Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Banal na Simbahan ay Mahalaga sa Diyos”

Photo Credit: tarosoku.blog.jp

 

Nobyembre 9, 2018. Biyernes. Ika-31 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Kapistahan ng Pagtatalaga sa Palasyong Simbahang Laterano, Roma.

Salmo 46: Sa bayan ng Dakilang Diyos batis N’yay may tuwang dulot.

Unang Pagbasa: Ez 47: 1-2, 8-9, 12

Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito’y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo’y paharap sa silangan. Ang agos ay nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan.

Sinabi niya sa akin, “Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang Dagat na Patay. Pag-abot nito sa Dagat na Patay, malilinis ang tubig nito.

Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa Dagat na Patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay.

Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punongkahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga sapagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo; ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon.”

Ikalawang Pagbasa: 1 Cor 3:9-11, 16-17

Kami’y kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin.

Kayo rin ay gusali ng Diyos. Ayon sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon, tulad ng isang mahusay na tagapagtayo.

Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Jesu-Cristo.

Hindi ba ninyo alam na kayo’y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan.

Ebanghelyo: Juan 2:13-22

Malapit na ang Paskwa ng mga Judio kaya’t pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa Templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi.

Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa.

Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, “Alisin ninyo rito ang mga iyan! Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama!”

Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, “Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban.”

Dahil dito’y tinanong siya ng mga pinuno ng Judio, “Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?”

Sumagot si Jesus, “Gibain ninyo ang Templong ito, at sa loob ng tatlong araw ay muli ko itong itatayo.” Sinabi ng mga pinuno ng Judio, “Apatnapu’t anim na taóng ginawa ang Templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw?”

Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya’t nang siya’y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus.

Pagninilay:

Ngayon ay isang mahalagang araw dahil ating ginuginita ang pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. Tanyag sa atin ang St. Peter’s Basilica o Basilica ni San Pedro na palagi nating naririnig sa mga balita. Ngunit lingid sa kaalaman ng iba, ang Palasyong Simbahan ng Lateranong Roma ang mismong katedral ng Diosesis ng Roma. Ito ang opisyal na luklukan ng Santo Papa at hindi ang nabanggit na Basilica ni San Pedro. Bakit nga ba ito kailangan pang ipagdiwang?

Mahalaga ang pisikal at ispiritwal na istruktura ng Simbahan. Ang Simbahan ay ang ating ina, perpekto at siyang katawan ni Cristo sa lupa. Sa pamamagitan niya tayo napapakain ng Banal na Katawan at Dugo ni Cristo. Siya ay nakikilakbay sa atin sa buong buhay natin sa pagbibigay sa atin ng mga Banal na Sakramento mula binyag hanggang kamatayan.

Habang tayo naman na mga miyembro ay itinuturing din na simbahan. Tayo ang bumubuo sa simbahan dito sa lupa – ang mga mata, tinig at mukha na nakikita ng tao.

Sa bawat isa sa atin na nabinyagan ay nananahan ang Diyos. Ang ating katawan ay tirahan ng Diyos. Ngayon ay ating pagnilayan at tanungin ang ating mga sarili. Pinaniniwalaan ba natin ito? Ginagalang ba natin ang ating sariling katawan gaya ng paggalang natin sa simbahan?

Itinuturing ba nating sagrado ang mga sarili? Nililinis ba natin ang ating mga puso sa sakramento ng kumpisal upang maging handa sa pananahan ng Diyos sa atin sa Banal na Komunyon?

Anu-ano ang mga pagkakataong hindi natin naalagaan ang sariling pangespiritwal na kalusugan? Humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Hindi lamang pagkain na karaniwang niluluto sa bahay at nabibili sa labas ang ating kailangan ngunit higit sa lahat ay ang pagkain ng kaluluwang inihahanda sa atin ng Inang Simbahan. Dahil dito’y marapat din na tayo’y igaling din ang mga sarili sa pamamagitan ng paghahanap ng ating pagkakakilanlan at kahalagahan sa Diyos. Namatay ang Diyos para sa ating lahat upang manahan sa ating lahat at mabuhay siya sa atin.

Isa sa mga pangangalaga ng katawan ay ang pagdadamit ng maayos, hindi lamang sa loob ng simbahan kung hindi sa lahat ng oras.

Kung paanong pahalagahan ng Diyos ang kanyang simbahan, gaanoon din sana ang ating pagpapahalagang gawin. Sa susunod na tayo’y dumaan sa simbahan, huwag tayong mahiyang ipakita ang ating paniniwala sa pamamagitan ng pag-antanda ng Krus.

Bago tayo mangumpisal ay linisin natin at ipalinis ang ating sarili sa pamamagitan ng pagkukumpisal ng ating mga kasalanan at nang tayo’y mas maging kaaya-aya sa Diyos. Sa gayon din’y walang maging balakid sa atin, sa pagtanggap sa kanyang grasyang inihanda para sa mga nagmamahal sa kanya. Amen. +

Panalangin: Panginoon, ako’y mahalaga sa iyo at hindi ko ito agad napaniwalaan dahil mahina ang aking pananampalataya. Tulungan mo akong pahalagahan ang aking katawan ang iyong templo. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.