Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Kahangalan ng Pagmamataas at Karunungan ng Kababaan ng Loob”

Photo Credit: buckygelo.blogspot.ca

 

Nobyembre 3, 2018. Sabado. Ika-30 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 42: Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. 

Unang Pagbasa: Filipos 1:18-26

Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko pa nga na si Cristo ay naipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng ibang mga nangangaral.

Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asang muli akong makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Jesu-Cristo.

Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay; kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Cristo sa buhay o sa kamatayan man.

Sapagkat para sa akin, si Cristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Ngunit kapag ako’y mananatiling buháy, ito’y kapaki-pakinabang din sapagkat ako’y makakagawa pa ng mabubuting bagay. Hindi ko malaman kung alin ang aking pipiliin.

May pagtatalo sa loob ko; gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Cristo, sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin.

Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, natitiyak kong ako’y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy nang may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon.

Kung magkagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Cristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo.

Ebanghelyo: Lucas 14, 1, 7-11

Isang Araw ng Pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo, at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos.
Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga panauhin ay ang mga upuang pandangal. Kaya’t sinabi niya ang talinhagang ito sa kanila.

“Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas marangal kaysa sa iyo. Baka lapitan ka ng nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, ‘Maaari bang ibigay mo ang upuang iyan sa taong ito?’ Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan.

Mabuti pa, kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, ‘Kaibigan, dito ka sa kabisera,’ mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin.
Sapagkat ang nagmamataas ay ibababâ, at ang nagpapakumbabá ay itataas.”

Pagninilay:

May kasabihan ang isa sa mga tanyag na banal na si Mother Teresa ng Calcutta. Sinabi niya ang mga katagang “Kung ikaw ay mababa ang loob, wala nang makakaapekto sa iyo.” O sa wikang Ingles ay “If you are humble, nothing can touch you”. Gaano nga ba katotoo ang salitang ito?

Ngayong araw, sa ating ebanghelyo, tinuturuan tayo ni Jesus paano maging mababa ang loob. Siya mismo ang ating ehemplo na bagamat Siya ay Diyos ay makapangyarihan sa lahat, ginusto niyang bumababa mula sa langit upang maging tao. Pinili niya na maging buhay na alay para sa ating mga kasalanan. Kahit pa tao na ang unang nagkasala sa Diyos.

Dahil ang tunay na pagmamahal ay mababa ang loob. Mas pinipili nitong isakripisyo ang sarili para sa minamahal.

Bilang mga Kristiyano, marapat lamang tayo’y maging mababa ang loob tulad ni Jesus. Hindi lamang ito para sa ibang tao kung hindi para na rin sa atin. Ganito nga kasi ang kalakaran dito sa lupa. Habang tayo ay nagmamataas, lalo tayong ibababa ng iba at kamumuhian. Ngunit kung tayo ay mababa na, ang mga tao mismo ang magtataas sa atin. Wala nang makakaapekto sa atin kung hindi natin makuha ang ating gusto. Kung hindi man pasalamatan o pansinin. Mananatili lagi ang kapayapaan sa ating puso.

Kung tayo ay mababa ang loob, hindi na natin kailangan ng papuri ng iba. Sa gayon, hindi tayo masasaktan kung hindi natin ito makuha. At kung makuha man natin, alam nating hindi natin ito gawa kung hindi gawa ng Diyos. Lahat ng papuri ay madali nating ibigay lahat sa Diyos. Dahil dito, lalo niya tayong pagpapalain at kalulugdan. Ngunit ang sinumang mataas na, ay tila hindi na kailangan ng Diyos. Kapag dumating ang kahinaan, siya’y madaling babagsak.

Mahirap niyang makita sa buhay niya ang Diyos dahil wala siyang makita kung hindi ang sarili niyang abilidad. Tandaan natin na tayo ay tao lamang at lahat ng kakayanan ay may hangganan. Kahit gaano pa tayo kagaling. Darating at darating ang oras na napapagod at nauubos ang lakas na ito.

Ang mababa ang loob ay madaling makakakuha ng tulong dahil kapag inaamin niya ang kahinaan, dito siya magiging malakas. Dahil ang lakas niya ay Diyos. Samantalang ang mataas naman ay sanay na magkaroon ng maskara sa ibang tao at dito siya nagiging mahina sa kanyang pagpapanggap.

Kaya mga kapatid, ngayong araw ay hingin natin sa Diyos na sana’y magkaroon tayo ng tunay na kabaang loob, nang siya mismo ang magtaas sa atin.

Si San Martin de Porres, isang Laikong Dominikano na nagdiriwang ng Kapistahan ngayong araw ay isa ring ehemplo ng kababaang loob. Siya ay ipinanganak noong 1579, at anak sa labas ng isang dugong maharlika at ng isang dating alipin. Dahil dito, siya ay lubos na nakaranas ng matinding diskriminasyon mula sa mga tao sa kanyang paligid.

Tiniis niya ang lahat ng ito at pinapatawad lagi ang kanyang mga kaaway. Hindi siya nagalit o nagkimkim ng galit. Bagkus tinanggap niyang lahat ito habang tinutuon ang lahat ng tingin at panalangin sa Panginoong nakaranas din lahat ng ito.

Hindi nakabalakid ang anumang pangungutya sa kanyang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Bagkus, siya ay mas lalo pang naging tulad ni Cristo na unang nakaranas ng ganitong pag-aapi ng ibang taong mapaghusga. Kaya naman ngayon ay makikita natin na siya ay naging matagumpay sa kanyang pagtitiis at hinihirang na isang banal ng Simbahang Katolika.

Ating matututunan na walang paghihirap na iniaalay sa Diyos ang masasayang. Lahat ito’y mahalaga sa Panginoon. Kaya naman, patuloy nawa tayong kumapit sa Diyos at ibaba ang ating sarili sa kanya. Piliin natin ang upuan mababa nang siya mismo ang mag-aanya sa atin sa upuan ng karangalan sa takdang panahon. Hindi man dito sa mundong ito kung hindi mas lalo sa buhay na walang hanggan.

Panalangin: Diyos na Mababa ang Loob, gawin mo akong tulad mo nang ako’y mas makapagmahal pa ng aking kapwa. Tanggalin mo ang lahat sa aking puso na nagdudulot ng labis na pagmamataas. Tulungan mo akong makita ang katotohanan gamit ang iyong liwanag. Maria at Jose, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.