Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Kasaganaan Natin sa Diyos”

 

Nobyembre 10, 2018. Sabado. Ika-31 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 112: Mapalad s’ya na may takot sa D’yos na magandang loob. 

Unang Pagbasa: Filipos 4:10-19

Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako.

Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo’y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko nang masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan.

Naranasan ko na ang maghikahos; naranasan ko na rin ang managana; natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap.

Ang lahat ng ito’y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Cristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap.

Alam naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia noong ako’y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng Magandang Balita.

Noong ako’y nasa Tesalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala.

Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epafrodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugud-lugod sa kanya.

At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Cristo Jesus.

Ebanghelyo: Lucas 16:9-15

At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, “Kaya’t sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan.

Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay; ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay.

Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan?

At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo?

“Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa.

Nang marinig ito ng mga Pariseo, kinutya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya’t sinabi niya sa kanila, “Nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso.

Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos.

Pagninilay:
Ang sinumang makikita na ang lahat ng kanyang tinatanggap na biyaya ay galing sa Diyos ay siyang mapalad. Dahil makikita niya na Diyos mismo ang magpupuno ng kung ano man ang kulang. Hindi lang iyon, at sobra sobra pa. Isa ka ba sa mga mapagpasalamat sa Diyos? O madalas ay nakakalimutan mo rin siya sa pagtanggap ng iyong mga biyaya?

Sa ating Ebanghelyo ngayon ay tinuturuan tayo ni Jesus kung paano pangalagaan ang mga grasyang pinagkaloob sa atin sa Diyos. Madaling isipin ang kasinungalingang ang mga natatanggap natin ay upang makapagpasarap tayo ng buhay. Kung sarili lamang ang iniisip natin, taliwas ito sa turo ni Jesus.

Nakakalungkot dahil ito ang binebenta ng mundo ngayon. “Dahil pinagtrabahahuhan mo, dapat lang gastusin mo”. Nasaan na ang Diyos dito? Nasaan ang ating puso at isip?

Kung saan saan tayo hinihila ng mundo ngayon na gamitin ang pera sa iba’t ibang bagay at sinasabing ito ang makapagpapaligaya sa atin. Mga mamahaling sapatos, kotse, bag, bagong damit atbp. na lahat ay para sa sarili. Hindi naman masama huwag lang sobra. Dahil lahat ng sobra malamang ay makasasama. Dahil ating suriin, kung totoo nga bang ito ang makakapagpaligaya sa atin? Hindi ba’t madalas kaya gusto natin ng pera, akala natin dito tayo liligaya? Kung ito pala, bakit madaling mawala at mapalitan ang mga bagay na ito? Kung ito pala, bakit marami pa ring mayayaman at nasa taas ng pamayanang hindi pa rin masaya at hindi nakukuntento sa kanilang buhay?

Ang mensahe ng Ebanghelyo ay taliwas dito. Ang sinasabi ng Ebanghelyo ay gamitin ang pera sa makabuluhang bagay. Ano ang mga makabuluhang bagay? Sa pamamagitan ng pagdedesisyon sa paggamit sa p ra ayon sa Diyos. Hindi ba’t maraming nag-aaway dahil sa pera? Dahil madalas ito ay hindi pinapahalagahan, pinambibisyo, iresponsable ang paggamit, at naguugat ito lahat sa pagkamakasarili.

Sapat nang may pangtustos ng pangangailangan at salu-salo para sa pamilya. Para din sa pangtulong sa mga nanghihingi. Basta kasama ang Diyos, buo at sama-sama o nagmamahalan ang pamilya, ano pang mahihiling natin? Ito ang tunay na makakapagpaligaya sa atin – ang tunay na presensiya ng Diyos. Ang kapayapaan niya. Aanhin ang magkamal ng salapi kung hindi naman tayo makatulog ng maayos sa gabi? Aanhin ang mga maipagyayabang sa ibang tao kung hindi naman natin tanggap ang ating sarili at kinakaialngan pa natin ng papuri ng iba?

Ngunit lahat ito’y winawaksi ng Diyos kung tayo’y lalapit at dudulog sa kanya. Kung sa kanya natin ihahandog ang lahat ng mayroon tayo – sa pag-alaalang sa Diyos galing lahat ng ito. Sa kanya natin ibabalik, at dito tayo maging tunay na masagana, dito sa lupa habang sa langit.

Habang tayo’y nagbibigay, at bukas-palad sa lahat, dito tayo mas pagyayamanin ng Diyos dahil siya na mismo ang magbibigay ng ating kailangan.

Panalangin: Panginoon, alam kong maliit ang aking tiwala. Madali akong mag-aalala. Hindi ko alam ang aking gagawin kapag ka may suliranin. Kaya naman hinihiling kong ikaw nawa ang maging sentro ng lahat ng desisyon ko sa buhay. Iniaalay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Turuan mo akong gawin ang kalooban mo. Amen. + Maria, aming ina, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.