Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Ating Paghihintay sa Diyos”

 

Oktubre 30, 2018. Martes. Ika-30 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 128: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Unang Pagbasa: Efeso 5:21-33

Pasakop kayo sa isa’t isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Cristo. Mga babae, pasakop kayo sa sari-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon.

Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo na siyang ulo ng iglesya, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito.

Kung paanong nasasakop ni Cristo ang iglesya, gayundin naman, ang mga babae ay dapat pasakop nang lubusan sa kanilang asawa.

Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Cristo sa iglesya. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesya upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita.

Ginawa niya ito upang ang iglesya ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesya na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito ay maging banal at walang kapintasan.

Gayundin naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili.

Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito’y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginagawa ni Cristo sa iglesya.

Tayo nga’y mga bahagi ng kanyang katawan.

Gaya ng sinasabi sa kasulatan, “Dahil dito’y, iiwan ng lalaki ang kanyang ama’t ina, at magsasama sila ng kanyang asawa; at sila’y magiging isa.”

Ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Cristo sa iglesya. Kaya’t kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili; mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa.

Ebanghelyo: Lucas 13:18-21

Sinabi ni Jesus, “Ano ang katulad ng kaharian ng Diyos? Saan ko ito maihahambing?

Ang katulad nito’y isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito’y lumaki hanggang sa maging isang punongkahoy, at ang mga ibon ay nagpupugad sa mga sanga nito.”

Sinabi pa ni Jesus, “Saan ko ihahambing ang paghahari ng Diyos? Ito ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa tatlong bakol na harina, kaya’t umaalsa ang buong masa.”

Pagninilay:

Ano ang inyong pinakahihintay sa buhay? Lahat tayo’y mayroong inaabangang dumating sa buhay. Maaring ito’y isang kaarawan natin o ng minamahal, mahalagang okasyon, sweldo, bagong anak na darating, o kaya ay pagtatapos ng pag-aaral. Lahat ito’y dumadaan sa panahon at mahabang proseso.

Gayundin naman ang ating pananampalataya ay tila pagtatanim. Ang Salita ng Diyos ang butil na tinatanim ng Diyos sa ating mga puso. Ang pagtatanim na ito ay naaalagaan sa ating pagdarasal, pagsisimba, paggawa ng mabuti – ito ang mga pataba ng ating pananampalataya.

Kailangan ito ng oras, tiyaga, sapat na pananalig upang makamtan natin ang inaasam. Ano nga ba iyon? Kaharian nga ba ng Diyos? Buhay na walang hanggan at kaligtasan? O mga bagay lamang dito sa mundo? Tanungin din natin ang ating mga sarili, ano ang ating mga hinahangad sa buhay? Bakit natin ginagawa ang ating mga ginagawa?

Hindi man natin agad-agad maintindihan lahat sa ating buhay at sa ating pananampalataya, ang mahalaga ay nagpupursigi tayo at hindi tayo bumibitaw sa Diyos. Balang-araw ay uusbong din ang ating mga paghihirap na para sa mabuti. Kung hindi tayo lilihis ng landas at patuloy na magtitiwala sa Panginoon.

Minsan sa ating paghihintay, sa ating pagtatrabaho, at patuloy na pagpupursigi sa ating pananampalataya, dumarating ang panahong tayo’y napanghihinaan ng loob.

Sa kabila ng lahat ng debosyon ay susubukin at susubukin pa rin tayo ng panahon at ng ating sariling kahinaan. Madalas, maiisip nating balewala ang ating mga ginagawa. Kaya naman dito inihambing ni Jesus sa paglagay ng pampaalsa sa tinapay. Hindi ito agad agad aalsa, kailangan nito ng sapat na panahon at oras at darating din ang panahon na aangat ito. Tulad nga ng tinapay na nilagyan ng pampaalsa.

Dito ating matutunan, hindi lahat ay nakikita gamit ang ating mga hubad na mata. Hindi dapat tayong humihingi ng ebidensiya o patunay o kasurigaduhan sa mga bagay dahil hindi natin ito palaging makakamtan. Ang mga pagsubok ay daan upang matingnan din natin ang mga bagay gamit ang isang matang nanampalataya. Mga matang naniniwalang gumagawa ang Diyos ng paraan sa ating mga inaasam sa mga bagay na hindi natin alam. Sapat nang nagagawa natin ang mga dapat gawin at Diyos na ang bahala sa lahat.

Panalangin: Panginoon, puspusin mo ako ng isang mapagtiwalang puso sa iyo. Hindi ko man maintindihan ang mga bagay ngayon, bigyan mo ako ng grasya upang kumapit at makapaghintay. Minamahal kita ngayon at magpakailanman. Maria, aking ina, at San Jose, ipanalangin ninyo po kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.