Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Pagkakataong Magbago sa Buhay”

 

Oktubre 27, 2018. Biyernes. Ika-29 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 122: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos. 

Unang Pagbasa: Efeso 4:7-16

Ang bawat isa sa ati’y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo.

Ganito ang sinasabi ng kasulatan:
“Nang umakyat siya sa kalangitan,
nagdala siya ng maraming bihag,
at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.”

Anong ibig sabihin ng “umakyat siya”? Ang ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha.

At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama’y mga propeta, ang iba’y ebanghelista, at ang iba’y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal, para sa ikatitibay ng katawan ni Cristo, ang iglesya, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Cristo.

Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang.

Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo’y dapat maging lubos na katulad ni Cristo na siyang ulo nating lahat.

Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan; at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lálaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig.

Ebanghelyo: Lucas 13:1-9

Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito’y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, “Akala ba ninyo, dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea?

Hindi! Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo’t talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat.

At ang labing-walong namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo’y higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem?

Hindi! Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo’t talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila.”

Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. “May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita.

Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, ‘Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na’t nakakasikip lang iyan!’

Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, ‘Huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba, baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol.’”

Pagninilay:

Maraming pagkakataon ang ibinibigay sa atin ng Diyos upang magbago at magsisi sa ating kasalanan. Kahit pa ang pagkakataong ito’y kasing haba ng ating buhay dito sa mundo. Alam natin sa ating mga sariling marami tayong pagkakamali at mga mabuting bagay na sana naggawa ngunit hindi natupad. Mga hindi magandang salitang sana hindi nabitawan, ngunit lumabas sa ating mga bibig at sa gayo’y nakasakit ng kapwa.

Madalas, paulit-ulit na rin ang ating kasalanan. Tila ito isang sakit na hindi mabigyang lunas. Tunay nga na ang mga kasalanan ay tunay na sakit ng kaluluwa na Diyos lamang ang makakapagpagaling nito, kung ating gugustuhin.

Tulad ng natunghayan natin sa ebanghelyo, umaasa pa rin ang Panginoon na tayo’y tutugon sa kanyang tawag upang mamunga ng mabuting bagay. Upang gumawa ng mabuti. Magsalita ng mabuti sa kapwa. Mag-isip ng mabuti. Sapagkat, kailan pa natin ito gagawin? Kung hindi natin namalayang natapos o matatapos na pala ang ating buhay, at nasa bingit na ng kamatayan at wala na tayong magagawa kung hindi mapuno ng poot sa mga bagay na sana ay ating ginawa ngunit huli na?

Mga kapatid, tandaan natin na hindi natin hawak ang oras sa ating buhay. Lahat tayo ay nakadepende sa Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Kahit ang mga hari at reyna ang walang alam sa bukas at hinaharap kung hindi Diyos lamang. Kaya naman habang may pagkakataon sana’y maging malaya tayo sa pagmamahal at piliin natin ang Panginoon. Ang Diyos na siyang may alam ng lahat ng mabuting bagay at karunungan na higit pa sa atin sa sinuman sa mundo.

Hindi tayo maaring patuloy na mamuhay sa kasalanan at maipagyabang na makararating sa langit sa Kaharian ng Diyos kung hindi tayo magsisisi. Ang dalawang ito’y magkasalungat. Kung gusto natin ng buhay na walang hanggan – isang kayamanang hindi lang dito ngunit hanggang sa kabila, maging handa tayong magbago. Talikuran natin ang ating mga kasalanan.

Tuwing nagbabasa tayo ng Salita ng Diyos, tanungin natin “Ano ang aking dapat baguhin sa sarili ayon sa Ebanghelyo?” Araw-araw isa tong proseso – pang-habangbuhay. Dito sa pagpapakababang ito lamang natin madarama ang tamis at kabubuuan ng awa na pinamamahagi ng Diyos sa sinumang lumuhod sa kanya upang matamasa ang kanyang bukal ng pag-ibig at awa.

Hayaan nating baguhin tayo ng Diyos at nang tayo’y mamunga ng masagana. Siya lang higit sa sinong tao at ano pa mang bagay sa mundo ang makakapaghatid sa atin ng buhay na tunay na maligaya at payapa.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Panalangin: Jesus, kami ay nananalig as iyo. Baguhin mo kami ayon sa iyong kagustuhan. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.