Bible Catholic Church Christian Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapalaya ng Diyos”

Photo Credit: m.mariasarang.net

Oktubre 29, 2018. Lunes. Ika-30 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 1: Lahat kayong mahal ng D’yos sa kanya’y dapat sumunod. 

Unang Pagbasa: Efeso 4:32-5:8

Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa’t isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo.

Dahil kayo’y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos.

Kayo’y mga hinirang ng Diyos, kaya’t hindi dapat mabanggit man lamang na kayo’y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot.

Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos.

Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Cristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay, o sakim sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan.

Huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napopoot sa mga suwail.

Kaya’t huwag na kayong makikisama sa kanila.

Dati, kayo’y nasa kadiliman, ngunit ngayo’y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo’y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag.

Ebanghelyo: Lucas 13:10-17

Isang Araw ng Pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na labing-walong taon nang may karamdamang sanhi ng isang masamang espiritu. Siya’y nakukuba at hindi na makaunat.

Nang siya’y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, “Magaling ka na sa iyong karamdaman.”

Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae, at noon di’y naibalik ang dati niyang postura at nagsimula siyang magpuri sa Diyos.

Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa Araw ng Pamamahinga. Kaya’t sinabi nito sa mga tao, “May anim na araw na inilaan upang kayo’y magtrabaho. Sa mga araw na iyon kayo pumarito upang magpagaling ng mga sakit at huwag sa Araw ng Pamamahinga.”

Sinagot siya ng Panginoon, “Mga mapagkunwari! Hindi ba’t kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit sa Araw ng Pamamahinga?

Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng labing-walong taon. Hindi ba dapat siyang kalagan kahit na sa Araw ng Pamamahinga?”

Napahiya ang lahat ng kumakalaban kay Jesus dahil sa isinagot niya. Natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng mga kahanga-hangang bagay na ginawa niya.

Pagninilay:

Bakit nga ba palagi tayong sinasabihan sa Ebanghelyo na sumunod sa Diyos at, sumunod kay Cristo? Ito ba ay para sa Diyos o para sa atin? Ang Diyos ay pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala siyang kailangan sa atin o sa mundo na kanyang nilikha mag-isa. Kaya naman kung tayo’y pinapasunod sa kanya. Hindi ito para sa kanya kung hindi para sa ating kapakapanan. Ito’y upang tayo’y maligtas sa ating sariling kahinaan at mga maling desisyon sa buhay. Siya ang magagabay sa atin sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanyang Salita.

Kaya naman kung ang mga batas pala at alituntunin ay para sa atin, hindi ba dapat ito’y makabubuti para sa ating kalagayan? Tulad ng nangyari sa Ebanghelyo, hindi ito madalas naiintindihan ng tao noon na mga Pariseo at hanggang ngayon mayroon pa rin tulad nila. Para sa mga kalaban ni Jesus, mas mahalaga ang batas kaysa tao. Hindi nila nalalaman ang tunay na kalooban ng Diyos na puno ng habag sa tao ano pa mang paraan ang gamitin upang maparating ito. Maging tao man siya bagamat Diyos para sa ating kaligtasan sa walang hanggan.

May ilan na ginagamit ang batas para sa dahas – sa walang kwenta at makasariling pagkamal ng kapangyarihan. Para lamang masabing tama sila at mali ang iba. O minsa’y hindi naman nag-uugat sa kagustuhang mapabuti ang iba. Kaya si Jesus ay ipinakita sa kanila kung ano ang tama – higit pa sa lahat ng batas at mga alintuntunin, ay ang kapakapanan ng tao. Kung ano ang pinakamabuting gawin sa kapwa, ito ang ating dapat isipin higit sa lahat para sa ating mga Kristiyano.

Ilang beses kayang nauna ang ating mapanghusgang mata kaysa habag sa dinaramdam ng ating mga kababayan at kapwa? Paano kung tayo naman ang katulad ng babaeng inalipin sa karamdaman? Hindi ba’t gagawin din natin ang lahat gumaling lamang?

At si Jesus ang ating tanging pag-asa at tagabigay ng liwanag sa mga panahong tila hindi na natin alam ang solusyon. Kahit gaano ito katagal at ka-imposible sa ating paningin, kayang kaya ng Diyos na pawiin ang ating paghihirap sa isang iglap.

Sa gayunding paraan, tayo rin sana na mga nakatanggap ng biyaya ay maging daluyan nito upang mas maging malugod tayo kay Cristo. Habang tayo’y nagbibigay mas dadami pa ang ibibigay sa atin ng Diyos. Habang tayo’y mas nagkakamkam, lalong kakaunti kung ano ang mayroon tayo. Ganito ang batas ng Diyos dahil ibig niyang maging masagana at maligaya ang lahat. Ang problema’y hindi sa Diyos ngunit sa taong ayaw sumunod at ayaw magbigay. Ayaw magmahal.

Kung tayo ay nakatanggap, tayo rin ay magbigay tulad ng pagbibigay sa atin ng Diyos. Ito’y magsisimula sa pagpupuri sa kanya.

Gawa: Pasalamatan ang Diyos sa mga biyayang kanyang ibinigay sa atin. Tumulong ng kapwa at ipagdasal natin ang mga lider ng ating pamahalaan at pamayanan.

Panalangin: Panginoon, Diyos na Mahabagin, bigyan mo po kami ng lakas upang makasunod sayo. Hilumin mo ang bayon mo at palayain sa anumang nakakaalipin sa amin lalo na sa akin at sa mga mahal ko sa buhay. Maria at Jose, ipanalangin ninyo po kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.