Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang mga Bagay na Dapat Sana’y Pinahahalagahan”

Photo Credits: Alamy Stock Photo

Nobyembre 6, 2018. Martes. Ika-31 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 22: Pupurihin kita, Poon, ngayong kami’y natitipon.

Unang Ebanghelyo: Filipos 2:5-11

Nawa’y magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Cristo Jesus.

Kahit siya’y likas at tunay na Diyos,
hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos.

Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos,
at naging katulad ng isang alipin.
Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao.

At nang si Cristo’y maging tao,
nagpakumbabá siya at naging masunurin hanggang kamatayan,
maging ito man ay kamatayan sa krus.

At dahil dito, siya’y lubusang itinaas ng Diyos,
at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan.

Sa gayon, sa pangalan ni Jesus
ay luluhod at magpupuri ang lahat
ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa.

At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama,
ang lahat ay magpapahayag na si Jesu-Cristo ang Panginoon.

Ebanghelyo: Lucas 14:15-24

Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon, at sinabi sa kanya, “Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos!”
Sumagot si Jesus, “Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salu-salo, at marami siyang inanyayahan.

Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, ‘Halina kayo, handa na ang lahat!’

Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, ‘Nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.’

Sinabi naman ng isa, ‘Nakabili ako ng limang pares ng kalabaw at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.’

Sinabi naman ng isa, ‘Ako’y bagong kasal, kaya’t hindi ako makakadalo.’

“Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang panginoon. Nagalit ang panginoon at sinabi sa alipin, ‘Magmadali kang pumunta sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lunsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag, at mga pilay.’

At sinabi ng alipin, ‘Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit marami pang bakanteng upuan.’

Kaya’t sinabi ng panginoon sa alipin, ‘Pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan, at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay.

Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa!’”

Pagninilay:

Ang piging ay walang iba kung hindi ang Banal na Misa. Ito ay inihanda ng Diyos na mismong siya, at ang kanyang dugo at laman ang kanyang inihahain. Gaano kaya ito kahalaga para sa atin? Napagnilayan na ba natin ito?

Bakit nga ba tayo nagsisimba? Dahil lang ba may gusto tayong makuha mula sa Diyos? Dahil lang ba ito’y isang obligasyon?

Suriin natin ang ating sarili. At pagnilayan na si Jesus mismo ay nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat, upang magkaroon tayo ng kakainin at iinumin na kanyang dugo at laman. Dito sa Banal na Misa magmumula ang ating kaligtasan. Kung paanong ang tao ay unang nagkasala dahil sa pagkain, sa gayundin paraan tayo’y maliligtas sa pamamagitan ng pagkain ng dugo at laman ni Jesus.

Ang Banal na Eukaristiya mismo ang siyang kanyang ibinigay upang ating maging lakas, sandigan at pananggalang sa kasalanan. Ito ay pagpapagaling sa sakit at mga karamdaman, upang ating maging lakas ng puso at kaluluwa. Naiintindihan ba natin at tinatanggap ito?
Taimtim ba tayong nananalangin at ninamnam ang presensiya ng Diyos matapos natin siyang tanggapin, o matapos ay lilipad muli ang ating puso at isip sa ibang bagay, hindi sa Diyos?

Sa Ebanghelyo ngayong araw, itinampok ang iba’t ibang taong may maraming dahilan sa hindi pagdalo sa misa. Nakakalungkot isipin na hanggang ngayon ay marami pa rin sa atin nabinyagan sa Ngalan ng ating Diyos na iniisip na kayang mamuhay ng wala ang Panginoon. O yung mga nakakaalala lamang kapag ka mahirap na ang buhay.

Sana habang mas maaga pa ang alagaan natin ay ang ating relasyon sa Diyos. Atin itong alagaan na tila parang halaman na pinapalaki sa pamamagitan nang regular na pagdidilig, pagpapaaraw at paglalagay ng taba sa lupa upang ito’y mamunga.

Tulad din ng ating relasyon sa Diyos na ang dasal at Misa ay tulad ng mga sangkap na ito para tayo lumago. Magsimula tayo sa pagiging matapat na dumalo sa Banal na Misa tuwing linggo. Isa ito sa mga pangunahing tungkulin natin. At sa susunod na tayo’y dumalo sa Banal na Misa, makinig tayo nang buong tainga at puso. Magsama din tayo ng ating Mahal sa Buhay.

Higit sa lahat, bago tayo dumalo sa piging na ito ay marapat na lamang na isantabi muna natin ang mga iniisip. Saka ito ialay lahat sa Panginoon na may tiwalang siya ang bahala sa lahat.

Pumunta tayo nang maaga sa Simbahan upang maihanda ang ating mga sarili. Mangumpisal din at tumanggap ng Banal na Komunyon nang walang mortal na kasalanan at lubos na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Nang sa gayon ay matanggap natin ang buong pagpapala ng Diyos na kanyang inihanda sa mga lubos na nagmamahal sa kanya at sa mga nagpapahalaga sa kanya.

Kung tingin mo ay binyayaan ka na. Mas marami pang darating na higit pa sa iyong alam kung tayo ay susunod lamang sa Diyos.

Panalangin: Patawarin mo ako Jesus sa mga pagkakataong hindi kita napahalagahan at sa paglapastangan ko sa iyong Banal na Dugo at Katawan dahil sa kakulangan ko ng paghingi ng tawad sa iyo. Tulungan mo akong maging kaaya-aya sa iyo at magsisi sa aking mga kasalanan. Higit pa sa mga biyayang matatanggap ko sa pagsunod sa iyo ay ang pag-ibig ko at pagnanais kong mapabilang sa iyong mga pinili.

Maria, aming ina at San Jose, ipanalangin ninyo po kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.