Bible Catholic Faith Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Mapasaamin ang Kaharian Mo, Sundin ang Loob Mo”

Photo Credit: jesus-ascension507.jpg

 

 

Oktubre 24, 2018. Miyerkules. Ika-29 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Isaias: May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

Unang Pagbasa: Efeso 3:2-12

Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti.

Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. Ito’y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta.

At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Magandang Balita, ang mga Hentil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Judio; kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Cristo Jesus.

Sa kagandahang-loob ng Diyos, ako’y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita. Ang tungkuling ito’y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos.

Gayunma’y minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil tungkol sa di-masukat na kayamanan ni Cristo, at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano.

Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesya ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga maykapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba’t ibang paraan.

Ito’y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob.

Ebanghelyo: Lucas 12:39-48

Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo nalalaman.”

Nagtanong si Pedro, “Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?”

Sumagot ang Panginoon, “Sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras?

Mapalad ang aliping madaratnang gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang panginoon sa lahat ng ari-arian nito.

Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, ‘Matatagalan pa ang pag-uwi ng aking panginoon,’ at dahil dito’y pagmamalupitan niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae, at siya’y kakain, iinom at maglalasing.

Darating ang kanyang panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang panginoon, at isasama sa mga suwail. “Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang panginoon ngunit nagpapabaya, o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay paparusahan nang mabigat.

Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang nang magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay; at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay.”

Pagninilay:

Ano ang paghahandang ating dapat gawin sa pagdating ng Panginoon? Bilang mga Katoliko, tayo’y naniniwala sa kanyang muling pagbabalik. Ito’y nakasaad sa ating “Credo” na siyang ating sinasambit tuwing linggo sa Banal na Misa matapos ang Homiliya.

Ngunit hindi man natin alam ang oras ng pagbabalik ng Diyos, mangyari man ito sa ating kasalukuyang panahon o henerasyon, paniguradong makikita natin parepareho ang tinatawag na kamatayan o wakas ng ating buhay dito sa daigdig. At kapag nangyari iyon, handa ba tayo? O takot pa rin tayong lumisan sa mundo? Takot tayong makita ang Panginoon dahil alam nating hindi pa tayo handa?

Takot dahil masyadong nakadikit ang ating puso sa materyal at makamundong bagay, hindi sa bagay na tungkol sa espiritwal at wal
ang hanggan na pangako ni Jesus? Sa mga nag-aakalang ang buhay sa mundo ay mahaba, ano ang pinagdesisyunang gawin sa ating buhay?

Tunay nga, habang maaga pa, habang may panahon pa, maging wais tayo sa paggamit ng ating oras dito sa lupa. Tinatawag tayong lahat upang maging matalino at tapat na katiwala ng Panginoon. Sa Diyos tayo nagmula at sa kanya tayo babalik kung tayo’y naging matapat sa kanya. Ang hustisya niya ay hanggang walang hanggan at walang makatatakas dito.

Ang mga naghihirap dito sa lupa ang siyang makakatikim ng ginhawa sa kabila. Ang siyang nagpapasarap dito at walang bahala sa kapwa at tungkulin sa Diyos ay siyang maghihirap sa kabila kung hindi ito magbabago sa pagpapasasa sa sariling kagustuhan. Dahil hindi itong mundo na ito ang ating huling tahanan kung hindi ang langit at ang buhay na walang hanggan kasama ng Diyos.

Marahil ang mga ibang tao ngayon na nasa kapangyarihan ay mukhang masaya at nagagawa ang kanilang gusto – pandarambong, pangloloko ng kapwa, panlalamang at kung anu-ano pa. Ngunit ang kanilang totoong kahihinatnan ay karumal-dumal kung hindi sila magsisisi.

Kaya naman habang maaga pa, maging wais tayo sa paggamit ng ating oras. Gamitin natin ito sa paggawa ng mabuti. Sa mga makabuluhang gawaing makakapagsilbi tayo sa kapwa dahil hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Sab inga sa kanta.

Gumawa tayo ng mabuti. Gumawa tayo ng tama. Magdasal tayo at patuloy na manalig sa Panginoon sa lahat ng oras. Hindi lamang kung tingin natin ay kailangan natin. Kung magsasalita man tayo, para dapat sa ikabubuti at hindi ikasisira ng kapwa. Dahil naniniwala tayong makakaharap natin ang Panginoon mukha sa mukha balang araw sa paghuhukom. Kapag nakaharap natin ang Panginoon, anong sasabihin natin sa kanya na ginawa natin habang nabubuhay tayo sa mundo? Wala tayong maitatago sa kanya.

Alam nating tayo ay nilikha para sa mabuti hindi para sa masama. Ang tunay nating kaligayahan kahit mahirap ay nakasalalay sa paggawa ng mabuti. Kahit sa mga kaaway natin.

Pagnilayan natin ito at pagsisihan ang ating mga kasalanan.

Suriin natin ang ating sarili kung saan tayo nagkukulang sa desisyon na gamitin ang oras natin sa kabuluhang bagay sa lupa. Nawa ay itaas nating itong lahat sa Diyos upang tayo’y tulungan niyang maging tapat at matalinong katiwala niya.

Amen. +

Panalangin: Panginoon, hindi namin alam ang sukat ng mga panahon at oras na hindi namin naggawa ang iyong kalooban kundi ang sarili lamang nating mithiin. Ngunit umaasa kami sa iyong tuturuan mo kami ng iyong karunungan at kalooban upang sa huli kami’y maging kalugud-lugod sa iyo at mapabilang sa iyong kaharian. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.