Apologetics / Reflections Catholic Church Priests

Bawal ba ang Pagtawag sa Pari na “Padre” o “Father”? By: Apolohistang Katekista

Kadalasang objection ng mga Fundamentalists Anti-Catholics laban sa ating mga Catholico ay ang nakasulat sa Mateo 23:9 na nagsasabi: ” At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinomang tao sa lupa: sapagka’t iisa ang inyong ama, sa makatuwid baga’y siya na nasa langit. ” Pagkatapos isitas yan, ibubulalas ngayon nila sa atin: “Oh kitam! bawal pala tumawag na Father sa sinoman dito sa lupa kasi iisa lang yung father natin yung nasa langit! Tapos kayong mga Katok-Liko (sila ang mga katok ang utak at mga liko ang pag-iisip) tatawag-tawag kayo ng Father sa mga pari at Papa nyo…umalis na kayo sa Katoliko, mali yang relihiyong yan! Mag INC ka nalang! ” Nakakatawa ano po? Magkagayun man paano natin sasagutin ang objection na ito mula sa mga kalaban ng Simbahan at paano natin ipagtatanggol ang pananampalataya natin bilang mga Catholico? Yan po ang sasagutin natin.

Ang Delema ng maling Interpretasyon

Nang sabihin ni Jesus “Huwag kayong tatawag ng Ama” ay nangangahulugan ito na “Huwag tatawag ng Ama sa iba pa na tulad sa pagkaama ng Dios Ama” at ” Huwag tatawag ng ibang Dios (sapagkat walang ibang dios maliban sa Iisa)” at “Huwag tatawag ng iba pang Yahweh” Kung papatulan natin pansumandali ang maling unawa ng mga anti-catholics eh ganito ang lalabas, hindi natin pwedeng tawaging Ama (o tatay) ang mga biological fathers natin, eh sabi kasi ng verse “huwag ninyong tawaging ama ang SINOMANG TAO SA LUPA…” eh yung tatay natin tao yun, nasa sa lupa ah, ibig sabihin kasalanan na tawagin ko syang ama o tatay! Yan ang nakakatwang delema na babaksan ng mga nagiinterpreta ng mga talata ng biblia para mandaya ng iba. Ang punto ng sinabi ni Jesus ay walang nang iba pang katumbas ang salitang ama o ang pagkaama ng Dios Ama, wala na itong counterpart sa kahulugang panlupa. if you pleased.

Ang Metaporikal na pagkakagamit ng Salitang Ama

Sa Biblia, ang pagkaama ay maring hindi lamang tumutumbok sa mga biological fathers natin, kundi maari ring tumukoy sa pagiging ama on the basis of authority. Magbigay tayo ng halimbawa, Si Jose na anak ni Jacob ay tinawag na ama kay faraon sa kadahilanang siya ang namahala sa mga yaman ng ehipto during his time. Sa Genesis 45:8 ganto po ang ating mababasa: ” Hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Dios: at kaniya akong ginawang ama kay Faraon, at panginoon sa buo niyang bahay, at tagapamahala ng buong lupain ng Egipto. ” Ang pagiging Ama ay maari ding tumukoy sa pagkakaroon ng espesyal na relasyon, gaya ni Job sa mga mahihirap: ” Ako’y naging Ama sa mapagkailangan; at ang usap niyaong hindi ko nakikilala ay aking sinisiyasat. ” (Job 29:16). Si Eliakim ay tinawag na Ama ng mga nanahanan sa Jerusalem dahil ang pamamahala sa lupain ay nasa kanyang mga kamay: ” At mangyayari sa araw na yaon, na aking tatawagin ang aking lingkod na si Eliacim na anak ni Hilcias: At aking susuutan siya ng iyong balabal, at patitibayin siya ng iyong pamigkis, at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kaniyang kamay: at siya’y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem, at sa sangbahayan ni Juda. ” (Isaias 22:20-21). Si Elias na isang propeta at tuamawag ng ama kay Eliseo na isa ding propeta: ” At nakita ni Eliseo, at siya’y sumigaw. Ama ko, ama ko, mga karo ng Israel at mga mangangabayo niyaon! At hindi na niya nakita siya: at kaniyang hinawakan ang kaniyang sariling kasuutan, at hinapak ng dalawang hati. ” (2 Hari 2:12). Tinawag ng hari ng Israel si Eliseo na kanyang Ama: ” At sinabi ng hari sa Israel kay Eliseo, nang makita niya sila, Ama ko, sasaktan ko ba sila? sasaktan ko ba sila? ” (2 Hari 6:21).

Mateo 23:9 Hindi Hindi Dapat Iliteral

Ang salita ni Jesus na ” At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinomang tao sa lupa ” ay hindi tumutukoy o nagbabawal sa pagtawag natin na “Ama” sa mga biological fathers natin. So dito pa laamng ay makikita natin na ang ang pagkakaunawa nila sa verse na ito ay lihis sa tamang interpretasyon. Sa Biblia, sa luma man o bagong tipan ang pagtawag sa ninuno na ama ay walang problema. halimbawa nito ay si San Isteban na tumawag kay Abraham bilang ating ama: ” At sinabi niya, Mga kapatid na lalake at mga magulang, mangakinig kayo: Ang Dios ng kaluwalhatia’y napakita sa ating amang si Abraham, nang siya’y nasa Mesapotamia, bago siya tumahan sa Haran…” (Gawa 7:2). Nariyan din si Apostol San Pablo na tumawag kay Isaac na ama: ” At hindi lamang gayon; kundi nang maipaglihi na ni Rebeca sa pamamagitan ng isa, ito nga’y ng ating ama na si Isaac. ” (Roma 9:10).

Kung itutuloy pa natin ang pagbasa ay talagang makikita natin na talagang mali at ilohikal ang interpretasyon ng mga anti-catholic sa Mateo 23:9. Basahin natin ang sumunod na talata para mas makita natin: ” Datapuwa’t kayo’y huwag patawag na Rabi: sapagka’t iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinomang tao sa lupa: sapagka’t iisa ang inyong ama, sa makatuwid baga’y siya na nasa langit. ” (Mateo 23:8-9). Ang sabi sa talatang 8 “Huwag patawag na Rabbi o guro…” so ibig sabihin dahil pare-parehas pala tayong magkakapatid ay bawal na natin tawaging teacher o guro ang mga nagtuturo sa atin? Ngunit makikita po natin sa Biblia na mismong ang panginoong Jesus ang nagtalata ng mga tagapagturo (Guro) at mangangaral. Sa Mateo 28:19-20 ay ganito po ang nakasulat: ” Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo: Na ituro ninyo sa kanila (teach them) na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako’y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. ” Si Apostol san Pablo ay nagtukoy sa kanyang sarili bilang isang Guro: ” Na dito’y itinalaga ako na tagapangaral at apostol (sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling), guro sa mga Gentil sa pananampalataya at katotohanan. ” At sa 2 Timoteo 1:11 ay ganto pa ang sabi ni Apostol San Pablo: ” Na sa bagay na ito ay ako’y itinalaga na tagapangaral, at apostol at guro. ” Ayon din kay Apostol San Pablo, sa Iglesia ay mayroong mga guro: ” At ang Dios ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una’y mga apostol, ikalawa’y mga propeta, ikatlo’y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba’t ibang mga wika. Lahat baga’y mga apostol? lahat baga’y mga propeta? lahat baga’y mga guro? lahat baga’y mga manggagawa ng mga himala? ” (I Cor. 12:28). Muli niya itong inulit sa Sulat niya sa mga taga Efeso sa 4:11 ” At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol; at ang mga iba’y propeta; at ang mga iba’y evangelista; at ang mga iba’y pastor at mga guro; ” Kaya, kung gagamitin lang natin ang isip ng mga anti-catholics tiyak na paparatangan natin si Apostol San Pablo ng tahasang paglabag sa mga salita ng Panginoong Jesus nang tukuyin niya ang kanyang sarili at ang iba pa bilang mga guro sa loob ng iglesia! Ipag-adya nawa!

Lalong ipapahiya ng mga anti-catholic ang mga sarili nila kapag malaman nila ang kahulugan ng salitang Doctor na itinatawag nila sa mga propesor (i.e Doctor of education), mga siyentipiko at mga nakapagtapos ng Ph. D. degrees. Dahil ang salitang Doctor ay isang latin term na ang ibig sabihin ay ” Guro ” lang naman na kung saan gamit ang kanilang pangangatwirang baluktot ay mahuhulog sa kasalanan dahil sinabi daw ng panginoong Jesus sa Mateo 23:8 na ” huwag patawag na Rabi: sapagka’t iisa ang inyong guro, ” Gayun din ang katawagang Mr. at Mrs na nangangahulugang Master na isa din sa ipinagbawal ni Jesus kung gagamitin ang kanilang pagiging literal. At kung gagamitin din natin ang kanilang interpretasyon ay mapipilitan tayong tanggapin na ang biblia ay puno ng mga kontradiksyon na hindi maaring mangyari. Kaya, ang Mateo 23:9 ay hindi maaring ipakahulugan sa literal kundi metaporikal batay sa patunay na ating inilahad.

Ang Mga Apostol Bilang Mga Ama

Sa unang sulat ni Apostol san Pablo sa mga taga Corinto ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang Ama, sinabi niya ” For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I BECAME YOUR FATHER in Christ Jesus through the gospel. ” (4:15). Maliwanag pa po sa sikat ng araw, tinawag ni apostol san pablo ang kanyang sarili bilang ama sa pamamagitan ng evangelio na kanyang tungkuling tinanggap mula sa panginoong Jesus. Sasabihin ba ng mga anti-catholic na nilalabag ni Apostol San Pablo ang sinabi ng Panginoon sa Mateo 23:9? Ipag-adya nawa!

Sa maraming talata ay pinatunayan ni apostol Pablo ang kanyang pagiging isang ama dahilan sa kanyang tungkulin sa Iglesia. Sa maraming bahagi ng kanyang mga sulat ay tinukoy niya si San Timoteo bilang kanyang anak (kaya, ang nakikita natin dito ay father and son relationship): ” Dahil dito’y aking sinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siya ang sa inyo’y magpapaalaala ng aking mga daang nanga kay Cristo, gaya ng itinuturo ko saan mang dako sa bawa’t iglesia. ” (I Cor. 4:17); ” Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin. ” (I Timoteo 1:2); ” Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. ” (II Timoteo 1:2); ” Ang biling ito ay ipinagtatagubilin ko sa iyo, Timoteo na aking anak, ayon sa mga hula na nangauna tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka…” (I Timoteo 1:18); ” Nguni’t nalalaman ninyo ang pagkasubok sa kaniya na gaya ng paglilingkod ng anak sa ama, ay gayon naglilingkod siyang kasama ko sa ikalalaganap ng evangelio. ” (Filipos 2:22).
Bukod pa kay San Timoteo ay tinawag din ni Apostol San Pablo sina San Tito at ang iba pa: ” Kay Tito na aking tunay na anak ayon sa pananampalataya ng lahat: Biyaya at kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Tagapagligtas natin. ” (Tito 1:4); ” Ipinamamanhik ko sa iyo ang aking anak, na aking ipinanganak sa aking mga tanikala, si Onesimo…” (Kay Filemon 10).

Gayon din ang iba pang mga apostol. Tinawag nila ang mga mananampalataya bilang kanilang mga anak. Si apostol Pedro, tinawag niya si San Marcos bilang kanyang anak: ” Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang; at ni Marcos na aking anak. ” (I Pedro 5:13). Ang mga apostol ay tumukoy sa mga Iglesiang kanilang hawak bilang kanilang mga anak sa pangkalahatan: ” Narito, ito ang ikatlo na ako’y handang pumariyan sa inyo; at ako’y hindi magiging pasanin ninyo: sapagka’t hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo: sapagka’t hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. ” (I Cor. 12:14); ” Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. ” (Gal. 4:19).

Si Apostol San Juan ay gayon din: ” Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo’y huwag mangagkasala. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid ” (I Juan 2:1); ” Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig na ang aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. ” (3 Juan 4); ” Kayo’y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagka’t inyong nakikilala ang Ama. ” (I Juan 2:13).

Konklusyon:

Sa ating pagtalakay sa unahan ay naunawaan po natin ang tunay na paliwanag sa sinabi ng Panginoong Jesus na ” At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinomang tao sa lupa..” ito ay tumutukoy s apagiging ama sa atin ng Dios na walang anumang kaparehas sa anumang pagkaama dito sa lupa. Na ito ay hindi marapat unawain sa literal tulad ng mga kalaban ng simbahan na walang ibang ginawa kundi ang magkalat ng paninira upang iligaw ang mga Catholico na mananampalataya. At gayon din naman, batay sa nabasa nating mga talata ng biblia sa itaas ay nakita natin na ang mga apostol ay may relasyon bilang mga ama sa kanilang mga anak na siyang mga kaanib ng Iglesia. Kaya, hindi po nakakapagtaka na sa Iglesia Catholica ang mga pari ay tinatawag na Father o Ama sa kadahilanan ding ito. Ang Kaparian, bilang pagsunod sa pamamaraan ng mga apostol ay tumutukoy sa mga mananampalatayang cristiano catholico bilang kanilang “mga anak” (Gal. 4:19; 1 Tim. 1:18; 2 Tim. 2:1; Filemon. 10; 1 Ped. 5:13; 1 Jn 2:1; 3 Jn 4). Ang Panginoong Jesus na nagtalaga ng mga tagapagturo sa loob ng iglesia sa ikalalaganap ng Mabuting Balita ng kaligtasan (Mateo 28:19-20; I Cor. 12:28; Efeso sa 4:11) ay siya ding nagkaloob ng karapatan s akanilang tawaging mga ama sa pamamagitan ng pagkatalaga sa kanila sa evangelio at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang pagkabatid sa kanilang pagiging ama sa atin ay katumbas ng pagkabatid sa katotohanan, bagay na hindi naabot at tinalikuran ng mga kalaban ng katotohanan.

Ad Majorem Dei Gloriam!

Soluta est Veritas!
Pro Deo et Ecclesia!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply