Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Ating Pagbabalik sa Panginoon”

 

Nobyembre 8, 2018. Huwebes. Ika-31 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 105: Ang may pusong tapat sa D’yos ay may kagalakang lubos. 

Unang Pagbasa: Filipos 3:3-8

Tayo ang tumanggap ng tunay na pagtutuli, tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Cristo Jesus. Hindi tayo umaasa sa mga panlabas na seremonya.

Ang totoo, ako’y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga panlabas na seremonya. Kung iniisip ninuman na siya’y may katuwirang umasa sa ganitong gawain, lalo na ako.

Ako’y tinuli nang ikawalong araw mula nang ako’y isilang. Ako’y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at katutubong Hebreo. Kung pagsunod naman sa Kautusan ang pag-uusapan, ako’y isang Pariseo.

Dahil sa masugid kong pagsunod sa Kautusan, inusig ko ang iglesya. Kaya’t kung sa pagiging matuwid ayon sa Kautusan, wala ring maisusumbat sa akin.

Ngunit dahil kay Cristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Cristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Cristo

Ebanghelyo: Lucas 15:1-10

Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulung-bulungan naman ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng Kautusan. Sabi nila, “Ang taong ito’y nakikisama sa mga makasalanan at nakikisalo sa mga ito.” Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito.

“Kung ang sinuman sa inyo ay may isandaang tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba’t iiwan niya ang siyamnapu’t siyam sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito’y matagpuan?

Kapag nakita na niya ang tupa ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, ‘Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala!’

Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa siyamnapu’t siyam na matuwid na di nangangailangang magsisi.”

“O kaya, kung ang isang babae ay may sampung salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba’t magsisindi siya ng ilawan, wawalisan ang buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito’y kanyang makita?

Kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, ‘Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak!’ Sinasabi ko sa inyo, gayundin ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan.”

Pagninilay:

Maraming taong nagsasabi na kaya ayaw na nilang magsimba at magdasal ay dahil wala naman daw epekto. Ipokrito, masama at makasalanan pa rin ang mga taong nagpupunta sa simbahan. Ilang beses na ba nating narinig ito?

Nakakalimutan nilang kaya nga may simbahan ay para hilumin ang mga makasalanang tulad natin. Hindi man agad agad tayo magiging perpekto habang buhay, ang mahalaga ay mayroon tayong natututunan bawat baitang ng buhay.

Dahil ang totoo’y hindi tayo magiging perkpekto sa buhay na ito ngunit sa kaduluhan pa ng ating buhay. Kung tayo’y naging matapat sa Diyos, patuloy na humihingi ng tawad, sinusuri ang ating mga sarili, at may kagustuhang magbago. Ang ating pakikibaka sa larangan ng pagiging banal ay habang buhay. Hangga’t tayo’y nabubuhay sa mundo, may temptasyon, mga paghihirap, may kahinaan tayo at tayo’y magwawagi lamang kung mananatili sa ating Mabuting Pastol na si Cristo.

Sinabi na nga mismo sa ebanghelyo, ang sinumang makasalanan ay ang nawawalang tupa ng Diyos. Handa siyang iwanan ang lahat upang hanapin lamang ang naliligaw na ito.

Diyos pa nga’y naging tao mula sa langit upang tayo’y hanapin, iligtas at makabalik sa kanya. Ibig sabihin ay kailangan natin ang Diyos upang tayo’y lingapin sa iisang komunidad at pamayanang Kristiyano para sa kanya.

Hindi ba’t ganito tayo kahalaga para sa Diyos? Ganito na lamang niya tayo kamahal. Bagamat tayo’y mga kasalanan, tayo’y kanyang lubos na minamahal at hindi siya nagbabago sa atin.

Madalas kasi hindi natin naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Ang akala ng lahat ay kailangan nating maging perpekto at walang kapintasan upang tayo’y mahalin niya. Dahil madalas sa ating buhay, ganito natin naranasan ang sinasabing “pag-ibig” ng tao, yung may kondisyon. Pero hindi po ganito ang Diyos.

Kung saan tayo mas may sugat, doon niya tayo mas minamahal. Kung kailan tayo nagkasala, doon niya tayo mas hinahanap. Kung saan tayo nagkamali, doon niya tayo sinusubukang hubugin mula nang bagong pagkatao.

Tandaan natin na maging ang labindalawang alagad ni Jesus at mga santo maliban kay Maria na Ina ng Diyos ay pawang mga makasalanan. Ang mga apostoles ay inabanduna si Jesus sa panahon ng pagpapakasakit. Ngunit matapos sila’y pinatawad ni Jesus at hindi nagbago ang pangako sa kanila.

Kaya sa susunod na masabi mo at may magsabi sa inyo ng mga mapanghusgang salita, sabihin ninnyo sa kanilang “Kaya nga nagdadasal at nagsisimba dahil ako’y makasalanan at mas kailangan ko ng Diyos.”

Ipamahagi natin ang katotohanan sa pag-ibig at awa ng Diyos. Amen. +

Panalangin: Jesus, salamat sa iyong pag-ibig. Kalingain mo ako muli sa iyo at turuan mo akong humingi ng tawad at magbalik sa iyo ayon sa iyong kagustuhan. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.