Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagsunod kay Cristo”

Photo Credit: catholicbible101.com

 

Nobyembre 7, 2018. Miyerkules. Ika-31 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 27: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Unang Pagbasa: Filipos 2:12-18

Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong-pusong pagsunod noong ako’y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako’y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban.

Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang pagtutol at pagtatalo, upang kayo’y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama.

Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan, habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay-buhay. Sa gayon, sa araw ng pagdating ni Cristo ay maipagmamalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ang aking mga pagpapagal sa inyo.

Kung ang buhay ko ma’y maging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako’y natutuwa at ang puso ko’y nakikigalak sa inyo.

Kaya magalak din kayo at bahaginan ninyo ako ng inyong kagalakan.

Ebanghelyo: Lucas 14:25-33

Sumama kay Jesus ang napakaraming tao; humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, “Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin.

Ang ayaw magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko.

“Kung ang isa sa inyo’y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kuwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo?

Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya’y kukutyain lamang ng lahat ng makakakita niyon.

Sasabihin nila, ‘Ang taong ito’y nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos.’

“O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang sampung libong kawal niya ay maisasagupa sa kalaban na may dalawampung libong kawal?

At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo.

Gayundin naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay.

Pagninilay:

Mahirap sumunod kay Jesus. Dahil ito ay may kaakibat na sakripisyo. Kung tayo ay may minamahal higit sa pag-ibig natin sa Diyos, o ang puso nati’y masyado pang nakadikit sa mga bagay sa mundo na nakikita at lumilipas, mahihirapan tayong sumunod sa Diyos. Dahil ang dalawang ito ay magkasalungat.

Mayroong isa na dapat isantabi sa pagganap doon sa isa. Mayroong isang dapat piliin. Ang pagpili ng dalawa upang iluklok sa trono ng ating mga puso ay di tunay na pag-ibig ngunit pagdadalawang isip.

Halimbawa na lamang, kung talagang mahal natin ang Diyos, gagawa at gagawa tayo ng paraan upang siya’y makasama at makadalo sa pagsisimba tuwing linggo. Ganito rin sa pagsasantabi ng oras sa pananalangin. O kaya pagsunod sa Diyos sa paglilingkod sa kanya at sa ating kapwa.

Sa pagtulad ng kahit ano sa mga tungkuling ito alang-alang pagsunod sa Diyos, mayroon tayong kailangang isakripisyo o bitawang gawain. Tulad na lamang halimbawa ng imbes na kaunting panahon pa para matulog, ay pipiliin nating maging puyat kaysa ang hindi makapunta sa simbahan. O imbes na mayroong handaan, uunahin pa rin natin makadalo sa misa o sa isang outreach program. Hindi natin pababayaan ang alin man dito kahit anong mangyari. Nasa pagpili natin ang susi.

At ang pagpili na ito ay nanggangaling sa puso. Ito’y kusang loob at bukal sa loob. Mapalad ang sinumang inuuna at pinipil ang Diyos sa lahat ng bagay dahil Siya mismo ang magliligtas sa kanya sa mga kapahamakan.

Panalangin: Panginoong Jesus, ako ay nananalig sa iyo. Hilumin mo aking balisa at sugatang puso at turuan mo itong magmahal sa iyo lamang. Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.