Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion Uncategorized

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapatawad ay ating Paghihilom”

Photo Credit: http://www.standrewoakville.com

 

 

Oktubre 26, 2018. Biyernes. Ika-29 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 24: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. 

Unang Pagbasa: Efeso 4:1-6

Kaya’t ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo’y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa’t isa.

Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo’y tawagin ng Diyos.

Tayo’y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat.

Ebanghelyo: Lucas 12:54-59

Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, “Kapag nakita ninyong kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at ganoon nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hangin mula sa katimugan ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakaganoon nga. Mga mapagkunwari! Marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit, bakit hindi ninyo nauunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon?”

“Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang dapat ninyong gawin? Kapag ikaw ay isinakdal, sikapin mong makipagkasundo habang may panahon; baka kaladkarin ka niya sa hukuman, at ipag-utos ng hukom na ikaw ay ibilanggo.

Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hangga’t hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo.”

Pagninilay:

Tayo ay nilikha hindi upang mga maging tagapaghusga. Dahil may iisa lamang na nararapat para dito – ang Diyos. Ginawa tayo upang magmahal at maging mahabagin sa isa’t isa. Ano pa man ang pagkukulang ng isa’t isa.
Bilang mga anak ng Diyos at pawang nilikha niya, tayo ay marapat lang maging mapagpatawad at mahabagin sa isa’t-isa. Hindi para sa iba kung hindi, para din sa ating mga sarili. Habang inalala natin na tayo rin ay may sariling kahinaan, dapat din nating itanim sa isip ang kahinaan ng iba.

Ang bawat tao’y may kanya-kanyang pinagdaraanan. Minsan hindi natin ito makikita agad. Madalas nakangiti o nakatawa o maraming ari-arian ngunit hindi paniguradong tunay siyang masaya sa buhay. Sadyang marami tayong hindi alam tungkol sa ating mga kapatid. Isang kasinungalingan na naguudyok sa atin sa paghuhusga ay ang pag-aakalang alam natin ang lahat tungkol sa kanya. O kaya ang pagaakalang may karapatan tayong magpataw ng parusa at ilagay ang hustisya sa ating mga kamay. Bilang Kristiyano, lahat tayo’y daluyan ng kapayapaan ng Diyos at dapat ito ang ating pagsikapan. Ang pagkakasundo hindi hidwaan. Ang pag-uusap ng mayos hindi ang tsismisan at paninirang puri.

Kung ang kapwa ay nakasakit sa atin, wala tayong maisip mainda kung hindi ang nararamdaman nating kirot sa dibdib. Minsan dito nagmumula ang iba’t iba pang emosyon tulad ng galit, poot at inis na nanatili sa ating pusong ginawa upang magmahal hindi upang kapootan ang kapwa.

Kaya naman sa Ebanghelyo ngayong araw at maging sa unang pagbasa, ito ang dinidiin na dapat mauna sa lahat – ang kapayapaan sa isa’t isa. Ang pagpapatawad natin at pagpapakumbaba. Oo, napakahirap nito para sa atin ngunit kung hihingin ang tulong ng Diyos ay walang imposible.

Basta gustuhin din natin at bubuksan natin ang Diyos upang siya ang gumawa nito sa pamamagitan natin, ituturo niya sa atin ang daan. Makikita nating, tayo din mismo ang magiging malaya. Higit pa sa ating pinatawad, ang habag na ating pinamalas sa kapwa ay tayo ang mas pinapalayang magmahal.

Pinapalaya din tayo sa masasamang emosyon na nagiging dahilan upang maging alipin tayo ng nakaraan at hind imaging masaya sa kasalukuyan. Pagnilayan natin ito. Isipin natin ang mga nakasakit sa atin at pati na rin kung ano ang kanilang posibleng pinagdaraanang masakit din, at naging dahilan bakit sila din ay nakakasakit ng kapwa.

Dito malalaman natin pare-pareho lamang tayong mga sugatan at luhaan at nangangailangan ng awa at pagpapatawad ng isa’t isa.

Panalangin: Jesus, kami ay nananalig sa iyong bukal ng awa. Tulungan mo kaming maging tulad mo, at nang kami’y maging mahabagin din tulad mo. Amen. +

Maria, aming ina, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.