Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

DAILY WORD OF GOD on DCF: “Ang Katotohanan ng Pag-ibig at Hustisya ng Diyos”

 

Agosto 22, 2018. Miyerkules. Ika-20 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Paggunita sa Pagkareyna ng Mahal na Birheng Maria. 

Salmo 23: Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Unang Pagbasa: Ezekiel 34:1-11

Sinabi sa akin ni Yahweh, “Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinapasabi ko: Nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili lamang ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, at nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinapakain ang mga tupa.

Bakit hindi ninyo pinapalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga maysakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal.

Sila’y nangangalat, at nilalapa ng mababangis na hayop sapagkat ang mga ito’y walang pastol. Ang mga tupa ko’y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila.

“Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi: Ako ang Diyos na buháy. Ang mga tupa ko’y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop sapagkat walang nangangalaga sa mga ito. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa.

Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo, mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi: Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito.”

Ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh: “Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa.

Ebanghelyo: Mateo 20:1-16

“Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas nang maagang-maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak (Salaping pilak: Ang katumbas ng halagang ito ay ang isang araw na sahod ng isang manggagawa) sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan.

Lumabas siyang muli nang mag-aalas nuwebe ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayu-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, ‘Pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa.’ At pumunta nga sila.

Lumabas na naman siya nang mag-aalas dose ng tanghali at nang mag-aalas tres ng hapon, at ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-aalas singko na ng hapon, siya’y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, ‘Bakit tatayu-tayo lang kayo dito sa buong maghapon?’ ‘Kasi po’y walang magbigay sa amin ng trabaho,’ sagot nila. Kaya’t sinabi niya, ‘Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan.’

“Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, ‘Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho.’

Ang mga nagsimula nang mag-aalas singko ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila nang higit doon; ngunit ang bawat isa’y binayaran din ng tig-iisang salaping pilak.
Nang magkagayo’y nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, ‘Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?’

Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, ‘Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba’t nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli nang tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba’y naiinggit dahil ako’y nagmagandang-loob sa iba?’”

At sinabi ni Jesus, “Ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli.”

Pagninilay:

Sadyang iba mag-isip ang ating Diyos kaysa sa tao. Tampok sa Ebanghelyo ngayon ang kwento upang ipaintindi sa atin kung ano ang mahalaga sa ating buhay espiritwal at pananampalataya. Madalas tayong mga tao ay naghahanap ng gantimpala. Tulad ni Pedro na kahapon sa Ebanghelyo ay nagtanong kung ano ang kanyang gantimpala matapos iwananan ang lahat para kay Jesus.

Marami rin sa atin ngayong mga kapatid ang dumudulog sa Panginoon dahil may hinihiling. O kaya naman ay dahil mayroon tayong ibig makamit mula sa Panginoon anuman iyon. Iba’t-ibang pangangailangan.

Ngunit isa pang ating kaugalian ay mahilig magkumpara. Mahilig tayong tumingin sa iba. Sa natatanggap ng iba o sa kung ano ang mayroon sila. Dahil dito, nakalulungkot dahil tayo rin ang nasasaktan. Hindi natin makita ang biyaya natin sa buhay. Hindi natin makita ang kabuuan ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay dahil hindi tayo nakatingin sa pag-ibig ng Diyos sa ating sarili. Kung hindi sa labas tayo ng ating sarili nakatuon.

Tandaan natin na sinabi ni Jesus, na alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Ang Diyos ay nagbibigay base sa ating kailangan at personalidad. Lahat ito ay iba’t iba rin at espesyal sa bawat isa. Walang nauulit dahil bawat isa sa atin ay bukod tangi.

Isa pang punto, mga kapatid, ang mga mahahalagang bagay sa ating buhay pananampalataya, ay hindi nasusukat sa kung ano ang materyal na bagay na ating natatanggap o anumang gantimpala. Gaya ng ang pag-ibig ay hindi naman talaga nasusukat. Dahil kung ito ay nasusukat, hindi na ito pag-ibig. Baka ito ay trabaho na lamang na natutumbasan ng pera at materyal na bagay.

Hindi ang dami ng biyaya ang sukatan ngunit ang pag-ibig na nadarama sa ating puso at nakakapagpabago ng ating buhay. Kaya naman ito ay hindi naiintindihan ng karamihan na laging naghahanap ng kapalit o higit pa. Ang mahalaga ay nagmahal at naging masaya. Ang mahalaga ay nakapagtrabaho at nakapagsilbi sa Diyos at naging makabuluhan ang kanilang buhay kumpara sa ibang buong araw o buong buhay ay walang naggawa at noong huli na lamang sila nagkaroon ng saysay.

Ang Diyos ay mas mataas ang pag-iisip sa atin. Hindi natin ito maabot kung gagamitin natin ang kaugalian ng mga mundo. Dahil ang kabuuan ng Kaharian ng Diyos ay hindi dito sa mundo na ito ngunit sa Kalangitan. Habang nandito sa lupa, tayo ay tinatawag niya na magtrabaho para sa kanya sa kanya-kanyang bokasyon na kung saan niya tayo tinawag. Sa ating kanya-kanyang pamayanan, bahay, eskwelahan at komunidad. Ito ang ating ubasan sa mundo na ating ginagalawan.

Ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi ang destinasyon ngunit ang paglalakbay. Araw-araw, sa kasalukuyan tayo ay makapagtrabaho at maging masaya kapiling ang Diyos. Hindi iniintindi ang iba, ngunit kinikilala ang ating sarili kung ano ang mahalaga sa atin at makuntento tayo dito.
Sa huli, lahat tayo ay magiging ganap sa piling ng Diyos. Dahil ang totoo, tayo ay isang pamilya. Kung ano ang kaligayahan ng isa ay kaligayahan ng lahat. Ang biyaya ng isang malayang komunidad at dumadaloy kung ang bawat isa ay masaya at sapat nang mayroon tayong naitulong sa ating kanya-kanyang komunidad. Nagkakaisa, nagtutulungan.

Lahat tayo ay may kanya-kanyang papel na gagampanan na iba at espesyal at tayo lamang ang makakaganap. Hindi kailangang magkumpara, ngunit ituon ang ating mga mata sa kung ano ang mayroon tayo galing sa May Kapal at magpasalamat sa araw-araw. Ito ang susi ng kaligayahan na nagmumula sa Diyos.

Panalangin: Panginoon, bigyan mo ako ng mga matang makakakita sa nag-uumapaw na biyayang binibigay mo sa akin at sa aking pamilya. Huwag mo ako pahintulutang masadlak sa kasalanan na pagkukumpara, pag-iinggit, o pamimintas ng kapwa. Liwanagan mo ang aking puso at isip upang makita ko lalo kung gaano mo ako minamahal sa aking buhay.

Hinihiling ko ito sa Ngalan ng Panginoong Jesu Cristo. Maria, Reyna ng Kalangitan, Ipanalangin mo kami. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.