5. Kung makikita po ninyo, ang Exodus 20:3-5 ay prohibition sa isang kasalanan, at iyon ay “idolatry.” Kung mababasa natin ang verse 3, sinabi na masama na magkaroon tayo ng ibang Diyos, bukod sa tunay na Diyos. Ibig sabihin, ang pinagbabawal sa Bibliya ay ang pagkakaroon ng imahe o pagyuyukod sa harap nito AT ang pagturing sa imahe na ito bilang Diyos. Kapag gumawa tayo ng imahe ni Rizal, imahe ng magulang natin, imahe ng mga ibon at iba pa AT tinuring natin silang Diyos, doon po tayo nagkakaroon ng diyos diyosan. Sa katotohanan, ito rin po ang makikita natin sa ilang halimbawa sa Bibliya.

Pahayag 22:8
8 At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatirapa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito.

Bakit si Lot ay hindi guilty ng idolatry habang si San Juan ay guilty ng idolatry kung parehas naman sila nagpatirapa sa harap ng anghel? Ito ay dahil si Lot ay nagpatirapa sa anghel bilang respeto nang hindi sinasamba ang anghel bilang Diyos. Si San Juan naman ay nagpatirapa sa anghel upang sambahin siya bilang Diyos. Sana ay makatulong ito sa mga nakakabasa, lalo na sa mga hindi Katoliko na sa pananaw nila ay pagano tayo. Tayong mga Katoliko ay hindi pagano dahil tayo ay Kristyano na naniniwala sa katuruan ng Bibliya. Ang tunay na idolatry ay hindi makikita sa panlabas kundi sa nilalaman ng puso. Tulad ng sinabi ng Diyos,

1 Samuel 16:7
7 Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, “Huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang taoʼy tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan koʼy ang puso.”

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.