Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

DAILY WORD of GOD on DCF: “Ang Tunay na Pagbabago sa Mundo”

Agosto 28, 2018. Martes. Ika-20 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 96: Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo. 

Unang Pagbasa: 2 Mga Taga-Tesalonica 2:1-3, 14-17

Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesu-Cristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magúgulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon.
Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag, o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hangga’t di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak.

Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Magandang Balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesu-Cristo.
Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, batay sa sinabi at isinulat namin.

Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Jesu-Cristo at ng ating Diyos Ama na umibig sa atin, at dahil sa kanyang kagandahang-loob ay nagbigay sa atin ng hindi nagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa.

Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang maipahayag ninyo at maisagawa ang lahat ng mabuti.

Ebanghelyo: Mateo 23:23-26

“Kawawa kayo, mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo! Mga mapagkunwari! Ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng naaani ninyong yerbabuena, ruda, linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahahalagang turo sa Kautusan: ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan.

Huwag ninyong kaligtaang gawin ang mga ito kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ani.

Mga bulag na tagaakay! Sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo!

“Kawawa kayo, mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo! Mga mapagkunwari! Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili.

Bulag na Pariseo! Linisin mo muna ang nasa loob ng tasa, at pinggan. at magiging malinis din ang labas nito!

Pagninilay:

Muli na naman nating natunghayan ang diskurso sa pagitan ni Jesus at ng mga Pariseo kung saan, harapan niyang inihahayag kung ano ang nakikita niyang mali sa kanila. Ito ay dahil nga sila pa ang nagiging dahilan ng pagkamasama ng tao imbes na sila ang maging daan tungo sa Diyos.

Bawat isa sa atin bilang taga-sunod din ni Cristo ay tinatawag na mag-akay ng iba tungo kay Cristo tungo sa kabutihan hindi sa kapahamakan. Sa gawa, sa salita o sa dasal. Lahat ito ay mayroong puwang sa lahat ng ating taong nakakasalamuha.

Tayong mga Katoliko ay mahilig sa tradisyon, mga nobena at mga kinaugalian na gawain sa ating relihiyon ngunit hindi ibig sabihin nito ay sapat na ang lahat ng iyon. Ang ating mga dasal, debosyon at ang ating pagsisimba ay simula lamang ng ating misyon. Ito dapat ang magbibigay sa atin ng lakas upang makapaglingkod sa ibang tao. Matapos tayong busugin ng Panginoon sa Kanyang pagmamahal, kailangan mayroon din tayong gawin.

Ano ang ating ginagawa sa kapwa? May pagbabago ba sa ating sarili na nasasalamin sa pakikitungo natin sa kanila? O sadyang hanggang ngayon paulit-ulit pa rin at walang pinagbago dahil ayaw mismo nating magbago? Nanatili na bang matigas ang ating puso at wala nang pakialam sa kapwa?

Sabi nga ni Jesus ang pinakamahalaga ay “Katarungan, Pagkahabag at Katapatan”. Tayo ba ay nahahabag at nagiging matapat sa kapwa? O masyado na tayong nakakulong sa ating mga buhay na maginhawa o kaya naman ay sadlak sa dusa na tayo rin ay nagpapabigat sa ating sarili? Dulot ng Diyos ang lahat at wala tayong dapat alalahanin kung tayo ay tapat sa Kanya at nahahabag sa kapwa. Ang lahat ng nagtitiwala sa kanya at gumagawa ng Kanyang kalooban ay inaalagaan ng ating Diyos.

Mga kapatid, lahat ng pagbabago sa ating buhay, ay nagmumula sa ating sarili. Maaring marami tayong nakikitang hindi maganda sa ating paligid na nagtutulak sa atin upang magreklamo sa mga bagay na ito, tulad ng mga Pariseo. Kinakalaban din ang mga taong may-sakit at mga naapi imbes na kaawaan sila. O kaya may awa nga, pero wala namang gawa.

Ngunit kung sarili natin ang ating babaguhin malalaman nating hindi natin trabahong magreklamo o magsalita lamang kundi kumilos. Kung makikita natin ang kapwa na ganoon, wala man tayong kapangyarihang baguhin ang mundo sa isang iglap, kaya naman nating baguhin ang buhay ng isang taong matutulungan natin sa maliit na paraan. Ito ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Ito ang kaaya-aya sa Diyos. Tingnan natin ang ating sarili, ano ang ating magagawa sa kasalukuyan? Gawin nating malinis ang ating puso at kalooban, at ito ang pagmumulan ng lahat ng mabuting gawain natin sa ating mundong ginagalawan.

Panalangin: Panginoon, kayo nawa ang aking maging sandigan sa mundo na puno ng kapighatian. Bigyan mo ako ng lakas at linisin mo ang aking puso upang makapaglingkod sa iyo. Kasama mo at sa iyo. Sa tulong ng panalangin ni Maria, aming Ina ng Awa. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.