Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

DAILY WORD of GOD on DCF: “Ang Paggawa ng Tama at Mabuti”

 

Agosto 27, 2018. Ika-21 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 96: Sa lahat ay pinahahayag gawa ng Poong nagligtas.

Unang Pagbasa: 2 Mga Taga-Tesalonica 1:1-15, 11-12

Mula kina Pablo, Silas, at Timoteo—Para sa iglesya sa Tesalonica, sa mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesu-Cristo.

Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaang mula sa ating Diyos Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo.

Mga kapatid, tama lamang na kami’y laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananampalataya kay Cristo at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa’t isa.

Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga kaanib sa iglesya ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya, sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo.

Ang lahat ng ito’y nagpapatunay na makatarungan ang paghatol ng Diyos, at ginagawa niya kayong karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis.

Dahil dito, lagi namin kayong idinadalangin sa Diyos, na nawa’y maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, nawa’y ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangad, at maging ganap ang inyong mga gawaing ibinunga ng pananampalataya.

Sa gayon, mapaparangalan ninyo ang ating Panginoong Jesus, at kayo naman ay pararangalan din niya, ayon sa kagandahang-loob ng Diyos at ng ating Panginoong Jesu-Cristo.

Ebanghelyo: Mateo 23:13-22

“Kawawa kayo, mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo! Mga mapagkunwari! Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Ayaw na ninyong pumasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok!

Kawawa kayo, mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo! Mga mapagkunwari! Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga biyuda at ang idinadahilan ninyo’y ang pagdarasal ng mahahaba! Dahil dito’y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo!

“Kawawa kayo, mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo! Mga mapagkunwari! Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig makahikayat lamang kayo ng kahit isang Hentil sa pananampalatayang Judio. Ngunit kung ito’y mahikayat, ginagawa ninyo siyang masahol pa kaysa sa inyo. Kaya’t lalong may dahilan para siya’y parusahan sa impiyerno.

“Kawawa kayo, mga bulag na tagaakay! Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninuman ang Templo sa panunumpa, walang anuman ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng Templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa.

Mga bulag! Mga hangal! Alin ba ang mas mahalaga, ang ginto, o ang Templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninuman ang dambana sa panunumpa, walang anuman ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa.

Mga bulag! Alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag nanumpa ang sinuman na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito.

Kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang Templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa Templo. At kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon.

Pagninilay:

Isang bagay ang tayo mismo ay magkasala at magkamali. Iba ring bagay ang bukod sa tayo na ang nagkasala, ay makakatulak o hikayat pa tayo ng iba upang magkasala rin. Kung paanong ang isang taong gumawa ng mabuti sa isang tao, at ito ay magkakaroon ng tinawag na “Chain Effect”, dadaloy ang grasya kahit di natin alam. Ganun din naman ang kasalanan.

Sabi nga nila walang napupunta sa langit nang mag-isa, at wala ring napupunta sa impyerno mag-isa. Ang ating bawat gawain ay mayroong malaking epekto sa iba. Hindi man agad natin ito makita.

Sa Ebanghelyo ngayon, bakit nga kaya tila galit na galit si Jesus sa mga taong ito? Sino ba itong mga Pariseong ito na laging kaaway ni Jesus? Bago pa man dumating at nagkatawang tao ang ating Tagapag-ligtas na si Jesus dito sa mundo, ang mga tagapagturong ito ng kautusan ang itinuturing na awtoridad sa relihiyon na Judaismo noon. Sila ang tinitingala ng mga tao at sinusunod. Sila ang mga matataas na pari na may hawak ng batas at tagapagpatupad nito. Ngunit nakakalungkot na dahil mayroon silang kapangyarihan at posisyon sa tao, ang kanilang pribilehiyo ay ginagamit hindi para sa kabutihan ng tao ngunit para sa kanilang sarili.

Kaya sinasabi ni Jesus sa kanila, “Kawawa kayo!” nang paulit-ulit, alam ng ating Diyos ang Hustisya Niya ang magtatagumpay sa bandang huli makuha man nila ang kanilang gusto sa ngayon at mag-abuso sa kapangyarihan. Ang bawat isa sa kanila ay magbabayad hindi man ngayon ngunit sa kabilang buhay ng anumang kanilang ginawa dito sa mundo. Maiksi ang oras dito sa mundo pero ang walang hanggan ay hindi natatapos.

Alam ng Diyos ang lahat tungkol sa atin, maging ang tinatago natin sa kaibuturan ng ating puso. Maitago man natin ito sa iba sa ating kapwa, at maging matagumpay man tayo sa gusto nating imahe na ipakita sa kanila, ito ay hindi mananaig sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Kitang-kita Niyang lahat. Higit pa Niya tayong kilala kaysa sa ating sarili. Sabi nga ng mang-aawit sa Salmo 139 “Ako’y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko’y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihi’y alam mo nang lahat iyon, lahat ay di malilihim.”

Dahil dito, ating matututunan at tanungin ang sarili, “Bakit pa tayo magkukunwari?” Para sa mga nakaranas na hind maging totoo sa sarili, alam natin ang pakiramdam. Laging nagtatago. Malungkot sa kalooban, walang tunay na kaibigan. Minsan ay tila hindi na pwedeng maging tao dahil ni hindi makatawa kapag talagang masaya o hindi makaiyak kung talagang naiiyak. Napakahirap maging isang taong ganito.

Kaya tinatawag tayo ni Jesus na magpakatotoo sa ating sarili at magpakatotoo sa kanya. Gumawa ng mabuti nang mula sa katotohanan dahil Diyos ang siyang maghuhusga sa atin nang payak at hindi ang tao. Bakit kailangan nating ibahin ang sarili para magustuhan ng ibang tao? Lahat ito ay hindi nagtatagal at lilipas lamang. Hindi maaring ilagay ang puso sa ibang tao dahil tiyak pagkabigo ang ating mararanasan. Ang tanging dapat lamang natin na pagsikaping tayo ay kaaya-aya sa paningin Niya at ito ay walang iba kundi ang Diyos nating Ama sa Langit.

Ang Diyos na nag-uutos na magmahal at gumawa ng mabuti. Ang Diyos na Buhay na nakikita ang lahat at siyang tunay na tagapag-husga sa ating lahat dito hanggang sa kabilang buhay. Ang tanging Diyos na kung makita ang ating paghihirap dahil sa pagiging totoo at mabuti, siya mismo ang magbibigay ng kaukulang gantimpala. Siksik liglig at umaapaw pa.

Ngunit para sa mga masasama naman at ayaw magbalik-loob ay mayroon ding hustisyang makakatamtan ayon sa ginawa. Sa kabila ng lahat ng ito, habang nandito pa tayo sa lupa, handa tayong tanggapin ng Panginoon kung lalambot ang ating puso at tatalima sa kanya nang nagsisisi sa ating pagkakamali at gustong baguhin ang sarili. Kung malalaman natin sa ating sarili ang ating pagkakamali at susubukang ibahin ito sa tulong Niya, papalitan Niya ang ating lahat ng sakit at hihilumin. Magiging bago at maganda ulit ang lahat.
Buksan natin ang ating puso sa Diyos, kaya Niyang gawin sa atin ang kahit anong pagbabago. Manalig lamang tayo sa Kanya at magbalik-loob nang totoo sa ating puso.

Panalangin: Panginoon, tulungan mo akong laging magpakatotoo sa iyo. Patnubayan mo ang aking puso, isip at kaluluwa. Lahat ng aking mga gawa ay iniaalay ko sa iyo ang lahat sa tulong ng panalangin ni Maria ang Aming Ina ng Awa.

Gabayan ninyo po ako at ang lahat ng aking mahal sa buhay. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.