Bible Daily Gospel on DCF Religion

DAILY WORD OF GOD on DCF: “Ang Kaibahan ng Yaman ng Mundo at ang Yaman ng Diyos”

Agosto 21, 2018. Martes. Ika-20 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Dt: Nasa pasya ng Maykapal ang buhay at kamatayan.

Unang Pagbasa: Ezekiel 28:1-10

Sinabi sa akin ni Yahweh: “Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinapasabi ko sa kanila: Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang diyos. Nakaluklok kang parang diyos sa gitna ng karagatan bagama’t ang totoo’y hindi ka diyos kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang diyos.

Akala mo’y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo’y alam mo ang lahat ng bagay kahit pa anong lihim. Sa dunong mo’t kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunton ng pilak at ginto. Sa iyo ngang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka.
Kaya naman ito ang ipinapasabi ng Diyos na si Yahweh:

Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipapalusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan.

Ihuhulog ka niya sa walang hanggang kalaliman, papatayin at ihahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo ay masabi mo pang ikaw ay diyos? Doon mo malalamang ikaw pala ay tao lang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong si Yahweh ang maysabi nito.”

Ebanghelyo: Mateo 19:23-30

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Tandaan ninyo: napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit! Inuulit ko, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo, kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman.”

Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito kaya’t naitanong nila, “Kung gayon, sino po ang maliligtas?” Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, “Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay.”

Nagsalita naman si Pedro, “Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami’y sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?”

Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo: kapag naghahari na ang Anak ng Tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa labindalawang trono upang mamuno sa labindalawang lipi ng Israel.

Kapag iniwan ninuman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap siya ng sandaang ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli, at maraming nahuhuli na mauuna.”

Pagninilay:

Hindi naman tayo lahat mayaman, at sa totoo kaunti lang sa mundo ang mayayaman mas marami ang mga katamtaman at mga mahihirap. Ang mahalaga dito sa ating puso ay kadukhaan na hindi naghahangad ng kayamanan. Sa mata ng mundo, ang pagiging mayaman ay maraming ari-arian at mga magagarbong bagay. Ngunit mayroong dalawang uri ng pagiging dukha hindi lamang sa panglabas na mundo ngunit maging sa ating puso. Ang kadukhaang ito ng puso ay kaaya-aya sa Panginoon. Ang puso na kung saan Diyos ang una at ang pinakamahalaga.

Maaring wala nga tayong maraming ari-arian, ngunit sa ating puso naman, ang pinahahalagahan ay materyal na bagay higit sa Diyos. O kaya naman, ang gusto natin ay makapagtrabaho upang maging mayaman. Iisa lamang ang daan patungong buhay na walang hanggan. Kung gusto natin ng kayamanang nagtatagal, kailangan natin maging dukha dito sa lupa. Kailangang natin maging huli kung gusto nating mauna.

Ang kayamanan ng mundo at kayamanan sa buhay na walang hanggan na mula sa Diyos ay hindi maaring magsabay sa ating puso. Kailangan nating mamili. Bakit mahirap para sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos? Para sa mga taong maraming pera at maaring bumili ng luho na nais nila, ano ang kanilang ginawa sa kapatid na mahihirap? Tinulungan ba? Nakialam ba o dinadaan-daanan lang at nilalait pa? Madalas tulad sa unang pagbasa, sinisisi pa sa mga taong ito ang paghihirap nila. Nakalimutan na natin na lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos.

Walang sinumang gustong taong pumipili sa kapalaran nila ang gustong maghirap. Dahil sa mga taong ganid, at sadlak sa korupsyon mayroon talagang mga taong inosente ang nagdurusa. Tayo, bilang Anak ng Diyos ay may responsibilidad na maging mukha ng kanyang awa at hustisya kung tutulong tayo sa kahit anong paraan na ating kaya. Hindi kailangan maging mayaman bago tumulong. Lahat tayo ay kaunting sobra magiging kapakipakinabang sa iba.

Ang pagiipon ng kayamanan nang walang pakialam sa kapatid natin sa Diyos ay isang pagsasawalang bawala ng ebanghelyo ng Panginoon. Hindi masama magkaroon ng sapat para sa ating pangangailangan. Ngunit kung ano ang mayroon tayo, ito ay sana ating magamit hindi lamang para sa atin ngunit para sa nangangailangan. Sinabi ni San Agustin na kung ano man ang bigay ng Diyos sa atin, kunin natin kung ano ang ating kailangan at kung ano man ang sobra ay hindi ito atin.

Iisang pamilya tayo at iisang Ama at ito nga ay Diyos Ama natin sa Langit. Kung talagang tayo’y nakikinig sa kanya ay pagnilayan at isapuso natin ang paniniwala natin sa Buhay na Walang Hanggan. Kung gusto natin ng Kaharian ng Diyos o yaman Niya, dapat matuto tayo bumitaw sa mga bagay na gusto niyang bitawan natin upang tayo ay magkamit ng yaman niya.

Tandaan natin na ang yaman ng Diyos ay hindi kailanman nauubos. Kung mayroon mang bagay sa buhay natin ngayon na nawala, nakalipas, o hindi naging maganda ang kahihitnatnan magtiwala tayong papalitan ito ng Panginoon, kung may tiwala tayo sa kanya. Hindi niya hahayaang tayo ay mawalan. Dahil Siya ang tunay na yaman, at kung puno tayo ng Diyos ay mayaman tayo higit pa sa lahat ng yaman ng mundo. Ang Diyos ay kayang ibigay sa atin ang lahat kung uunahin natin siya. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa.
Oo nga at sa una ay mahirap at kailangan ng sakripisyo ngunit tulad ng sinabi niya sa apostoles kahit hindi man ito mangyari sa buhay ngayon, ito ay mapapalitan.

Walang ibang gusto ang Panginoon kung hindi tayo ay maging masaya at malaya. Lahat ng naghihirap ngayon alang-alang sa Panginoon, ay makakamit ang gantimpala. Ang hustisya ng Diyos ay payak bagamat hindi lahat ay tinatanggap ito at pinipili maging sarado sa kanilang mga pamumuhay. Tingnan natin kung saan tayo mas magiging malaya sa ating buhay. Sa pagsunod sa Diyos o sa pagsunod sa mundo? Kailangan lang naman natin mamili.

Hindi tayo alipin ng pita ng laman, ni ng pera o anumang takot. Tayo ay Anak ng Diyos at tagapagmana ng kanyang kayamanan sa langit kung tayo lamang ay maniniwala at gugustuhing magbago ang ating buhay ayon sa kanyang salita. Hindi kailangan ng malalaking bagay, ngunit sa maliliit at ating kayang paraan ay kaya nating tumulong. Magsimula tayo ngayon. Amen. +

Panalangin: Panginoong Jesus, hindi ako karapat-dapat na magmana ng iyong kaharian ngunit gusto ko makapiling ka habang buhay. Ngayon at hanggang sa kalangitan. Turuan mo ako ng iyong mga gawa at bigyan ako ng lakas upang sumunod sa iyo nang sa gayon matagpuan ko ang tunay na kaligayahan at wala nang hahanapin pa sa buhay na ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.