Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Susi sa Yaman ng Diyos”


 

Nobyembre 5, 2018. Lunes. Ika-31 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 131: Sa iyong kapayapaan, D’yos ko, ako’y alagaan. 

Unang Pagbasa: Filipos 2:1-4

Kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Cristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang-loob at malasakit para sa isa’t isa, lubusin ninyo ang aking kagalakan; magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso’t diwa.

Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag; sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili.

Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang sa inyong sarili.

Ebanghelyo: Lucas 14:12-14

Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, “Kapag naghahanda ka ng isang salu-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, dahil aanyayahan ka rin nila at masusuklian na ang iyong ginawa.

Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag.
Kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka, dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga banal.”

Pagninilay:

Maraming mga taong takot magbigay dahil ang akala nila’y sila ang mawawalan. Bagamat totoong kapag nagpamahagi tayo ng kahit kaunting halaga, panahon, serbisyo at anuman na ating ibinibigay na libre, mayroon tayong isasakripisyong bahagi ng kung ano ang mayroon tayo.

Ngunit kapag ang pagbibigay at paglilingkod ay para sa Diyos, hindi ibig sabihin tayo’y mawawalan. Bagkus, kung ano ang mayroon tayo ay madadagdagan pa lalo. At dito pa nga tayo magiging tunay na mayamana. Bakit?

Dahil nga mga kapatid, tulad ng sabi ng Ebanghelyo ngayong araw, Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng gantimpala. Ang Diyos ay sadyang mapagpala sa lahat. Kung Siya mismo ang magbabalik sa atin dahil sa ating pagbibigay sa iba sa Ngalan Niya, ang ating biyayang tatanggapin ay “siksik, liglig, at umaapaw.”

Kaya huwag tayong matakot maglingkod at magbigay. May pulubing nanghihingi ng pagkain? Bigyan mo kahit kaunti. Maraming mga ampunan ang tumatanggap lagi ng panauhin para bumisita at magpasaya ng mga ulila? Puntahan mo habang ikaw ay malakas at may oras. Gayundin naman sa mga matatandang naulila na. Mayroong mga nasalanta ng anumang sakuna – sunog, bagyo, lindol at ano pa man yan? Sana’y maging bukas ang palad natin at handang tumulong.

Ang mga pagkakataong ito ay dapat nating ikagalak dahil iniimbitahan tayo ng Diyos upang kanyang maging mga mata, kamay, paa, at bibig na magsasalita ng mensahe ng pagmamahal para doon sa mga tila naabanduna at biktima ng kawalan ng hustisya ng iba. Sa pamamagitan din ng mga ito, tayo maliligtas at magkakaroon ng kaganapan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung tayo’y maglilingkod, pinapakita natin sa Panginoong, tunay at bukal sa puso ang ating pagsisisi.

Nakakalungkot na isa sa mga balakid sa ating mga Pilipino ay ang pagiging masyadong sarado na lamang ng mga ilan sa kanilang pamilya. Dahil natural tayong malalapit sa mga kadugo, minsan doon na lamang tayo nakukuntento. Doon na lamang natatapos ang serbisyo at paglilingkod. Ngunit bilang Kristiyano hindi dapat ganito dahil ayon sa Salita ng Diyos, lahat tayo’y iisang pamilya kay Cristo. Madalas ay higit na mas malawak ang mundo sa labas kaysa sa nakikita natin ngayon sa ating sariling kapaligiran.

Gusto mo bang maging tunay na mayaman? Ito ang dapat mong gawin. Ang maging alipin ng Panginoon tulad ni Maria. Hindi mo alam kung anong uri ng gantimpala ang ibibigay sa iyo ng Panginoon tulad ng kung paano niya gantimpalaan ang ating Mahal na Ina. Dahil sa kanyang kababaang loob at pagtugon ng “Oo” sa Panginoon mula una hanggang huli at maging sa kabuuan ng kanyang buhay. Diyos mismo ang nagbigay sa kanya ng lahat ng kanyang kailangan dito sa lupa upang maging Ina ng Diyos. Matapos nito’y siya ay itinaas at hinirang, pinagpala higit sa kahit sino mang babae sa mundo.

Ano ba naman ito ang tunay na kayamanan na kaligayahang di mapapantayan sa piling ng Diyos? Dito sa lupa hanggang sa langit? Kumpara sa mga kayamanang nauubos at mga pagkaing mabilis mabulok at mga pera sa bangko na di-numero lamang na sa isang iglap, kung tayo’y magkasakit ay mauubos itong lahat.

Ngunit kung ipagkakatiwala natin ang lahat natin sa Diyos at paglilingkuran siya hindi sa kung ano lamang ang gusto nating paraan, ngunit ayon sa kanyang kagustuhan, , Siya mismo ang magliligtas sa atin sa kahit saang kapahamakan. Siya mismo ang magbibigay sa atin ng gantimpala habang nandito sa lupa at lalo pa sa magpasawalang hanggan.

Panalangin: Jesus, kami ay nananalig sa iyo. Tulungan mo kaming gaya mo at ng aming ina na si Maria. Santa Maria at San Jose, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.