Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

DAILY WORD OF GOD on DCF: “Ang Pagsunod kay Jesus”

Agosto 20, 2018. Lunes. Ika-20 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Dt: Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Unang Pagbasa: Ez 24:15-23

Sinabi sa akin ni Yahweh, “Ezekiel, anak ng tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong-hininga ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad nang walang sapin sa paa at lambong sa ulo, na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong mukha ni kakain ng pagkain ng mga upahang taga-iyak.”

Umaga nang ako’y magsalita sa mga Israelita. Kinagabihan, namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos sa akin ni Yahweh.

Tinanong ako ng mga tao, “Ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito?” Sinabi ko sa kanila, “Sinabi sa akin ni Yahweh na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito: ‘Ang aking Templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko, at papatayin sa tabak ang inyong mga anak.

Tularan ninyo ang ginagawa ko: huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mangangayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo.

Ebanghelyo: Mateo 19:16-22

May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, “Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?”

Sumagot si Jesus, “Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga Kautusan ng Diyos.”

“Alin sa mga iyon?” tanong niya.

Sumagot si Jesus, “Huwag kang papatay; huwag kang mangangalunya; huwag kang magnanakaw; huwag kang sasaksi nang walang katotohanan; igalang mo ang iyong ama at ina; at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.”

Sinabi ng binata, “Tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?”

Sumagot si Jesus, “Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin.”

Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya’y napakayaman.

Pagninilay:

Tinanggihan ng mayamang binata ang alok ni Jesus. Bagamat tumutupad siya sa mga utos ni Yahweh ay mayroon siyang isang bagay na lubos na iniibig. Hindi niya ito maggawang mabitawan para sa Panginoon at ito nga ay ang kanyang kayamanan.

Hindi masamang magpahalaga sa mga bagay ngunit kung sobra na at ito na ang kumukuha sa ating puso at hindi ang Diyos, mapapansin nating hindi tayo magiging tunay na masaya. Sapagkat ang ating puso ay ginawa para lamang sa Diyos. Kung ito ay pupunuan natin ng kahit sinong tao, kahit anong bagay sa mundo kahit anong yaman pa yan, hindi sasapat. Lahat ng ito ay balewala kumpara sa Panginoon at sa ligayang kaya niyang ibigay sa mga lubos na umiibig sa kanya.

Tayo rin, ay may kanya-kanyang sinasalamin sa mayamang binata na ito. Suriin ang sarili, ano ang kaisa-isang tao, bagay o pangyayari na hindi natin magawang isuko sa Diyos? Bakit takot tayong bitawan? Ano ang nakakabalakid sa atin?
Madalas tayong mga tao ay nakikita lamang kung ano ang mawawala sa atin, ngunit hindi natin nakikita ang biyayang naghihintay para sa atin. Kung mayroon lamang sana tayong sapat na pananalig at pag-ibig sa Diyos magtutulak sa atin upang bitawan sa Panginoon ano man ito.

Bawat isa sa atin ay inaanyayahan ni Jesus na makilala siya at makasama siya. Lalo sa mga taong tila nasa kanila ang lahat ngunit kulang pa rin ang buhay. Pinapapili niya tayo. Kaya lamang, nang dahil sa ating mga hinahangad at lubos na pinahahalagahan pera, tao, bagay, karangalan higit pa ang Diyos, tayo ay umaalis pa rin mula sa panalangin nang malungkot. May kulang pa rin sa atin. Ilang beses kaya natin titingnan ang mawawala sa atin, na sana ay mapalitan nang pag-asa sa magagandang bagay na ating makakamit sa pagsunod sa Diyos?

Ang Diyos na Buhay na nakakakita ng lahat, ay gusto tayong mapabuti. Hindi Niya sinabi sa mayamang binate na ipagbili ang kayamanan upang siya ay maging kawawa at pulubi. Sinabi ni Jesus ang kapalit nito, buhay na walang hanggan.

Gayon pa man, nasa binata ang desisyon dahil ang Panginoon ay naghihintay ng kusa at bukal sa loob na pagbibigay. Kaya naman ang binata ay malungkot na umalis sa presensiya ng Panginoon at hindi na bumalik pa. Pinili niya ang kanyang kayamanan. Taliwas ito sa mga apostoles na nanatili sa Panginoon at iniwan ang lahat – ang kanilang kabuhayan, at sariling bayan, upang makasama lamang ang Panginoon. Hanggang ngayon sila ay naging matibay na pundasyon ng simbahan na nagbibigay buhay sa atin ngayon at sa lahat ng mga tao na naniniwala kay Jesus sa buong mundo. Sinong mag-aakala na gayon pala kalawak ang plano ng Diyos para sa kanila?

Sabi nga sa Mateo 16:24- 26 “Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay?

Ang Diyos din ay mayroong plano sa atin. Kung tayo lamang sana ay magtitiwala at bibitaw sa mga bagay na nakakabalakid sa atin at sa pag-ibig natin sa kanya. Makikita natin at mararanasan ang kanyang walang hanggang pagpapala hanggang sa buhay pa na walang hanggan. Walang madali sa umpisa ngunit lahat ng ito ay papalitan ng Panginoon, siksik lilig at umaapaw. Manalig tayo sa Kanya.

Panalangin: Jesus, kami ay nananalig sa iyo. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.