Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

DAILY WORD of GOD on DCF: “Ang Paninindigan sa Katotohanan”

 

Agosto 29, 2018. Miyerkules. Pagpapakasakit ni San Juan ang Tagapagbinyag.

Ika-21 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 70: “Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

Unang Pagbasa: Jeremias 1:17-19

Humanda ka at magpakatatag; sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila kundi’y hahayaan nga kitang matakot kung ikaw ay nasa kalagitnaan nila. Subalit pakinggan mo itong mabuti, Jeremias! Ang bawat isa sa buong Juda—kasama na ang mga hari, mga pinuno, mga pari, at ang buong bayan—ay kakalabanin ka. Ngunit hindi sila magtatagumpay.

Magiging sintatag ka ng isang lunsod na ligtas sa anumang panganib, sintibay ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito.”

Ebanghelyo: Markos 6:17-29

Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. (Ang babaing ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes bagama’t ito’y asawa ng kapatid niyang si Felipe.)

Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, “Labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng inyong kapatid!” At dahil dito, si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay.

Ngunit hindi niya ito magawâ sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal, at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustung-gusto niyang makinig kay Juan kahit na labis siyang nalilito sa mga sinasabi nito. (sa ibang manuskrito’y kahit na taliwas ang mga ginagawa niya sa sinasabi nito).

Subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salu-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea.

Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya’t sinabi ng hari sa dalaga, “Hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo.”
Naipangako rin niya sa dalagang, “Ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo, kahit pa ang kalahati ng aking kaharian.”

Kaya’t lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, “Ano po ang hihingin ko?” “Ang ulo ni Juan na Tagapagbautismo,” sagot ng ina.

Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, “Ang nais ko’y ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na Tagapagbautismo, na nakalagay sa isang pinggan.”

Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga.

Kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina.

Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing.

Pagninilay:

Isang kahindik-hindik na pangyayari ang pagkamatay ni San Juan na Tapagbautismo dahil lang sa isang pagmamayabang ng Pinunong si Herod. Isang pangako sa isang dalaga sa harap ng maraming tao upang ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan. Kahit pa ito ay taliwas sa kanyang pinanghahawakan na paniniwala. Kahit palihim ay gusto niya ang mga pangangaral ni Juan kaya’t hindi niya ito maggawang patayin kahit pa kinakalaban na siya nito. Dahil lang sa kanyang kagustuhang isalba ang kanyang mukha at pangalan na hindi baliin ang kanyang pangako sa dalaga, naggawa niya itong lahat at nagpadala sa kanyang kahinaan – ang kanyang pagkaalipin sa kanyang pangalan at karangalan.

Marami sa mundong ating ginagalawan ngayon ang biktima ng mga maling desisyon maging ng ating sarili. Kahit gaano pa kataas ang tungkulin o ang pinag-aralan, ito ay nangyayari. Mula sa iba’t ibang antas ng pamumuhay, hindi liban sa pagkalito kung ano nga ba ang dapat gawin. Nagpapadalus-dalos ng desisyon o kaya naman ay hindi malaya nang lubos dahil sa pinoprotektahang imahe kaya mas naisasakripisyo ang bagay na mas importante – ang buhay ng tao. Ang kapakanan ng tao. Nasaan ang hustisya dito?

Lahat tayo ay may kanya-kanyang Herodias sa ating mga puso. Kanya-kanyang bagay, pag-uugali o interes na pinoprotektahan. Mayroon tayog ugali na “gagawin ang lahat para lamang makamit ito o iyan”. Ito ay isang napakadelikadong pagiisip na tila maibubuhos natin ang ating buong buhay sa isang bagay, kung hindi na natin naiisip ang nakakasama na sa iba o sarili na lamang interes ang naiisip.
Gusto naman ni Herod ang mga pangangaral ni Juan ngunit hindi niya nagawang sumunod. Nanatili siya sa kanyang komportableng pamumuhay at sa kanyang kagustuhan kahit alam na niyang ito ay mali. Hindi niya nagawang manindigan kahit pa alam niya at tila tanggap niya kung ano ang tama. Ilan ba sa atin ang ganito?

Duwag na nagtatago sa likod ng kapangyarihan. O nag-aabuso ng sariling kakayanan para sa pansariling interes. Hindi ito ang tunay na lakas. Ang tunay na lakas ay ang paninindigan kahit pa kapalit ay hindi tanggapin ng iba, kahit pa kamatayan. Kamatayan hindi laman ng katawan ngunit kamatayan sa pagiging mapagmataas at makasarili. Ang mga naninindigan para sa katotohanan, apihin man, ay laging mayroong taong maniniwala at dadamay.

Kailan ba yung doon naman tayo sa tama at totoo maninindigan kahit pa buhay o sarili natin ang kapalit? Ganito nga ang ginawa ni Jesus at ni Juan Bautista. Maging ang ating Panginoon ay namatay sa Krus dahil sa pagsasabi ng katotohanan. Katotohanan lamang ang mapakagliligtas sa atin. Kaysa mabuhay sa kasinungalingan na ayos lang ang lahat ngunit sa huli pala ay kamatayan ang dulot.

Kung ginagawa natin ang lahat ng desisyon kasama ang ating Diyos at para sa Diyos, ang ating pagtayo sa tuwid ay laging magtatagumpay sa bandang huli. Lilipas din at matatapos ang panahon ng mga hindi tuwid, ng mga nang-api at ng mga taong walang katarungan sa kapwa. Ngunit ang mga tapat at nasa katwiran ay maapi man, sila ang magtatagal hanggang huli dahil Diyos mismo ang magtataguyod sa kanila.

Panalangin: Panginoon, turuan mo ako ng tama at gabayan mo ang aking mahinang puso at kaluluwa upang malakad sa daan na inihanda mo para sa akin. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.