Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Uncategorized

DAILY WORD of GOD on DCF: “Ang Iyong Mahalagang Misyon sa Buhay”


 

Agosto 30, 2018. Huwebes. Ika-21 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 145: Pupurihin ko ang ngalan ng roon magpakailanman.

Unang Pagbasa: 1 Taga-Corinto 1:1-9

Mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Cristo Jesus, at mula kay Sostenes na ating kapatid, para sa iglesya ng Diyos na nasa Corinto, sa inyo na mga hinirang ng Diyos na maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Cristo Jesus, gayundin sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesu-Cristo, na Panginoon nating lahat, Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesu-Cristo.

Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Cristo ay pinagtibay sa inyo kaya’t hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala, habang hinihintay ninyong bumalik ang ating Panginoong Jesu-Cristo.

Kayo’y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo na ating Panginoon.

Ebanghelyo: Mateo 24:42-51

Kaya’t maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito: kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya’y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay.

Kaya’t lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo nalalaman.”
“Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba’t ang pinamamahala ng kanyang panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras?

Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang panginoon! Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito.

Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, ‘Matatagalan pa ang pagbabalik ng aking panginoon.’ Kaya’t sisimulan niyang bugbugin ang ibang mga alipin, at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo.

Babalik ang panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam.

Buong higpit siyang paparusahan ng kanyang panginoon, at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Doo’y tatangis siya at magngangalit ang ngipin.”

Pagninilay:

Lahat tayo ay may kanya-kanyang misyon sa buhay na galing sa Panginoon. Para sa iba, ito ay klaro na. Ang iba ay tila naguguluhan pa. Ngunit maari tayong magsimula sa kung ano ang mayroon tayo sa kasalukyan. Kahit pa ang isang ama, o ina, hindi lang sa trabaho at sa komunidad ngunit nagsisimula sa ating kanya-kanyang pamilya, lahat ito ng ating kinatatayuan ay mahalaga, at nagmumula sa Diyos.

Lahat tayo ay may mahalagang papel na ginagampanan sa ating buhay mula sa Diyos na tayo lang ang makakagawa. Lahat tayo ay naiiba sa isa’t isa. Ang Diyos ay mayroong dahilan kung bakit Niya tayo nilikha sa mundo na walang katulad na sinuman.

Ngunit hindi lahat ay may alam nito o kaya ay naniniwala dito. Kaya naman marami sa atin ang lumilipas na nagdaraanan ang buhay hindi na natin namamalayan na tapos na pala. Marami sa atin ang hindi nakikilala ang sarili at pinipilit maging tulad ng iba at ng karamihan. Marahil ay masyado ring abala sa maraming bagay at nakakalimutan na ang mabuhay.
Marami rin na hinahayaan nating ang mga responsibilidad ay magpabigat sa atin. Imbes na lahat ng ito ay dalhin natin ng magaan kasama ng Diyos, napupuno tayo ng mga alalahanin at kinakaya ang lahat. Hindi alam ng karamihan na ang ating kaligayahan mismo ay nakasalalay sa pagpupuno ng ating obligasyon saan man tayo naroon at dinala ng Panginoon.

Tingnan at pagmasdan ang kasayahan ng isang simpleng ama na bagamat walang pinag-aralan ay sumikap na kumayod para mapagtapos ng anak ng pag-aaral at maging isang propesyunal. O kaya naman ang isang ina na mas piniling huwag magtrabaho muna upang mas maalagaan at matutukan ang anak. Para sa iba, ito ay hindi nila sinasang-ayunan, ngunit para sa mga taong ito nakikita nila ang halaga ng kanilang ginagawa sa kabila ng hirap na dinaranas. Maari namang magsaya, ngunit mas pinipiling maging tapat sa obligasyon. Alam nila kung ano ang mahalaga sa kanila, at ito ang kanilang pipiliin. Tayo kaya, alam ba natin kung ano ang mahalaga sa ating buhay? Isang magandang tanong ay kung magwawakas na pala ang mundo o ang aking buhay, ako ba ay naging masaya?

Ano ang kaibahan ng alipin na wais at alipin na masama?
Ang wais na alipin ay alam ang punto ng buhay. Hindi niya hinahayaang masyang ang bawat oras na lumilipas na walang katuturan o para sa sarili lamang. Dahil mula sa Diyos ang ating buhay. Hindi tayo nabuhay para sa sarili lamang, sinabi nga sa isang kanta. Namuhay tayo upang maglingkod ng iba. Ang mga ibang hindi responsableng ama o ina ay magsasaya sa ngayon sa sugal, alak o ano pang bisyo ngunit ito ay hindi nagtatagal na saya ng mundo. Sa dulo ay kulang pa rin at walang napala sa buhay. Ganito ang ginagawa ng pagmamahal at pagsunod lamang sa sarili.

Nilikha tayo sa pag-ibig at pag-ibig din ang ating misyon sa ating buhay. Liban pa dito sa pag-ibig ay pawang kasakiman, pagmamataas, pagiimbot ng galit ay sa kasamaan. Araw-araw ay may kakayanan tayong mamili ng ating gustong maging at patunguhan. Wala tayong ibang sisihin kundi ang sarili sa kung ano ang kinahitnan ng buhay natin.

Isipin natin at pagnilayan sa ating sarili kung ano nga ba ang pakay sa buhay? Bakit ako nabubuhay? Naging tapat ba ako sa pamilya at pamayanan kung saan ako nabibilang?
Ano ang misyon na ibinigay ng Panginoon sa akin? Kung ano ang nasa kasalukuyan at totoo sa ating puso at sarili, dito nangungusap ang Diyos sa atin. Habang may oras pa, maari pa nating baguhin unti-unti ang ating buhay.

Hindi natin alam kung kailan muling babalik ang Panginoon, o ni ang ating sariling kamatayan ay hindi natin alam. Huwag sanang bago natin malaman ay tapos o kung kailan huli na ang lahat ay saka pa nating gugustuhing gawing makabuluhan ang ating buhay.

Gawin nating isang layunin na mamuhay at mamatay nang wala tayong pagsisisihan at tiyak magiging matiwasay ang ating buhay kasama ng Panginoon. Lubusin natin ang lahat habang may oras pa.

Humingi tayo ng tulong sa Diyos upang gabayan niya tayo sa kanyang pag-ibig at patnubay.

Amen. +

Panalangin: Panginoon, bigyan mo ako ng lakas sa panahong ako’y nanghihina. Pati na rin ng kalinawan ng puso at isip sa panahon na ako’y naguguluhan. Patnubayan mo ako sa aking misyon sa buhay at sa lahat ng aking tungkulin upang ito’y aking maggawa at maging alay sa iyo. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.