Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

DAILY WORD of GOD on DCF: “Ang Buhay Pag-aasawa Ayon kay Jesus”

Photo image: Peters-Declaration-About-Jesus.jpg 

 

Agosto 17, 2018. Biyernes. Ika-19 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Is 12: Galit ng D’yos ay naparam, pinatawad n’ya ang tanan. 

Unang Pagbasa: Ez 16:1-15, 60, 63b

Sinabi pa sa akin ni Yahweh, “Ezekiel, anak ng tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinapasabi ni Yahweh na kanyang Diyos: Ikaw ay mula sa Canaan. Amoreo ang iyong ama at Hetea ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod ni pinaliguan ni kinuskos ng asin ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo. Basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang.

“Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging ganap na dalaga. Malusog ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok ngunit ikaw ay hubo’t hubad.

“Nang madaanan kitang muli, nakita kong ikaw ay handa nang umibig. Kaya ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo nang buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo, at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita. Nilinis ko ang dugo mo sa katawan, at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang burda, at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda.

Sinuotan kita ng pulseras sa magkabilang braso, at binigyan ng kuwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo’y pinong lino, piling seda, at telang nabuburdahan nang maganda.

Ang pagkain mo’y yari sa pinakamainam na harina. Pulot-pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasingganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan sapagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo.

“Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Kaya nahumaling ka sa kahalayan at ang sarili mo’y ipinaangkin sa lahat ng makita mo.

Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng kasunduan para sa atin, hindi ito masisira kailanman.
Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan.”

Ebanghelyo: Mateo 19:3-12

May ilang Pariseong lumapit sa kanya at nagtangkang humanap ng maipaparatang sa pamamagitan ng tanong na ito, “Naaayon ba sa Kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan?” Sumagot si Jesus, “Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula’y nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, ‘Dahil dito’y iiwan ng lalaki ang kanyang ama’t ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila’y magiging isa.’ Hindi na sila dalawa kundi iisa, kaya’t ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman.”

Tinanong siya ng mga Pariseo, “Kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ito?”

Sumagot si Jesus, “Ipinahintulot ni Moises na palayasin at hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo, sinumang lalaking magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya’y nangangalunya, (nangangalunya: o kaya’y hindi tapat sa kanilang sumpaan bilang mag-asawa). at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya.”

Sinabi naman ng mga alagad, “Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag na siyang mag-asawa.”

Sumagot si Jesus, “Hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba’t ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa: ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan; ang iba nama’y naging ganoon dahil sa kagagawan ng ibang tao; mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Dapat itong gawin ng taong nakakaunawa sa katuruang ito.”

Pagninilay:

Maraming tao na sa panahon ngayon ang hindi na naniniwala sa tinatawag nilang “forever”. Kabi’t-kabila ang hiwalayan kahit ang mga pinakamayayaman at mga sikat na mag-asawa ay nagkakaproblema at nauuwi sa hiwalayan. Kung pera, kagandahan at kagwapuhan nga lamang ang basehan bakit hindi pa rin sila magtagal?

Isa lamang ang nagtatagal at itong mga relasyon na ang sentro ay ang Panginoon. Kung tayo lang sa ating pagkamakasarili, pagmamataas, pambubuska at mga panunumbat ay talagang mauuwi sa hiwalayan ang lahat. Ito nga ay kalimitang pinagdaraanan ng mga mag-asawang hindi magkaunawaan. Ang siyang nagtatagal ay ang mga napagdaraananan ang mga ito at lalong nagiging matibay dahil ang kahulihan ay ang pagkakaunawaan. Nagsisikap ang isat isa na ayusin ang problema at magkaunawaan. Ito ang mga panahon na madaling makalimot sa sinumpaan. Magandang alalahanin ang pinagmulan at pinanghahawakan. Ano ba ang ipinangako hindi lang sa isa’t isa kundi sa Diyos? Hindi ba’t Diyos ay palagi nating kasama saan man adhikain sa buhay, lalo pa sa buhay mag-asawa?

Ang pag-aasawa ay hindi naman nagsimula sa tao ngunit sa Diyos. Siya ang gumawa ng kasunduang ito. Ito rin ay ang kanyang pakikipagtipan sa atin kanyang mga tao. Ibig sabihin ay walang hanggan at nagtatagal. Aminin man natin o hindi, sa ating kaibuturan ng ating puso at kalooban mayroon tayong ganitong mithiin na makapagtagpo ng isang pag-ibig na nagtatagal hanggang huli. Kasama na ito sa ating pagiging tao ang hangarin na mahalin at magmahal. Kaya lamang kailangan malinaw muna sa atin kung ano nga ba ang pag-ibig?

Sabi ni San Pablo sa 1 Corinto 13, ang tunay na pag-ibig ay mapagtiis at mapagpasensya. Hindi ito makasarili ngunit lagi lamang nagiisip ng kapakanan ng kanyang minamahal. Ang mga mag-asawang ito ay inaalagaan nang mabuti ang pangangailangan ng isa’t isa at marunong makinig sa isa’t isa. May pananalig sa Diyos. Kung ito nga sana ay ginagawa ng lahat, sana walang hindi masayang mag-asawa. Ang bawat isa, ay nakatuon sa paglilingkod sa minamahal. Gumaganap ng tungkulin at bukal sa kalooban. Kaya lamang puno nga tayo ng kahinaan at nagkakamali rin. Madalas sa atin, gusto nang sumuko agad, wala nang pagpupursigi. Sa mga ganito, Diyos lamang ang makakasagip sa atin. Hindi ba natin alam na kung saan tayo tinawag na estado ng buhay ay iyan ang ating daan patungong kalangitan?

Kung ikaw ay may-asawa, ang iyong buhay pag-aasawa at pamilya ang magiging basehan ng iyong pagmamatapat at paglilingkod sa Panginoon. Ang iyong pagiging matapat sa kanya ay pagiging matapat mo sa Panginoon. Ang iyong pagbibigay sa kanya at sa inyongn pamilya ay pagbibigay mo rin sa Panginoon. Ang inyong buhay ay iisa. Kung ang iba naman ay nasa bokasyon ng pagpapari at pagmamadre, ang kanilang buhay ay nakatuon sa Diyos at ang Kanyang simbahan para sa kaligtasan at kapakanan ng lahat ng miyembro ng simbahan. Ito ay isa ring sakripisyo at pag-aalay ng buhay upang maglingkod kay Jesus nang buong puso at buong katapatan.

Lahat ito, ay ating magagawa sa lamang natin sa tulong ng Diyos. Huwag lamang sanang tumigas ang ating puso nang tuluyan. Huwag pangunahan ang Panginoon, sa halip ay tatanungin siya at magsasangguni ng kung ano ang daan upang malagpasan ang bawat hamon sa buhay pamilya at asawaHindi ibig sabihin na walang pagsubok, walang problema dahil parte na iyan ng buhay. Pero ang presensiya ng Diyos ay tumitiyak, na anuman ang ating pagdaanan, kung kasama Siya ay ating malalapagsan.

Panalangin: Panginoon, gabayan at kaawaan mo ang lahat ng pamilya at mag-asawa ngayon. Hilumin mo anumang hidwaan at hindi pagkakaunawaan. Bigkisin mo kaming lahat sa iyong walang hanggan at matiising pag-ibig nang lahat ng aming sakripisyo ay maging alay sa iyo.

Hinihiling naming ito sa Matamis na Ngalan ni Jesus. Maria, aming Ina, Reyna ng Pamilya at Kapayapaan, kami’y iyong tulungan at ipanalangin. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.